KAP ***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.03.2022 - 14:36
KAP ***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 28.02.2022
Genel Kurul Tarihi 25.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe TİRE
Adres İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Şirketin güncellenen Kâr Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
9 - 2021 yıl kârı konusunda müzakere ve karar,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar ile verdiği burslar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağışlar ve verilecek burslar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-Dinamik Isı_28022022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı-Dinamik Isı_28022022.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Ebgü Senem DEMİRKAN'ın seçilmesine 181 TL'lik payın red oyuna karşılık 49.608.256 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi verdi.
Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Mahmurcan Aslı AKDAŞ'ı, Oy Toplama Memuru olarak Burcu DAYLAR'ı görevlendirdiğini belirtti.
2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na 180 TL'lik payın red oyuna karşılık 49.608.257 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile yetki verildi.
3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Yönetim Kurulu Başkanımız Metin AKDAŞ 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerini Pay Sahipleri ile paylaştı. Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Özkan CENGİZ Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.
5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı Finansal Tablolarının yasal süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmaması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ tarafından önerge verildi. Verilen önerge 180 TL'lik payın red oyuna karşılık 49.608.257 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN söz konusu Finansal Tablolar üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra 2021 yılı Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar 180 TL'lik payın red oyuna karşılık 49.608.257 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan açık oylama ile Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 28.02.2022 tarih ve 2022/08 kararı ile teklif edilen 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Member, Crowe Global) seçilmesi hususu 180 TL'lik payın red oyuna karşılık 49.608.257 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Gündemin 8. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 28.02.2022 tarih ve 2022/06 sayılı yönetim kurulu kararı ile güncellenen "Kar Dağıtım Politikası"nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının içerisinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmaması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ tarafından önerge verildi. Verilen önerge 181 TL'lik payın red oyuna karşılık 49.608.256 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN "Kar Dağıtım Politikası" üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra "Kar Dağıtım Politikasını Genel Kurul"un onayına sundu. Kar Dağıtım Politikası 180 TL'lik payın red oyuna karşılık 49.608.257 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Toplantı Başkanı gündemin 9. Maddesi gereğince, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulunun 28.02.2022 tarih ve 2022/07 sayılı kararı ile 2021 yılı karının dağıtılmaması teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu.
Oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun 2021 yılı karının dağıtılmaması teklifi, 1 TL'lik payın red oyuna karşılık 49.608.436 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin 10. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren bir dahaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Metin Akdaş'a 27.500 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Göksel Gürpınar'a 13.750 TL, Yönetim Kurulu üyeleri Füsun Akdaş'a 4.125 TL, Mahmurcan Aslı Akdaş'a 4.125 TL, Gürsel Gürpınar'a 4.125 TL, Ebgü Senem Demirkan'a 9.350 TL, Hakan Semerci'ye 4.500 TL aylık aylık brüt ücret ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ'ın verdiği önerge 180 TL'lik payın red oyuna karşılık 49.608.257 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. Maddesi gereği, 2021 yılı hesap dönemi içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ'ın 2022 yılı için yapılabilecek bağış ve verilebilecek burs sınırı toplamının net satış hasılatının onbinde 20'sine kadar (20/10.000) kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge oy 180 TL'lik payın red oyuna karşılık 49.608.257 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Gündemin 12. Maddesine ilişkin olarak Şirket'in 2021 yılı içerisinde kendi tüzel kişiliği lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilginin 31.12.2021 tarihli Finansal Tablolarımızın 26 no'lu dipnotunda yer aldığı ve Şirket'in kendi tüzel kişiliği dışında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi sunuldu.
13. Gündemin 13. Maddesine ilişkin olarak 2022 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine oy 180 TL'lik payın red oyuna karşılık 49.608.257 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
14. Gündemin 14. Maddesine ilişkin olarak 2021 yılı içerisinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
15. Gündemin 15. Maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Toplantıya fiziken ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin soruları Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ tarafından yanıtlandı. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN saat 15.04'de toplantıyı kapattı.
Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.03.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Dinamik Isı 2021 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı_25032022.pdf - Tutanak
EK: 2 Dinamik Isı 2021 Yılı Genel Kurul Hazirun Cetveli_25032022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
25.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 28.03.2022 tarihinde Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 30.03.2022 tarih ve 10548 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013966


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.405 Değişim: 0,00% Hacim : 36.529 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.368 30.06.2022 Yüksek 2.428
Açılış: 2.401
16,6968 Değişim: -0,01%
Düşük 16,6774 01.07.2022 Yüksek 16,7145
Açılış: 16,6984
17,4837 Değişim: -0,25%
Düşük 17,4670 01.07.2022 Yüksek 17,5231
Açılış: 17,5231
968,58 Değişim: -0,14%
Düşük 968,03 01.07.2022 Yüksek 971,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.