KAP ***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.02.2021 - 18:31
KAP ***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -266.751 8.838.876 79.187 4.625.897 38.277.209
Yeni Bakiye
25.000.000 -266.751 8.838.876 79.187 4.625.897 38.277.209
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.687
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
5.000.000 -5.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.580.163 2.580.163
Kar Dağıtımı
4.037.664 -588.233
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.625.897 -4.625.897
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 -324.438 7.876.540 79.187 2.580.163 40 40.211.452
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-96.707 -96.707
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-548.845 -548.845
Kar Dağıtımı
2.580.163 -2.580.163
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.580.163 -2.580.163
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 -421.145 10.546.703 79.187 -548.845 39.565.900


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 42.396.748 56.537.662
FAKTORİNG GELİRLERİ
42.396.748 56.537.662
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
35.792.944 50.780.063
İskontolu
32.611.587 45.285.589
Diğer
3.181.357 5.494.474
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.603.804 5.757.599
İskontolu
6.535.913 5.650.972
Diğer
67.891 106.627
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -25.542.343 -32.848.607
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-22.033.972 -30.639.813
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-344.826
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-210.883 -377.796
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.881.253 -949.275
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.071.409 -881.723
BRÜT KAR (ZARAR)
16.854.405 23.689.055
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -20.113.406 -17.464.444
Personel Giderleri
-12.220.562 -10.787.650
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-274.409 -248.882
Genel İşletme Giderleri
-7.535.789 -5.822.983
Diğer
-82.646 -604.929
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.259.001 6.224.611
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 5.178.889 3.534.593
Bankalardan Alınan Faizler
2.480 2.557
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
33.224 120.704
Türev Finansal İşlemler Karı
561.447 916.162
Kambiyo İşlemleri Karı
1.485.836 506.033
Diğer
3.095.902 1.989.137
KARŞILIK GİDERLERİ
21 -898.282 -5.358.097
Özel Karşılıklar
-898.282 -5.358.097
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -1.353.775 -925.981
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-761.027 -537.885
Kambiyo İşlemleri Zararı
-592.748 -388.096
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-332.169 3.475.126
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-332.169 3.475.126
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -216.676 -894.963
Cari Vergi Karşılığı
-678.543 -878.280
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.677.440 -1.413.827
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.139.307 1.397.144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-548.845 2.580.163
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-548.845 2.580.163
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-548.845 2.580.163
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
7.430.429 5.889.375
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
37.713.119 50.183.297
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-22.944.723 -35.286.804
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.603.804 5.757.599
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.753.705 1.726.889
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5.3, 20 1.142.784 171.739
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-17.872.626 -15.373.391
Ödenen Vergiler
34.366 -1.289.954
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-59.975.612 -45.765.285
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-60.384.929 -48.680.205
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.901.247 967.750
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-22 -4.459
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.609.920 1.635.983
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.700.666 315.646
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-52.545.183 -39.875.910
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
6, 7, 19 -3.710.538 -3.150.228
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5 3.990.000 -2.490.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
279.462 -5.640.228
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
52.338.339 45.307.196
Temettü Ödemeleri
-588.233
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
52.338.339 44.718.963
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
72.618 -797.175
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
307.581 1.104.756
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
380.199 307.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-548.845 2.580.163
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-96.707 -57.687
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-96.707 -57.687
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14, 16.2 -120.884 -73.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8, 16.2 24.177 16.270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-645.552 2.522.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 380.135 64 380.199 307.552 29 307.581
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4.1 414.788 414.788
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
254.541.604 0 254.541.604 202.107.916 202.107.916
Faktoring Alacakları
5.1 249.461.218 249.461.218 191.766.846 191.766.846
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
232.625.693 232.625.693 175.859.261 175.859.261
Diğer Faktoring Alacakları
16.835.525 16.835.525 15.907.585 15.907.585
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.2 3.990.000 3.990.000
Takipteki Alacaklar
5.3 14.220.895 14.220.895 15.654.509 15.654.509
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5.3 -9.140.509 -9.140.509 -9.303.439 -9.303.439
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 4.101.753 4.101.753 2.278.992 2.278.992
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 207.107 207.107 256.575 256.575
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 2.461.250 2.461.250 1.975.206 1.975.206
DİĞER AKTİFLER
9 4.451.165 3.670 4.454.835 2.799.246 2.799.246
ARA TOPLAM
266.143.014 418.522 266.561.536 209.725.487 29 209.725.516
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
10 127.000 127.000 127.000 127.000
Satış Amaçlı
127.000 127.000 127.000 127.000
VARLIKLAR TOPLAMI
266.270.014 418.522 266.688.536 209.852.487 29 209.852.516
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 197.549.679 197.549.679 159.862.763 159.862.763
FAKTORİNG BORÇLARI
5.4 531 531 553 553
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 3.245.903 3.245.903 1.635.983 1.635.983
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 21.112.217 21.112.217 5.279.409 5.279.409
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4.2 0 90.506 90.506
KARŞILIKLAR
14 1.243.018 1.243.018 918.238 918.238
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.243.018 1.243.018 918.238 918.238
CARİ VERGİ BORCU
8 538.088 538.088 174.821 174.821
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 3.433.200 3.433.200 1.678.791 1.678.791
ARA TOPLAM
227.122.636 227.122.636 169.550.558 90.506 169.641.064
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
39.565.900 39.565.900 40.211.452 40.211.452
Ödenmiş Sermaye
16.1 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.2 -421.145 -421.145 -324.438 -324.438
Kar Yedekleri
16.3 10.456.703 10.456.703 7.876.540 7.876.540
Yasal Yedekler
2.556.801 2.556.801 2.427.794 2.427.794
Olağanüstü Yedekler
7.899.902 7.899.902 5.448.746 5.448.746
Kar veya Zarar
-469.658 -469.658 2.659.350 2.659.350
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
16.4 79.187 79.187 79.187 79.187
Dönem Net Kâr veya Zararı
-548.845 -548.845 2.580.163 2.580.163
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
266.688.536 266.688.536 209.762.010 90.506 209.852.516


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
31.140 31.140
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
35.345.695 35.345.695 32.122.881 32.122.881
ALINAN TEMİNATLAR
24.1 9.453.460.075 2.995.990 9.456.456.065 8.074.646.602 2.462.080 8.077.108.682
VERİLEN TEMİNATLAR
24.2 25.921.673 25.921.673 16.231.669 16.231.669
TAAHHÜTLER
24.3 3.553.200 3.553.200 955.982 955.982
Cayılabilir Taahhütler
3.553.200 3.553.200 955.982 955.982
Diğer Cayılabilir Taahhütler
3.553.200 3.553.200 955.982 955.982
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
7.738.816 7.254.519 14.993.335 5.003.828 4.944.547 9.948.375
Alım Satım Amaçlı İşlemler
7.738.816 7.254.519 14.993.335 5.003.828 4.944.547 9.948.375
Vadeli Alım Satım İşlemleri
7.738.816 7.254.519 14.993.335 5.003.828 4.944.547 9.948.375
EMANET KIYMETLER
24.4 276.257.544 9.575.240 285.832.784 222.103.103 6.002.809 228.105.912
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
9.802.308.143 19.825.749 9.822.133.892 8.351.064.065 13.409.436 8.364.473.501http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906769


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5270 Değişim: 0,21%
Düşük 7,4723 05.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9765 Değişim: -0,44%
Düşük 8,9239 05.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,57 Değişim: 0,29%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.