KAP ***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:56
KAP ***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -266.751 8.838.876 79.187 4.625.897 38.277.209
Yeni Bakiye
25.000.000 -266.751 8.838.876 79.187 4.625.897 38.277.209
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.673 -32.673
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
-5.000.000
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
5.000.000
Kar Dağıtımı
4.037.664 -4.625.897 -588.233
Dağıtılan Temettü
-588.233 0 -588.233
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.625.897 -4.625.897 0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 -299.424 7.876.540 79.187 318.819 37.975.122
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -324.438 7.876.540 79.187 2.580.163 40.211.452
Yeni Bakiye
30.000.000 -324.438 7.876.540 79.187 2.580.163 40.211.452
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.564 -41.564
Kar Dağıtımı
2.580.163 -2.580.163
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.580.163 -2.580.163
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -366.002 10.456.703 79.187 571.753 40.741.641


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 20.689.065 28.716.653
FAKTORİNG GELİRLERİ
20.689.065 28.716.653
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
17.832.753 25.719.689
İskontolu
16.086.224 22.564.720
Diğer
1.746.529 3.154.969
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.856.312 2.996.964
İskontolu
2.819.984 2.963.140
Diğer
36.328 33.824
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -11.655.072 -16.983.844
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-10.204.534 -16.143.062
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-139.429 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-125.959 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-669.905 -431.511
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-515.245 -409.271
BRÜT KAR (ZARAR)
9.033.993 11.732.809
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -9.873.229 -8.576.202
Personel Giderleri
-6.515.644 -5.474.247
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-175.105 -83.209
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-3.175.333 -2.737.764
Diğer
-7.147 -280.982
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-839.236 3.156.607
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 2.842.930 1.719.206
Bankalardan Alınan Faizler
0 63.735
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
33.224 0
Türev Finansal İşlemler Karı
98.841 422.607
Kambiyo İşlemleri Karı
945.408 309.279
Diğer
1.765.457 923.585
KARŞILIK GİDERLERİ
21 -424.072 -3.951.082
Özel Karşılıklar
-424.072 -3.951.082
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -817.370 -433.582
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-513.905 -208.261
Kambiyo İşlemleri Zararı
-303.465 -225.321
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
762.252 491.149
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
762.252 491.149
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -190.499 -172.330
Cari Vergi Karşılığı
0 -267.004
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-921.101 -795.983
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
730.602 890.657
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
571.753 318.819
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
571.753 318.819
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
571.753 318.819
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
202.122 642.826
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
14.444.514 24.454.760
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-10.721.879 -18.730.843
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.856.312 2.996.964
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.510.315 876.353
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5.3, 20 866.921 75.966
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-8.785.337 -8.219.101
Ödenen Vergiler
31.276 -811.273
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
28.826.756 -32.897.268
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
30.438.348 -33.571.220
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-740.964 242.998
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-553 -4.554
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-262.560 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-607.515 435.508
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
29.028.878 -32.254.442
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
6, 7, 19 -717.800 -376.090
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5 -110.000 -1.500.009
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-827.800 -1.876.099
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-28.259.518 34.013.281
Temettü Ödemeleri
0 -588.233
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-28.259.518 33.425.048
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-58.440 -705.493
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
307.581 1.104.756
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
249.141 399.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
571.753 318.819
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-41.564 -32.673
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-41.564 -32.673
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14, 16 -53.288 -41.888
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8,16 11.724 9.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
530.189 286.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 249.107 34 249.141 307.552 29 307.581
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4.1 0 3.163 3.163 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 173.876.814 0 173.876.814 202.107.916 0 202.107.916
Faktoring Alacakları
5.1 163.360.286 0 163.360.286 191.766.846 0 191.766.846
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
145.870.367 0 145.870.367 175.859.261 0 175.859.261
Diğer Faktoring Alacakları
17.489.919 0 17.489.919 15.907.585 0 15.907.585
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.2 4.100.000 0 4.100.000 3.990.000 0 3.990.000
Takipteki Alacaklar
5.3 15.462.427 0 15.462.427 15.654.509 0 15.654.509
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5.3 -9.045.899 0 -9.045.899 -9.303.439 0 -9.303.439
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 2.130.337 0 2.130.337 2.278.992 0 2.278.992
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 241.734 0 241.734 256.575 0 256.575
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
8 143.545 0 143.545 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 1.796.431 0 1.796.431 1.975.206 0 1.975.206
DİĞER AKTİFLER
9 3.432.848 0 3.432.848 2.799.246 0 2.799.246
ARA TOPLAM
181.870.816 3.197 181.874.013 209.725.487 29 209.725.516
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
10 127.000 0 127.000 127.000 0 127.000
Satış Amaçlı
127.000 0 127.000 127.000 0 127.000
VARLIKLAR TOPLAMI
181.997.816 3.197 182.001.013 209.852.487 29 209.852.516
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 121.942.080 0 121.942.080 159.862.763 0 159.862.763
FAKTORİNG BORÇLARI
5.4 0 0 0 553 0 553
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 1.373.423 0 1.373.423 1.635.983 0 1.635.983
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 15.219.093 0 15.219.093 5.279.409 0 5.279.409
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4.2 14 1.086.672 0 1.086.672 918.238 0 918.238
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.086.672 0 1.086.672 918.238 0 918.238
CARİ VERGİ BORCU
8 0 0 0 174.821 0 174.821
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 1.598.592 0 1.598.592 1.678.791 0 1.678.791
ARA TOPLAM
141.219.860 39.512 141.259.372 169.550.558 90.506 169.641.064
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 40.741.641 0 40.741.641 40.211.452 0 40.211.452
Ödenmiş Sermaye
16.1 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.2 -366.002 0 -366.002 -324.438 0 -324.438
Kar Yedekleri
16.3 10.456.703 0 10.456.703 7.876.540 0 7.876.540
Yasal Yedekler
2.556.801 0 2.556.801 2.427.794 0 2.427.794
Olağanüstü Yedekler
7.899.902 0 7.899.902 5.448.746 0 5.448.746
Kar veya Zarar
650.940 0 650.940 2.659.350 0 2.659.350
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
16.4 79.187 0 79.187 79.187 0 79.187
Dönem Net Kâr veya Zararı
571.753 0 571.753 2.580.163 0 2.580.163
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
181.961.501 39.512 182.001.013 209.762.010 90.506 209.852.516


