KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.11.2021 - 18:17
KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DNZ******DENIZ*** DENİZBA Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 er Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-26.173 -212.857
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-982.231 4.824
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-18.253.726 -19.280.715
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.452.970 -4.472.811
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.660.075 581.034
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
21.542.527 16.870.147
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.043.255 3.466.900
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.862.007 7.261.865
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.958.438 85.656
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.798.173 -3.495.114
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-4.000 -645.888
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.971.882 -1.301.477
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
325.914 259.861
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.290.899 -7.288.727
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.898.755 5.291.931
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
1.243.939 189.186
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
6.882.608 5.970.655
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
27.160.654 19.602.228
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-20.063.041 -13.433.670
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-215.005 -197.903
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.092.548 2.447.049
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
8.135.421 5.008.246
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.668.508 13.347.799
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
24.803.929 18.356.045


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.130.985 1.617.834
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-38.172 659.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.885 -354.457
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11.036 21.575
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -259
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-346 -370.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.805 -5.090
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-46.057 1.013.607
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.220.303 4.328.379
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-919.026 -252.485
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
25.235 -15.564
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.979.158 -3.982.121
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
606.589 935.398
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.092.813 2.276.984


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.563.545 49.790.387 62.353.932 11.849.445 31.678.181 43.527.626
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.761.520 37.419.961 41.181.481 4.597.347 22.224.882 26.822.229
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 3.633.026 31.966.673 35.599.699 2.252.630 20.337.667 22.590.297
Bankalar
(5.I.a) 28.582 5.453.288 5.481.870 506.117 1.887.215 2.393.332
Para Piyasalarından Alacaklar
100.051 0 100.051 1.838.716 0 1.838.716
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-139 0 -139 -116 0 -116
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 20.091 745.534 765.625 55.175 735.685 790.860
Devlet Borçlanma Senetleri
20.091 56.325 76.416 14.539 63.953 78.492
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 272.507 272.507 0 219.080 219.080
Diğer Finansal Varlıklar
0 416.702 416.702 40.636 452.652 493.288
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.c) 7.844.980 9.634.676 17.479.656 6.156.688 7.058.091 13.214.779
Devlet Borçlanma Senetleri
7.844.514 9.476.642 17.321.156 6.156.222 6.695.407 12.851.629
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
466 0 466 466 0 466
Diğer Finansal Varlıklar
0 158.034 158.034 0 362.684 362.684
Türev Finansal Varlıklar
936.954 1.990.216 2.927.170 1.040.235 1.659.523 2.699.758
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 936.954 1.990.216 2.927.170 1.040.235 1.659.523 2.699.758
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
98.432.965 44.449.741 142.882.706 87.198.723 40.969.691 128.168.414
Krediler
(5.I.d) 111.360.865 43.567.440 154.928.305 92.499.646 42.518.851 135.018.497
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 1.456.010 3.679.999 5.136.009 4.109.356 3.152.687 7.262.043
Devlet Borçlanma Senetleri
1.456.010 3.679.999 5.136.009 4.109.356 3.152.687 7.262.043
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-14.383.910 -2.797.698 -17.181.608 -9.410.279 -4.701.847 -14.112.126
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
3.349.273 18.618.812 21.968.085 2.692.212 16.108.882 18.801.094
İştirakler (Net)
(5.I.f) 12.102 0 12.102 12.102 0 12.102
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
12.102 0 12.102 12.102 0 12.102
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.g) 3.334.371 18.618.812 21.953.183 2.677.310 16.108.882 18.786.192
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.515.747 18.618.812 21.134.559 1.858.688 16.108.882 17.967.570
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
818.624 0 818.624 818.622 0 818.622
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
965.599 576 966.175 1.051.130 165 1.051.295
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
409.894 0 409.894 346.815 0 346.815
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
409.894 0 409.894 346.815 0 346.815
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 296.166 0 296.166
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.l) 1.727.227 0 1.727.227 1.349.707 0 1.349.707
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.n) 5.661.079 1.306.447 6.967.526 3.786.277 1.928.342 5.714.619
VARLIKLAR TOPLAMI
123.109.582 114.165.963 237.275.545 108.570.475 90.685.261 199.255.736
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 60.639.572 82.897.451 143.537.023 50.006.943 73.359.272 123.366.215
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 555.780 32.184.022 32.739.802 434.148 22.942.361 23.376.509
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.015.272 3.951.299 5.966.571 1.173.512 3.305.635 4.479.147
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 3.869.310 1.617.631 5.486.941 2.273.039 451.604 2.724.643
Bonolar
3.239.064 1.617.631 4.856.695 1.523.711 451.604 1.975.315
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
630.246 0 630.246 749.328 0 749.328
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.014 Değişim: 0,00% Hacim : 47.791 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,4028 Değişim: 0,20%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4205
Açılış: 13,3767
15,1799 Değişim: 0,24%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,2082
Açılış: 15,144
792,77 Değişim: 0,35%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 794,79
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.