KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.07.2020 - 16:03
KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescil
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 02.06.2020
Genel Kurul Tarihi 30.06.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DARICA
Adres Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca / KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2019 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2019 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2019 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı karının dağıtılma şeklinin, oranının ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
9 - Esas Sözleşmemizin ‘'Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. Maddesinde belirtilen yetki süresi ve kayıtlı sermaye tavanı değişikliği ile ‘'Amaç ve Konu'' başlıklı 3. Maddesi değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinlerine istinaden, Esas Sözleşmemizin 6. ve 3. Maddelerinin değişikliğine ilişkin tadil metninin okunması, görüşülerek karara bağlanması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması,
13 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fuat AŞICIOĞLU'nun yıl içinde görevinden ayrılması dolayısı ile Yönetim Kurulu'nun 04.11.2019 tarihinde almış olduğu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın Mustafa Kenan SELÇUK'un oylamaya sunulması,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından ikisinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi ve görev süresinin tespiti,
16 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
17 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,
18 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı _ 2019_2.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GÜNDEM_2.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 VEKALETNAME_2.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 GENEL KURUL ÇAĞRI DÖKÜMANI_ 2019_2.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TOPLANTI TUTANAĞI
DEMİSAŞ Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi'nin 30.06.2020 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketinin 2019 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı 30.06.2020 tarihinde, saat 14:00 de, Şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.06.2020 tarih ve 55052152 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Veysi UZUNKAYA gözetiminde başlamıştır. Şirket Yönetim Kurulu ve bağımsız denetim şirketi temsilcileri toplantıda hazır bulundular.
Toplantıya ait çağrı ilanı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 4 Haziran 2020 tarih ve 10090 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 03.06.2020 tarihinde Çayırova Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Elektronik Genel Kurul içinde EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 52.500.000 TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 28.889.011,122 TL ‘ye tekabül eden, 28.889.011,122 payın vekaleten, toplam itibari değeri 1.600.286,533 TL ‘ye tekabül eden 1.600.286,533 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ayrıca elektronik ortamda 2.5 TL'ye tekabül eden 2.5 payın asaleten temsil edildiği ve böylece toplamda 30.489.297,655 adet payın gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1 - Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemini uygulamak üzere şirket personeli Sn. Osman Okan YAZICI görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Sn. Hayrettin ÇAYCI toplantı başkanlığı için teklif olup olmadığını sordu. Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne vekaleten Sayın Hayrettin ÇAYCI'nın verdiği önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığı'na Sn. İbrahim HASELÇİN oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn Orhan SELVİ oy toplama memuru olarak, Sn Demet TAŞKIN katip olarak görevlendirildi. Toplantı başkanının talebi üzerine saygı duruşunda bulunuldu.
2 - Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verildi. Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi talebi olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.
3 –Gündemin 3. Maddesi gereği şirket ortaklarımızdan Sn. Hüseyin ÖZBOYACI verdiği önerge ile faaliyet raporunun tüm ortaklarımıza dağıtılmış olması, KAP ‘ta ve şirketimizin internet sayfasında yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını önerdi. Toplantı Başkanı okunmuş sayılmasına ilişkin önergeyi oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 2019 dönemine ait Faaliyet Raporunun oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Faaliyet raporu görüşmeye açıldı, Rapor ile ilgili söz alan olmadı.
4- Gündemin 4. Maddesi gereği MGİ Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2019 dönemine ait bağımsız denetim raporu Sayın Doğa GÜNİNİ tarafından okundu.
5 - Gündemin 5. Maddesi gereği 2019 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Hamit MÜCELLİT tarafından verilen önerge doğrultusunda finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP ‘ta ve şirketimizin internet sayfasında yayınlandığı için, dolayısıyla ‘'okunmuş'' kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu finansal tabloların okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirketin 2019 yılı ile ilgili finansal tablolarının müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile finansal tabloların kabulüne karar verildi.
6- Gündemin 6. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu. Oylama sonucu 2019 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile oybirliği ile 7 kişilik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına 28.922.739,997 adet oy ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7 - Gündemin 7. Maddesi gereği 2019 hesap yılı sonu itibariyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Bu hususta yapılan müzakereleri takiben Yönetim Kurulu'nun önerisi kabul edilerek kar dağıtımı yapılmaması yönünde oybirliği ile karar alındı. (Ek1)
8- Gündemin 8. Maddesi gereği faaliyet raporunda da yer aldığı üzere, Şirket tarafından 2019 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi.
