" />

KAP ***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

19.08.2021 - 21:54
KAP ***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 17.099 14.340 282.100 41.920 540.459 540.459
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
185.000 17.099 14.340 282.100 41.920 540.459 540.459
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.701 1.701 1.701
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
41.920 -41.920 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
41.920 -41.920 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 17.099 14.340 324.020 1.701 542.160 542.160
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 17.099 1.439 14.340 324.020 18.676 560.574 560.574
Yeni Bakiye
185.000 17.099 1.439 14.340 324.020 18.676 560.574 560.574
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
474 19.080 19.554 19.554
Kar Dağıtımı
18.676 -18.676
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.676 -18.676
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 17.099 1.913 14.340 342.696 19.080 580.128 580.128


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
332.630 332.630 283.041 0 283.041
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0 0 0 0
Teminat Mektupları
0 0 0
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0
Diğer Teminat Mektupları
0
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0
Diğer Banka Kabulleri
0
Akreditifler
0 0 0
Belgeli Akreditifler
0
Diğer Akreditifler
0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
Diğer Cirolar
0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0
Faktoring Garantilerinden
0
Diğer Garantilerimizden
0
Diğer Kefaletlerimizden
0
TAAHHÜTLER
332.630 332.630 283.041 0 283.041
Cayılamaz Taahhütler
332.630 332.630 283.041 0 283.041
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
332.630 332.630 283.041 283.041
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
257.354 257.354 250.422 250.422
Swap Para Satım İşlemleri
-257.354 -257.354 -250.422 -250.422
Swap Faiz Alım İşlemleri
0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0
Para Satım Opsiyonları
0
Faiz Alım Opsiyonları
0
Faiz Satım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0
Futures Para Satım İşlemleri
0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
140.879 140.879 165.048 0 165.048
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0
Tahsile Alınan Çekler
0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0
Diğer Emanet Kıymetler
0
Emanet Kıymet Alanlar
0
REHİNLİ KIYMETLER
140.879 140.879 165.048 0 165.048
Menkul Kıymetler
0
Teminat Senetleri
0
Emtia
0
Varant
0
Gayrimenkul
140.879 140.879 165.048 165.048
Diğer Rehinli Kıymetler
0
Rehinli Kıymet Alanlar
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
473.509 473.509 448.089 0 448.089


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
56.495 62.192
Alınan Faizler
181.820 168.211
Ödenen Faizler
-59.621 -57.775
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.825 6.673
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-45.404 -33.195
Ödenen Vergiler
-8.974 -3.849
Diğer
-17.151 -17.873
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.487 -28.559
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.009 -18.863
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.942 -5.764
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.554 -3.932
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
60.982 33.633
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.114 1.209
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-4.648 -3.391
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5.762 4.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-98.355 -16.547
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
107.900 356.471
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-205.418 -369.848
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-837 -3.170
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
21 -144
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-36.238 18.151
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
62.223 80.688
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
25.985 98.839


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.080 1.701
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
474 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
474 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
753
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.554 1.701


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
29.061 61 29.122 64.303 48 64.351
Nakit ve Nakit Benzerleri
25.924 61 25.985 62.175 48 62.223
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
2 2
Bankalar
25.925 61 25.986 62.184 46 62.230
Para Piyasalarından Alacaklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1 -1 -9 -9
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Türev Finansal Varlıklar
3.137 3.137 2.128 0 2.128
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
255 255 330 330
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.882 2.882 1.798 1.798
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.196.259 1.196.259 1.215.257 0 1.215.257
Krediler
1.280.880 1.280.880 1.278.698 1.278.698
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0
Faktoring Alacakları
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-84.621 -84.621 -63.441 -63.441
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
8.476 8.476 8.114 0 8.114
Satış Amaçlı
8.476 8.476 8.114 8.114
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.386 4.386 7.246 7.246
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8.258 8.258 11.500 0 11.500
Şerefiye
0
Diğer
8.258 8.258 11.500 11.500
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
22.476 792 23.268 25.258 648 25.906
VARLIKLAR TOPLAMI
1.268.916 853 1.269.769 1.331.678 696 1.332.374
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
323.878 323.878 451.007 451.007
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
207.779 207.779 175.460 0 175.460
Bonolar
0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
Tahviller
207.779 207.779 175.460 175.460
FONLAR
0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0
Diğer
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.488 2.488 3.835 3.835
KARŞILIKLAR
8.018 8.018 8.768 0 8.768
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
Çalışan Hakları Karşılığı
8.018 8.018 8.768 8.768
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
Diğer Karşılıklar
0
CARİ VERGİ BORCU
3.518 3.518 3.273 3.273
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
100.463 100.463 94.153 94.153
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
Krediler
0
Diğer Borçlanma Araçları
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
43.450 47 43.497 35.054 250 35.304
ÖZKAYNAKLAR
580.128 580.128 560.574 0 560.574
Ödenmiş Sermaye
185.000 185.000 185.000 185.000
Sermaye Yedekleri
17.099 17.099 17.099 0 17.099
Hisse Senedi İhraç Primleri
17.099 17.099 17.099 17.099
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.913 1.913 1.439 1.439
Kar Yedekleri
14.340 14.340 14.340 0 14.340
Yasal Yedekler
14.340 14.340 14.340 14.340
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
0
Diğer Kar Yedekleri
0
Kar veya Zarar
361.776 361.776 342.696 0 342.696
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
342.696 342.696 324.020 324.020
Dönem Net Kâr veya Zararı
19.080 19.080 18.676 18.676
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.269.722 47 1.269.769 1.332.124 250 1.332.374


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
164.032 160.286
Kredilerden Alınan Faizler
159.213 156.776
Bankalardan Alınan Faizler
4.819 3.510
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
FAİZ GİDERLERİ (-)
-62.329 -64.837
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-41.188 -47.446
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-21.141 -17.391
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
101.703 95.449
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-4.499 -4.633
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.499 -4.633
Gayri Nakdi Kredilere
-1.766 -1.543
Diğer
-2.733 -3.090
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
276 -144
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
255
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
21 -144
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
1.326 6.673
FAALİYET BRÜT KÂRI
98.806 97.345
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-1.210 -35.736
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-35.975 -28.527
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-36.510 -29.138
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
25.111 3.944
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.111 3.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-6.031 -2.243
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-6.031 -2.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
19.080 1.701
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
19.080 1.701
Grubun Karı (Zararı)
19.080 1.701
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959543


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0858 Değişim: 0,15%
Düşük 32,9524 15.07.2024 Yüksek 33,1001
Açılış: 33,0372
36,0676 Değişim: 0,22%
Düşük 35,9238 15.07.2024 Yüksek 36,1536
Açılış: 35,9878
2.560,91 Değişim: -0,02%
Düşük 2.553,20 15.07.2024 Yüksek 2.562,57
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.