KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2022 - 16:14
KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 03.03.2022
Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4/7 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,
6 - Şirket'in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası kapsamında hazırlanan 2021 yılı faaliyet karı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve oylanması,
8 - Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin güncellenmesi ile bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7nci maddesinde yapılan Sermaye Piyasası Kurulu ve T. C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış değişikliklerin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 37nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği II-17.1 Ek 1 madde 1.3.1.c gereğince Yönetim Kurulu Üyelik adaylığı önerilen kişiler hakkında bilgi sunulması,
11 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, ve oylanması,
14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2022 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6. maddesi doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
19 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021_Genel Kurul Davet-Gündem-Vekaletname antetsiz.pdf - İlan Metni
EK: 2 Esas Sözleşme 7.Madde Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2021_Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 2021 Genel Kurul Davet GundemVekaletname ing.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2022 tarihinde saat 11:00'da yapılmıştır. Söz konusu toplantıda alınan kararlar
Gündem Madde 3: 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanmış "Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu", üç hafta süreyle ortaklarımızın incelemesine sunulmuş ve şirket merkezinde de hazır bulundurulmuş olduğundan bir kez daha okunmasına gerek olmadığı ve doğrudan oylanması hususuna ilişkin olarak Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.545,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.
Gündem Madde 4: Başkan'ın gündemin 4üncü maddesi uyarınca 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu görüş sayfasının okunması ile ilgili önergesi okundu. Bağımsız denetim firması raporunun görüş sayfası DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Sorumlu Denetçi Temsilcisi Sn. Sinem GÖK tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece pay sahiplerine bilgi verildi.Gündem Madde 4: Başkan'ın gündemin 4üncü maddesi uyarınca 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu görüş sayfasının okunması ile ilgili önergesi okundu. Bağımsız denetim firması raporunun görüş sayfası DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Sorumlu Denetçi Temsilcisi Sn. Sinem GÖK tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece pay sahiplerine bilgi verildi.
Gündem Madde 5: 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okundu sayılmasına ve sadece Bilanço ve Gelir Tablosu ana kalemlerinin okunmasına ilişkin Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.545,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.
Finansal tabloların müzakeresi sonrasında yapılan oylama sonucunda 2021 yılına ilişkin finansal tablolar, 313.535.545,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.
Gündem Madde 6: Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası ayrı ayrı oya sunuldu. Toplantıya katılan her üye kendi ismi oylanırken kendi paylarından veya yetkilerinden doğan oy haklarını kullanmaksızın ayrı ayrı ve 313.535.545,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile ibra edildiler.
Gündem Madde 7: 2021 yılı faaliyet karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu.
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin solo olarak hazırlanan finansal tablolarına göre, 2021 yılı faaliyetlerinden (229.276.304) TL dönem zararı, Vergi Usul Kanunu (VUK)'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise (405.461.544,73) TL dönem zararı gerçekleşmiştir.
Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak 2021 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen (405.461.544,73) TL dönem zararı ile SPK mevzuatına göre hesaplanan (229.276.304) TL tutarındaki dönem zararının geçmiş yıl zararlarına alınmasına ve dağıtılabilir kar bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına, bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu.
Kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Kar Dağıtımı Tablosu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde 313.535.545,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
Gündem Madde 8: Gündemin 8nci maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.11.2021 tarih, 13346 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 28.12.2021 tarih ve 00070467527 sayılı yazıları ile onayladığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7nci maddesindeki 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık süre boyunca geçerli olan 500.000.000-TL (beşyüzmilyonTL) tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının, 2021-2025 yılları arasında 5 (beş) yıl daha geçerli olacak şekilde izin süresinin uzatılmasına yönelik Esas Sözleşme'nin 7nci maddesinin tadil metni Genel Kurul'un onayına sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.545,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.
Gündem Madde 10: Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği II-17.1 Ek-1 madde 1.3.1.c gereğince, Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu. Tüm Yönetim Kurulu üyeleri tanıtıldı ve pay sahiplerine bilgi sunuldu.
