KAP ***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.07.2021 - 12:20
KAP ***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 30.07.2020 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 28.06.2021
Genel Kurul Tarihi 30.07.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.07.2021
Ülke Türkiye
Şehir TEKİRDAĞ
İlçe ÇORLU
Adres Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:38 Divan Çorlu Otel

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - 2020 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması
7 - 2020 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında bilgi verilmesi, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
9 - 2021 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
11 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi
13 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu, Seri IV, No:41 numaralı tebliğin 4. Ve 5. Maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - 2020 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış yapıldı ve Toplantı başkanlığı için Ahmet Murat ZAİM önerildi. Toplantı Başkanlığı'na Ahmet Murat ZAİM'in seçilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy toplama memuru olarak Ali OĞUZ ve Tutanak yazmanı olarak Nalan AYDINER KURT görevlendirildi.
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
3- 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Nalan AYDINER KURT tarafından okunmuş ve faaliyet sonuçları toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
4- 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması maddesine geçildi. Bağımsız Denetim Raporu özeti Nalan AYDINER KURT tarafından okunarak pay sahipleri bilgilendirildi.
5- 2020 yılı Bilânçosu ve Gelir tablosu Nalan AYDINER KURT tarafından okunup müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilânço ve Gelir-Gider hesapları oy birliği ile kabul edildi.
6- 2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunun 479. Maddesine göre şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görevli imza yetkisine haiz kişiler veya bunların temsilcileri Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır. Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oyları ile ayrı ayrı ibra edilmiştir.
7- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre dağıtılabilir dönem karı oluşmamıştır. Kar dağıtılmayacağı hususu müzakere edilerek pay sahiplerimizin onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
8- Üç ( 3 ) yıl süre ile görev yapmak üzere Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ümit ZAİM (T.C. Kimlik No: 34219737174), Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Zerrin ZAİM (T.C. Kimlik No: 34222737000), Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Asuman ZAİM (T.C. Kimlik No: 34216737238), Ahmet Murat ZAİM (T.C. Kimlik No: 34210737456), Mehmet Ali ZAİM'in (T.C. Kimlik No:34207737520) seçilmelerine ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen adaylardan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Üç ( 3 ) yıl süre ile görev yapmak üzere Demet ÇİMEN DALAK'ın (T.C. Kimlik No: 40492564802), ve Reşit Ömer KÜKNER'in (T.C. Kimlik No: 21683006332) seçilmeleri toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
9- Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 9.710,00 TL (Dokuzbinyediyüzon) , Yönetim Kurulu Başkanı Vekili' ne aylık net 7.750,00 TL (Yedibinyediyüzelli), Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Murat ZAİM'e aylık net 3.860,00 TL (Üçbinsekizyüzaltmış), Mehmet Ali ZAİM'e aylık net 3.850,00 TL (Üçbinsekizyüzelli), ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Asuman ZAİM'e aylık net 2.240,00 TL (İkibinikiyüzkırk), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Reşit Ömer KÜKNER'e aylık net 2.695,00 TL (İkibinaltıyüzdoksanbeş), ve Demet ÇİMEN DALAK' a aylık net 2.145,00 TL (İkibinyüzkırkbeş), ücret verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
10- PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi ile ilgili karar alınmasıyla ilgili olarak fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada, 28.06.2021 tarih 2021/08 karar numarası ile 2021 yılı içinde bağımsız denetim şirketi ile devam edilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
11- 2020 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 01.01.2021-31.12.2021 Bağış sınırının 100.000 TL olması, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
12- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
13- Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal YönetimTebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi.
14- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV,41 sayılı tebliğinin 4.ve 5.maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. Hazırlanan rapor Nalan AYDINER KURT tarafından okundu.
15-2020 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine, Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet raporundaki Teminat, Rehin, İpotek ile ilgili bölümler Nalan AYDINER KURT tarafından okunarak bilgi verildi.
16- Kapanış maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat ZAİM söz alarak 2021 yılında her ne kadar pandemi nedeniyle belirsizlikler olsa da Şirketimizin nitelikli personel gücü ve Özkaynak yapısıyla yılı iyi sonuçlarla kapatacağını ve 2021 yılının Şirket için daha iyi geçmesini ümit ediyorum, dileğinde bulundu.
Başka da söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı süresince toplantı nisabının korunduğu bildirilerek toplantıya saat 11:25 de son verildi. Bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imza edildi. 30.07.2021/ÇORLU


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020 OGK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2020 OGK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin pay sahipleri 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.07.2021 Cuma günü saat: 11:00 'de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili,Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan Çorlu adresinde yapılmış olup Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazırda Bulunanlar Listesi ektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952998


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.519 Değişim: 0,00% Hacim : 24.030 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.503 27.10.2021 Yüksek 1.521
Açılış: 1.508
9,5165 Değişim: 0,38%
Düşük 9,4668 28.10.2021 Yüksek 9,5290
Açılış: 9,4801
11,0434 Değişim: 0,15%
Düşük 11,0056 28.10.2021 Yüksek 11,0631
Açılış: 11,0271
550,01 Değişim: 0,37%
Düşük 547,01 28.10.2021 Yüksek 552,10
Açılış: 547,96
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.