KAP ***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.03.2023 - 21:11
KAP ***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 17.099 1.439 14.340 324.020 18.676 560.574 0 560.574
Yeni Bakiye
185.000 17.099 1.439 14.340 324.020 18.676 560.574 0 560.574
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
109 62.539 62.648 62.648
Kar Dağıtımı
18.676 -18.676
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.676 -18.676
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 17.099 1.548 14.340 342.696 62.539 623.222 0 623.222
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 17.099 1.548 14.340 342.696 62.539 623.222 0 623.222
Yeni Bakiye
185.000 17.099 1.548 14.340 342.696 62.539 623.222 623.222
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.476 266.520 261.044 261.044
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
75 -348 -273 -273
Kar Dağıtımı
62.539 -62.539
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
62.539 -62.539
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 17.099 -3.928 14.415 404.887 266.520 883.993 883.993


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1) 195.613 195.613 297.545 297.545
GARANTİ VE KEFALETLER
0
Teminat Mektupları
0
Diğer Teminat Mektupları
0
TAAHHÜTLER
195.613 195.613 297.545 297.545
Cayılamaz Taahhütler
195.613 195.613 297.545 297.545
Diğer Cayılamaz Taahhütler
195.613 195.613 297.545 297.545
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
(1) 8.000 8.000 160.368 160.368
Swap Faiz Satım İşlemleri
-8.000 -8.000 -160.368 -160.368
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(1) 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0
Gayrimenkul
0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
195.613 195.613 297.545 297.545


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
402.268 198.096
Alınan Faizler
849.838 461.247
Ödenen Faizler
-111.323 -110.571
Elde Edilen Diğer Kazançlar
11.291 7.651
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-186.880 -96.543
Ödenen Vergiler
-73.921 -19.054
Diğer
(3) -86.737 -44.634
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-208.727 -96.939
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-40.405 738
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-189.837 -80.410
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(3) -50.624 5.298
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(3) 72.139 -22.565
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
193.541 101.157
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-18.154 -19.836
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-37.376 -20.140
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.240 1.415
Diğer
17.982 -1.111
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-34.468 -49.859
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
467.300 345.250
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-498.309 -395.109
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.459 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.192 403
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
142.111 31.865
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 94.088 62.223
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 236.199 94.088


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
266.520 62.539
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-5.476 109
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.104 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.472 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.372 109
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.829 145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
457 -36
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
261.044 62.648


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
264.923 13.071 277.994 93.582 1.896 95.478
Nakit ve Nakit Benzerleri
223.128 13.071 236.199 92.192 1.896 94.088
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1 1 0 0
Bankalar
(2) 223.214 13.071 236.285 92.201 1.896 94.097
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(2) -87 -87 -9 -9
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(3) 41.625 0 41.625 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
(3) 41.625 41.625 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(10) 170 0 170 1.390 0 1.390
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
170 170 1.390 1.390
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.384.302 0 1.384.302 1.224.666 0 1.224.666
Krediler
(4) 1.384.340 1.384.340 1.226.302 1.226.302
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-38 -38 -1.636 -1.636
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(9) 4.578 0 4.578 6.419 0 6.419
Satış Amaçlı
4.578 4.578 6.419 6.419
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(6) 69.224 69.224 38.529 38.529
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(7) 12.338 0 12.338 9.232 0 9.232
Diğer
12.338 12.338 9.232 9.232
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(8) 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(11) 33.654 14 33.668 19.830 1.269 21.099
VARLIKLAR TOPLAMI
1.769.019 13.085 1.782.104 1.392.258 3.165 1.395.423
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
(1) 528.082 528.082 375.636 375.636
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(2) 50.364 0 50.364 215.094 0 215.094
Tahviller
50.364 50.364 215.094 215.094
FONLAR
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(6) 36.510 36.510 23.149 23.149
KARŞILIKLAR
(4) 28.069 0 28.069 11.103 0 11.103
Çalışan Hakları Karşılığı
26.069 26.069 11.103 11.103
Diğer Karşılıklar
2.000 2.000
CARİ VERGİ BORCU
(5) 45.572 45.572 5.690 5.690
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5) 162.220 162.220 117.358 117.358
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
Krediler
0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(3) 46.302 992 47.294 23.805 366 24.171
ÖZKAYNAKLAR
883.993 0 883.993 623.222 0 623.222
Ödenmiş Sermaye
(7) 185.000 185.000 185.000 185.000
Sermaye Yedekleri
17.099 0 17.099 17.099 0 17.099
Hisse Senedi İhraç Primleri
17.099 17.099 17.099 17.099
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.928 -3.928 1.548 1.548
Kar Yedekleri
14.415 0 14.415 14.340 0 14.340
Yasal Yedekler
14.415 14.415 14.340 14.340
Kar veya Zarar
671.407 0 671.407 405.235 0 405.235
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
404.887 404.887 342.696 342.696
Dönem Net Kâr veya Zararı
266.520 266.520 62.539 62.539
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.781.112 992 1.782.104 1.395.057 366 1.395.423


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 818.190 379.599
Kredilerden Alınan Faizler
799.431 369.326
Bankalardan Alınan Faizler
18.759 10.273
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -124.572 -125.167
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-105.039 -76.803
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-19.533 -48.364
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
693.618 254.432
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
(13) -13.632 -9.015
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-13.632 -9.015
Gayri Nakdi Kredilere
-3.505 -3.353
Diğer
-10.127 -5.662
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 1.242 -546
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-505 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
555 -949
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.192 403
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 12.738 7.651
FAALİYET BRÜT KÂRI
693.966 252.522
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) 0 -9
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(7) -147.705 -77.437
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -159.866 -89.435
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
386.395 85.641
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5) 386.395 85.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(10) -119.875 -23.102
Cari Vergi Karşılığı
-73.376 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-55.629 -23.102
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9.130
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 266.520 62.539
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 266.520 62.539
Grubun Karı (Zararı)
266.520 62.539
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118751


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.