" />

KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.06.2019 - 13:26
KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 26.04.2019 tarihli Genel Kurul Tescil işlemi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 26.03.2019
Genel Kurul Tarihi 26.04.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir ERZİNCAN
İlçe ERZİNCAN MERKEZ
Adres MEVA OTEL TOPLANTI SALONU HALİTPAŞA CAD NO 1 BELEDİYE BİNASI KARŞISI ERZİNCAN

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2018 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu okunması ve müzakeresi,
4 - 2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
5 - 2018 yılı Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,
6 - 2018 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurula bilgisine sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı ibra edilmesi,
8 - 2018 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi,
10 - 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması,
12 - Türk Ticaret Kanunun 376. Maddesi uyarınca alınacak önlemler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilme,
14 - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Şirketin 2018 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16 - Dilek ve temenniler,
17 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrı.pdf - İlan Metni
EK: 2 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2018 YILI 44. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2018 yılı 44. Olağan Genel Kurul toplantısı için 26.04.2019 tarihinde saat 11:00 de Meva Oteli Toplantı Salonu Halitpaşa Cad Belediye Binası Karşısı no: 1 Erzincan adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğünün 16.04.2019 tarih ve 43446933 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Recai PALABIYIK gözetiminde toplanıldı.
Toplantı başlamadan önce tarafımızdan yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve şirket ana sözleşmesinin ön gördüğü şekilde 3 Nisan 2019 Tarih ve 9801 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, ile 1 Nisan 2019 tarih ve 5465 sayılı Birgün gazetelerinde ilan edildiği,
Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 20.000.000 TL'.ye tekabül eden 2.000.000.000 hisseden, 11.217.845,16 TL'ye tekabül eden 1.121.784.516,10 adet hissenin temsilen mevcut olduğu görülmekle ve diğer kanuni formalitelerini yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Melek Günden ÇINAR tarafından açıldı.
GÜNDEM MADDELERİ
Gündem 1. Açılış ve Yoklama Yapıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Özlem SEVİNDİK tarafından Divan Başkanlığına Sezgin POLAT, Katip Üyeliğe Kenan ALKAN, Savaş KURT önerildiler. Başka aday olmadığından oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile seçildiler saygı duruşu yapıldı.
Gündem 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi.
Gündem 3. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu daha önceden ortakların bilgisine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Özlem SEVİNDİK tarafından okunmamasına ilişkin önerge verildi. Bu önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 4. 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti daha önce gerek İnternet sitemizde gerekse KAP'ta ortakların bilgilerine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Özlem SEVİNDİK tarafından okunmamasına ilişkin önerge verildi. Müzakeresi yapılarak oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Gündem 5. 2018 yılına ilişkin yayınlanan Finansal Tablolar daha önceden ortakların bilgisine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Özlem SEVİNDİK tarafından okunmamasına ilişkin verilen önerge müzakereye açıldı, oylamaya sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 6. Şirketin Genel Müdürü Vekili Sn. Sezgin POLAT tarafından işletmenin satışlarının artırılması maliyetlerin gözden geçirilmesi ve bunun sonucunda da rasyo oranlarının işletmenin sürekliğini güçlendirecek şekilde oluşturulması ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda azami ölçüde hassas davranılacağı hususunda bilgi verildi. 2018 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri konusu ortakların bilgisine sunuldu.
Gündem 7. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Özlem SEVİNDİK tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu katılanların oy birliğiyle Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı, ayrı oy birliğiyle ibra edildiler.
Gündem 8. Kar dağıtım konusunda ortaklara bilgi sunuldu. 2018 yılı içerisinde şirket faaliyetinin zararla kapatılmasından dolayı kar dağıtımı yapılamayacağı oy birliğiyle karar altına alındı.
