KAP ***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.04.2021 - 18:35
KAP ***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul Tarihi 22.04.2021
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe TİRE
Adres İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.06.2020 tarih 2020/19 sayılı toplantısında kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
9 - 2020 yıl karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
10 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19/02/2021 tarih 2021/7 sayılı toplantısında kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19/02/2021 tarih 2021/7 sayılı toplantısında kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirketin 2020 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04/12/2020 tarih 2020/29 sayılı toplantısında kabul edilen Bilgilendirme Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü,, 4'üncü, 7'nci ve 17'nci maaddelerinin tadil edilmesi ve Esas Sözleşme'ye 23'üncü maddenin eklenmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
18 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
20 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_2020_Dinamik Isı_29032021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2020 OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI-Dinamik Isı_22042021.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Ebgü Senem DEMİRKAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi verdi.
Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Pelin ÜSTÜN'ü, Oy Toplama Memuru olarak Burcu DAYLAR'ı görevlendirdiğini belirtti.
2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.
3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Yönetim Kurulu Başkanımız Metin AKDAŞ 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerini Pay Sahipleri ile paylaştı. Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Özkan CENGİZ Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.
5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı Finansal Tablolarının yasal süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmaması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ tarafından önerge verildi. Verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN söz konusu Finansal Tablolar üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra 2020 yılı Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan açık oylama ile Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 24.02.2021 tarih ve 2021/12 kararı ile teklif edilen 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Member, Crowe Global) seçilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
8. Gündemin 8. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 24.06.2020 tarih ve 2020/19 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen ‘'Kar Dağıtım Politikası''nın İhraçcı Bilgi Dokümanı'nda, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının içerisinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmaması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ tarafından önerge verildi. Verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN "Kar Dağıtım Politikası" üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra "Kar Dağıtım Politikasını Genel Kurul"un onayına sundu. Kar Dağıtım Politikası oy birliği ile kabul edildi.
9. Toplantı Başkanı gündemin 9. Maddesi gereğince, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulunun 29.03.2021 tarih ve 2021/15 sayılı kararı ile teklif edilen 2020 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu.
Oylama sonucunda, 2020 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, Şirket esas sözleşmesinin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınarak Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2020 yılı net dönem kârı olan 8.613.135 TL'den, 381.998,82 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak, net dağıtılabilir dönem kârı 8.231.136,18 TL olarak hesaplandığı görülerek,
Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %30'una tekabül edecek şekilde 2.469.340,85 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, 112.559,09 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve kâr dağıtımına 18 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başlanması
hususları ile ekte yer alan 2020 yılı kar dağıtım tablosu oy birliği ile kabul edildi.
10. Gündemin 10. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ'ın verdiği önerge ile Yönetim Kurulu üye sayısının 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak belirlenmesine ve üç yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Metin AKDAŞ, Göksel GÜRPINAR, Füsun AKDAŞ, Gürsel GÜRPINAR ve Mahmurcan Aslı AKDAŞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ebgü Senem DEMİRKAN ve Hakan SEMERCİ'nin seçilmesine ilişkin teklifleri oy birliği ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19/02/2021 tarih 2021/7 sayılı toplantısında kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının içerisinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmaması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN Ücret Politikası üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra Ücret Politikasını Genel Kurul'un onayına sundu. Ücret Politikası oy birliği ile kabul edildi.
12. Gündemin 12. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikasıçerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren bir dahaki Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Metin Akdaş'a 20.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Göksel Gürpınar'a 10.000 TL, Yönetim Kurulu üyeleri Füsun Akdaş'a 3.000 TL, Mahmurcan Aslı Akdaş'a 3.000 TL, Gürsel Gürpınar'a 3.000 TL, Ebgü Senem Demirkan'a 6.250 TL, Hakan Semerci'ye 3.500 TL aylık aylık brüt ücret ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ'ın verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.
13. Gündemin 13. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19/02/2021 tarih 2021/7 sayılı toplantısında kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının içerisinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmaması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN Bağış ve Yardım Politikası üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra Bağış ve Yardım Politikasını Genel Kurul'un onayına sundu. Bağış ve Yardım Politikası oy birliği ile kabul edildi.
14. Gündemin 14. Maddesi gereği, 2020 yılı hesap dönemi içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ'ın 2021 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının onbinde 15'ine kadar (15/10.000) kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.
15. Gündemin 15. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04/12/2020 tarih 2020/29 sayılı toplantısında kabul edilen Bilgilendirme Politikası hakkında Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN tarafından pay sahiplerine bilgi verdi.
16. Gündemin 16. Maddesine geçildi. Esas Sözleşme değişiklik gerekçesi hakkında bilgi verilerek, 3'üncü, 4'üncü, 7'nci, 17'nci ve 23'üncü maddelerinin yeni metni okundu. Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.
T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 07.01.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13794 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.01.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00060879520 sayılı izin yazısı
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,36% Hacim : 6.190 Mio.TL Son veri saati : 11:14
Düşük 1.431 07.05.2021 Yüksek 1.437
Açılış: 1.432
8,2935 Değişim: 0,29%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,3017
Açılış: 8,2696
10,0236 Değişim: 0,19%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0410
Açılış: 10,005
485,05 Değişim: 0,51%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 485,95
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.