Gündem Madde 11: Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ile ilgili 11'inci gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge esas alınarak Yönetim Kurulu üye sayısının şirketimiz esas sözleşmesi madde 11 uyarınca 6 kişi olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan
· Toplantıya bizzat katılamayıp adaylık beyanı bulunan ---------T.C. Kimlik No.'lu Sn. Hüsnü AKHAN'ın,
· Toplantıya bizzat katılamayıp adaylık beyanı bulunan -------- T.C. Kimlik No.'lu Sn. Ekrem Nevzat ÖZTANGUT'un,
· Toplantıya bizzat katılan ---------- T.C. Kimlik No.'lu Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ'ün,
· Toplantıya bizzat katılamayıp adaylık beyanı bulunan ------- T.C. Kimlik No.'lu Sn. Erdem TAVAS'ın,
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise
· Bağımsız üye olarak toplantıya bizzat katılamayıp adaylık beyanı bulunan ------- T.C. Kimlik No.'lu Sn. Güler ARAS'ın,
· Bağımsız üye olarak toplantıya bizzat katılamayıp adaylık beyanı bulunan --------T.C. Kimlik No'lu Sn. Murat Bahadır TEKER'in
2022 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.545,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı toplantıya katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisinin gördüğünü belirtti.
Gündem Madde 12: Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na seçilen Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Sn. Güler ARAS ile Sn. Murat Bahadır TEKER'e aylık net 15.000 TL (onbeşbin) TL huzur hakkı ödenmesine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.545,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.
Gündem Madde 13: Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.
2021 yılı Faaliyet Raporu'nun, "Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar" kısmında belirtildiği üzere 01.01.2021-31.12.2021 dönemi içerisinde Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan menfaatler toplamı 299.044-TL Yönetim Kurulu danışmanlarına ödenen menfaatler toplamı 277.629-TL idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerine sağlanan menfaatler toplamı ise 2.534.659-TL olmak üzere toplam 3.111.333-TL olarak gerçekleşmiştir.
Söz konusu husus fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.545,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.
Gündem Madde 14: Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 2022 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının tespiti ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi onaya sunuldu ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.545,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.
Gündem Madde 15: Şirketin 2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 madde 9-10 gereğince gerçekleşen ve 2022 yılında da benzeri koşullarda olabilecek ilişkili taraf işlemleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak KAP'ta yayınlanan "İlişkili Taraflar Raporu" okunarak pay sahiplerine bilgi sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.545,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.
Gündem Madde 16: Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.
2021 yılı içinde Şirket tarafından uygulanan tasarruf tedbirleri gereği bağış ve yardım yapılmamıştır.
Şirket Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 19 (5)'e uygun olarak 2022 yılında yapılacak bağışın sınırı belirlendi. Şirketin 2022 yılı içerisinde yapacağı Bağış ve Yardımların toplam tutarının 1.000.000 (birmilyon) TL ile sınırlandırılması, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.545,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.
Gündem Madde 17: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2021 yılı hesap dönemi içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul toplantısında 3 hafta içinde Şirketin internet sitesi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer alan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan Bilgilendirme Dökümanında belirtilen aşağıdaki bilgi hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.
Gündem Madde 18: 2022 yılı içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 1.3.6. ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395nci ve 396ncı maddeleri gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi, yapılan müzakereler sonucunda, 313.535.545,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.
Ayrıca 2021 yılında bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleşmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.04.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021_Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2 Bakanlık Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Esas Sözleşme 7.Madde Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 2021_Profitdistrubition.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5 2021 Genel Kurul Tutanak KAP.pdf - Tutanak
EK: 6 2021 GK Hazirun Listesi KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, 6 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016510


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: 0,41% Hacim : 14.166 Mio.TL Son veri saati : 12:39
Düşük 2.376 24.05.2022 Yüksek 2.395
Açılış: 2.392
16,1409 Değişim: 1,35%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 16,1619
Açılış: 15,9256
17,2987 Değişim: 1,54%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,3542
Açılış: 17,036
963,82 Değişim: 1,58%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 966,17
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.