KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 18:32
KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 378.799.455 368.232.557
Satışların Maliyeti
28 -330.652.695 -296.701.191
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.146.760 71.531.366
BRÜT KAR (ZARAR)
48.146.760 71.531.366
Genel Yönetim Giderleri
29 -9.921.759 -8.758.180
Pazarlama Giderleri
29 -14.301.176 -13.456.693
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -560.110 -158.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 18.881.490 49.962.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -16.520.559 -43.194.590
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.724.646 55.926.354
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 54.011 16.230
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -11.469
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.778.657 55.931.115
Finansman Gelirleri
33 17.270.946 21.534.700
Finansman Giderleri
33 -27.413.400 -37.145.776
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.636.203 40.320.039
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 597.099 -4.162.382
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-201.965 -6.364.285
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
799.064 2.201.903
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.233.302 36.157.657
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.233.302 36.157.657
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.233.302 36.157.657
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,30920000 0,90970000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.731.242 44.548.455
Dönem Karı (Zararı)
16.233.302 36.157.657
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.233.302 36.157.657
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.450.409 40.187.044
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 14.142.155 11.916.390
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-23.348 -462.292
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -23.348 -347.865
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 -114.427
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.583.372 3.029.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 8.304.840 3.076.518
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 321.123 491
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -42.591 -47.176
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.023.294 6.867.389
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -6.000.989 -2.577.833
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 13.005.659 9.999.076
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 955.412 -650.357
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 63.212 96.503
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 -1.623.954 15.257.972
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -596.100
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -596.100
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -597.099 4.162.383
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -54.011 11.469
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.803.779 -29.492.804
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -257.514 -49.119
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 10.489.736 -18.116.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.489.736 -18.116.907
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -217.474 -2.327.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-217.474 -2.327.431
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.102.115 -18.204.882
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -1.725.419 -723.791
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 -12.706.518 10.718.499
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
326.441 14.988
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.032.959 10.703.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -140.699 -14.232
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 182.634 -678.395
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
576 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
182.058 -678.395
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 32.831 -561
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -359.241 -95.985
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.879.932 46.851.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -2.782.081 -1.959.375
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -9.366.609 -344.067
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.238.381 -14.417.317
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 55.433 176.997
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -19.293.814 -14.594.314
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.568.844 -3.605.575
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 17.500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 17.500.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 191.204.869 110.636.732
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -190.312.953 -116.891.056
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27 2.097.022 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
14 0 -110.675
Ödenen Temettüler
-11.026.310 0
Ödenen Faiz
33 -12.539.376 -17.303.485
Alınan Faiz
33 6.007.904 2.562.909
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.075.983 26.525.563
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.075.983 26.525.563
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 45.671.023 19.145.460
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 37.595.040 45.671.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 37.603.049 45.685.947
Ticari Alacaklar
10 82.312.502 92.865.450
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 82.312.502 92.865.450
Diğer Alacaklar
11 3.325.750 3.108.276
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.325.750 3.108.276
Stoklar
13 52.544.311 50.418.848
Peşin Ödenmiş Giderler
26 3.794.479 2.069.060
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 3.346.391 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 814.425 477.135
ARA TOPLAM
183.740.907 194.624.716
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
183.740.907 194.624.716
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 812.231 554.717
Maddi Duran Varlıklar
18 112.413.617 109.554.263
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.945.839 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
759.464 414.420
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 759.464 414.420
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 5.955.611 5.233.205
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
121.886.762 115.756.605
TOPLAM VARLIKLAR
305.627.669 310.381.321
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 45.383.227 46.118.687
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 15.903.214 17.985.477
Ticari Borçlar
31.718.407 43.469.513
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 1.691.192 1.364.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 30.027.215 42.104.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.906.748 3.047.449
Diğer Borçlar
11 560.787 378.153
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 4.921 4.345
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 555.866 373.808
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 50.338 17.507
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 6.020.218
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 7.875.166 4.642.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.959.428 3.004.884
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.915.738 1.637.206
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 39.132 61.080
ARA TOPLAM
104.437.019 121.740.174
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.437.019 121.740.174
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 52.580.884 47.729.930
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.978.894 20.793.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 22.978.894 20.793.970
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.559.778 68.523.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
179.996.797 190.264.074
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 125.630.872 120.117.247
Ödenmiş Sermaye
52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.875.847 12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.607.989 8.301.356
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.607.989 8.301.356
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.186.470 3.257.717
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30.227.264 7.024.670
Net Dönem Karı veya Zararı
16.233.302 36.157.657
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
125.630.872 120.117.247
TOPLAM KAYNAKLAR
305.627.669 310.381.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 4.513.061 -2.171.672 3.257.717 2.248.600 5.337.979 61.061.532 61.061.532
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -561.909 -561.909 -561.909
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
35.000.000 12.875.847 4.513.061 -2.171.672 3.257.717 1.686.691 5.337.979 60.499.623 60.499.623
Transferler
27 5.337.979 -5.337.979
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.589.461 -3.629.494 36.157.657 42.117.624 42.117.624
Dönem Karı (Zararı)
36.157.657 36.157.657 36.157.657
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.589.461 -3.629.494 5.959.967 5.959.967
Sermaye Arttırımı
27 17.500.000 17.500.000 17.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247
Transferler
27 1.928.753 34.228.904 -36.157.657
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 306.633 16.233.302 16.539.935 16.539.935
Dönem Karı (Zararı)
16.233.302 16.233.302 16.233.302
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
306.633 306.633 306.633
Kar Payları
27 -11.026.310 -11.026.310 -11.026.310
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16.233.302 36.157.657
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
306.633 5.959.967
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 0 10.654.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 383.291 -4.536.867
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-76.658 -158.123
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
18 -1.065.496
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 -76.658 907.373
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
306.633 5.959.967
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.539.935 42.117.624
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.539.935 42.117.624http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823468


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.989 Değişim: -0,25% Hacim : 59.312 Mio.TL Son veri saati : 16:36
Düşük 7.974 30.11.2023 Yüksek 8.049
Açılış: 8.008
28,8554 Değişim: -0,26%
Düşük 28,7532 30.11.2023 Yüksek 28,9568
Açılış: 28,9294
31,5671 Değişim: -0,62%
Düşük 31,5033 30.11.2023 Yüksek 31,8655
Açılış: 31,7637
1.892,42 Değişim: -0,47%
Düşük 1.883,28 30.11.2023 Yüksek 1.905,31
Açılış: 1.901,40
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.