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
45.970 0 45.970
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
29.953.978 0 29.953.978 32.122.881 0 32.122.881
ALINAN TEMİNATLAR
24.1 8.742.524.785 3.123.945 8.745.648.730 8.074.646.602 2.462.080 8.077.108.682
VERİLEN TEMİNATLAR
24.2 16.406.759 0 16.406.759 16.231.669 0 16.231.669
TAAHHÜTLER
24.3 935.678 0 935.678 955.982 0 955.982
Cayılabilir Taahhütler
935.678 0 935.678 955.982 0 955.982
Diğer Cayılabilir Taahhütler
935.678 0 935.678 955.982 0 955.982
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
959.138 987.002 1.946.140 5.003.828 4.944.547 9.948.375
Alım Satım Amaçlı İşlemler
959.138 987.002 1.946.140 5.003.828 4.944.547 9.948.375
Vadeli Alım Satım İşlemleri
959.138 987.002 1.946.140 5.003.828 4.944.547 9.948.375
EMANET KIYMETLER
24.4 193.969.176 2.200.400 196.169.576 222.103.103 6.002.809 228.105.912
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
8.984.795.484 6.311.347 8.991.106.831 8.351.064.065 13.409.436 8.364.473.501http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867545


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.360 Değişim: 0,77% Hacim : 11.137 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.342 27.07.2021 Yüksek 1.361
Açılış: 1.348
8,5633 Değişim: 0,13%
Düşük 8,5413 27.07.2021 Yüksek 8,5832
Açılış: 8,5523
10,1362 Değişim: 0,30%
Düşük 10,0795 27.07.2021 Yüksek 10,1565
Açılış: 10,1059
496,16 Değişim: 0,37%
Düşük 493,54 27.07.2021 Yüksek 497,04
Açılış: 494,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.