Gündem 9. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Özlem SEVİNDİK tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Yüksek Planlama Kurulu Kararları çerçevesinde ücret ve ilgili kanun hükümleri çerçevesinde harcırah ödenmesi önergesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 10- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Özlem SEVİNDİK tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seyit Ahmet EŞMEDERELİ ve Müjdat EKİN, Yönetim Kurulu Başkanlığına Bekir EMRE HAYKIR ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Melek Günden ÇINAR ile Ömer Faruk ÖZKAN'ın seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
Gündem 11. Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemi Bağımsız Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetim Muhasebe ve denetim Standartları Kurumundan yetki almış Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 12. Türk Ticaret Kanunun 376'ncı maddesi uyarınca alınacak önlemler hususunda ortaklara bilgi verilmesi hususu müzakere edilirken, Şirketin bağımsız denetim firması olan Ulusal Bağımsız Denetim yetkilisi Sn. Hasan YÜCEER tarafından yapılan öneriler de dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nca aşağıda yer alan önlemler ortakların bilgisine sunulmuştur.
Şirket'in ödenmiş sermayesi 20.000.000.-TL olup tamamı ödenmiştir.
Finansal tablolarının tetkikinde Şirketin son üç yılı 2016, 2017 ve 2018 yılı dönem sonları itibariyle toplam 3.449.493,-TL zararla kapattığı, 31.12.2018 tarihli finansal tablolarında ise öz varlığının 8.799.502.- TL olduğu ve sermayesinin %44 oranında korunduğu görülmektedir.
Şirket'in esas faaliyet konusunda meydana gelen bu zararlar Şirket öz kaynaklarının yıllar itibariyle azalmasına neden olmuştur.
Sermaye kaybının önüne geçilebilmesi için öncelikli olarak esas faaliyet giderlerinin azaltılması, satışların artırılması yoluyla esas faaliyetlerin kar'a geçmesi ve buradan elde edilecek kar ile de sermayenin güçlendirilmesi planlanmaktadır.
Bu çerçevede, öncelikli olarak sermaye artırımı yoluyla finansman sorununu çözmek üzere Şirket Yönetim Kurulu 08.02.2019 tarihli ve 2019/02 sayılı kararı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, nakit karşılığı olmak üzere şirket sermayesinin %50 oranında artırılarak 20.000.000.-TL'den 30.000.000.-TL'ye çıkarılmasına karar vermiş olup, sermaye artırımı işlemlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni 25.04.2019 tarih ve 2019/21 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2109/21 sayılı ve 25.04.2019 tarihli bülteninde duyurulmuş olup sermaye artırım işlemlerine ait diğer prosedür şirket nezdinde devam ettirilmektedir.
Şirket'in 31.12.2018 tarihli finansal tablolarında sermaye kaybı olmakla birlikte özvarlığın 2/3 oranında korunduğu ve Şirket sermayesinin 20.000.000.- TL'den 30.000.000.-TL'ye çıkartılması ile artırılan 10.000.000.- TL'nin nakden yapılması sonucunda Şirketin sermaye kaybının ortadan kalkacağı ve düzenlenen mali tablolarda özvarlığının korunacağı görülecektir.
Diğer taraftan gerçekleştirilecek sermaye artışına ilave olarak, maliyetleri düşürmek için üretim kapasitesinin arttırılması planlanarak Şirket'in diğer giderlerinin minimum seviyeye çekilmesi için her türlü iyileştirici önlemler alınacaktır.
Gündem 13. Şirket ortaklarının üçüncü kişiler lehine verilmiş oldukları teminat, rehin ipotek ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaat hususlarında Genel Müdürü Vekili Sezgin POLAT tarafından ortaklara bilgi verildi.
Gündem 14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ‘ücret politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Şirket Genel Müdür Vekili Sezgin POLAT tarafından ortaklara bilgi verildi.
Gündem 15. Şirketin 2018 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi konusu görüşüldü Şirket'in herhangi bir bağışı olmadığı Şirketin Genel Müdür V. Sezgin POLAT tarafından beyan edildi. Ayrıca Şirket'in bu alanda faaliyeti olmadığından 2019 yılında yapılacak bağışlarda üst sınırla ilgili herhangi bir karar verilmedi.
Gündem 16. Dilek ve temennilerde Ulusal Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavir Sn Hasan YÜCEER söz alarak yönetimin çalışmalarının verimli ve karlı yürütülmesini temenni etti başka söz alan olmadı.
Gündem 17. Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 12:04'de toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 26.04.2019 Erzincan
Divan Başkanı Yazman Sayman
Sezgin POLAT Kenan ALKAN Savaş KURT
Bakanlık Temsilcisi
Recai PALABIYIK


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 29.05.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 26.04.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı 29.05.2019 tarih ve 1063 sayılı Resmi Gazetede Tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/768481


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0292 Değişim: -0,02%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0960 Değişim: 0,30%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.565,51 Değişim: 0,16%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.573,35
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.