9- Gündemin 9 maddesi gereği Esas Sözleşmemizin ‘'Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. Maddesi ve ‘'Amaç ve Konu'' başlıklı 3. Maddesinin değişikliği ile ilgili görüşmeye geçildi. Esas Sözleşmemizin ilgili maddelerinin değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinleri hakkında Toplantı Başkanı Sayın İbrahim HASELÇİN tarafından Genel Kurul bilgilendirildi , gündem maddesinin oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda esas sözleşmemizin ilgili maddeleri değişikliği oybirliği ile kabul edildi. (Ek2)
10- Gündemin 10. Maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Sn İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi ve 2020 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 75.000 TL olması hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu sosyal yardım amaçlı 2020 yılında yapılacak sosyal amaçlı bağış ve yardım üst sınırının 75.000 TL olması hususu oybirliği ile kabul edildi.
11–Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, faaliyet raporunda da yer aldığı üzere, Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi.
12–Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun, Şirketin 2020 yılına ait finansal tablolarının Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl sure ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile 2020 yılına ait finansal tabloların Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile yapılması oybirliği ile kabul edildi.
13- Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayın Fuat AŞICIOĞLU'nun yıl içinde görevinden ayrılmasından dolayı Yönetim Kurulu'nun 04.11.2019 tarihinde almış olduğu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Mustafa Kenan SELÇUK oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sayın Mustafa Kenan SELÇUK'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği seçildiği tarihten itibaren oybirliği ile kabul edildi.
14- Gündemin 14. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeliği seçimlerine geçildi. Elektronik ortamda Sevda Alkan'dan soru geldi : Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda en az yüzde 25 oranında kadın üye olması hususunda hedef ve uyum politikası belirlenip belirlenmediğini sordu. Yönetim Kurulu Başkan Hayrettin Çaycı söz aldı Elimizden geleni yapıyoruz inşallah ilerde bu hususu değerlendireceğiz kadın aday almaya çalışacağız dedi. Şirket ortaklarımızdan Sayın Hamit MÜCELLİT'in vermiş olduğu önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Hayrettin ÇAYCI, Sayın Sevgür ARSLANPAY, Sayın Ümit ULUÇAM, Sayın Metin YARAŞ ve Sayın Tolga EDİZ 3 yıl görev yapmak üzere teklif edildi. Başka öneri çıkmadığından verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Sayın Hayrettin ÇAYCI (T.C …), Sayın Sevgür ARSLANPAY(T.C ……) , Sayın Ümit ULUÇAM (T.C …), Sayın Metin YARAŞ (T.C …) ve Sayın Tolga EDİZ (T.C …) Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2.5 adet red oyuna karşılık 30.489.295,155 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile seçildiler.
15- Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının seçimine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından Sn. Hasan Tahsin TUĞRUL (T.C … ve Sn. Mustafa Kenan SELÇUK (T.C …), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için önerildi. Başka öneri çıkmadığından verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile Sn. Hasan Tahsin TUĞRUL ve Sn. Mustafa Kenan SELÇUK, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak oybirliği ile seçildiler.
16–Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Ortaklarımızdan Sayın Hüseyin ÖZBOYACI tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret ve huzur haklarının tespiti hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu önergedeki gibi Yönetim Kurulu Üyelerine 01.07.2020 tarihinden itibaren 9.000 TL/Ay ücret ve 1.000 TL/Ay huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
17- Gündemin 17. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi hususu oybirliği ile Kabul edildi.
18- Gündemin 18. Maddesinde Toplantı Başkanı katılımcılardan söz almak isteyenin olup olmadığını sordu. Talat Paşa isimli ortak söz aldı çok eski bir ortağınızım Sami Sucu zamanında güzel bir fabrika gezisi yapmıştık, benim arzum öyle bir geziyi tekrar yapmak. Fabrikanın son halini görmek istiyorum, misafirperveliğiniz için teşekkür ediyorum dedi. Hayrettin Bey söz aldı pandemiyi atlatalım yine yaparız inşallah. Hepinize teşrifleriniz için teşekkür ediyoruz, bu senede temettü vermek isterdik ama pandemiden dolayı veremedik, yeni yeni toparlanmaya başladık dedi. Söz alan olmadığından saat 15.16 itibariyle toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.
Ekler:
1- Kar Dağıtım Önerisi
2- Esas Sözleşme Değişiklik Taslağı
Toplantı Başkanı Toplantı Katibi Oy Toplama Memuru
İbrahim HASELÇİN Demet TAŞKIN Orhan SELVİ
Bakanlık Temsilcisi
Veysi UZUNKAYA


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.07.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 TOPLANTIYA KATILANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 faaliyet dönemine ilişikin Genel Kurul Toplantı kararları 02.07.2020 (bugün) tarihinde kayıtlı olduğumuz Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854112


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0578 Değişim: 0,63%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6725 Değişim: 0,69%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
460,49 Değişim: 1,36%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.