KAP ***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.07.2020 - 13:39
KAP ***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 17.06.2020
Genel Kurul Tarihi 17.07.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir TEKİRDAĞ
İlçe ÇORLU
Adres Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:38 Divan Çorlu Otel

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - 2019 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2019 yılı hesap dönemi kârı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun Şirket "Kar Dağıtım Politikası Değişikliği" ile ilgili kararının pay sahipleri onayına sunulması,
9 - 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karar bağlanması,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki 3-4-6-10-11-13-16-17-18-19-20-27-29-31-32-36-maddelerinin değiştirilmesi, 7-8-9-12-14-15-19-21-22-23-24-25-26-30-33-34- ve Ekmadde1 maddelerinin iptal edilmesi ve 19-20 maddelerinin yeni madde olarak eklenmesine ilişkin tadilin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - 2019 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış yapıldı ve Toplantı başkanlığı için Ahmet Murat ZAİM önerildi. Toplantı Başkanlığı'na Ahmet Murat ZAİM'in seçilmesi elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy toplama memuru olarak Ali OĞUZ ve Tutanak yazmanı olarak Ersin ÇİĞDEM görevlendirildi.
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine, elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir.
3- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ersin ÇİĞDEM tarafından okunmuştur. Elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir
4- 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması maddesine geçildi. Bağımsız Denetim Raporu Ersin ÇİĞDEM tarafından okunmuştur. Elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir
5- 2019 yılı Bilânço ve Gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Bilânço ve Gelir-Gider hesapları oy birliği ile aynen kabul edildi.
6- 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunun 479. Maddesine göre şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görevli imza yetkisine haiz kişiler veya bunların temsilcileri Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır. Yönetim Kurulu Üyeleri elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılan diğer pay sahiplerinin olumlu oyları ile ayrı ayrı ibra edilmiştir.
7- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre dağıtılabilir dönem karı oluşmamıştır. Kar dağıtılmayacağı hususu müzakere edilerek pay sahiplerimizin onayına sunuldu. Elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir
8- Şirket yönetim kurulu tarafından belirlenen ve şirketin internet sitesinde ilan edilen Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kar dağıtım politikası Genel Kurulda okundu. Müzakereye açıldı, Söz alan olmadı. Gelecek yıllarda dağıtılabilir karın oluşması yönünde politika uygulanmasına elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir
9- Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 8.470,00 TL (Sekizbindörtyüzyetmiş) , Yönetim Kurulu Başkanı Vekili' ne aylık net 6.780,00 TL (Altıbinyediyüzseksen) , Yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Murat ZAİM ve Mehmet Ali ZAİM'e aylık net 3.390,00 TL (Üçbinüçyüzdoksan) , Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinden Halil Can YEŞİLADA' ya 2.450,00 TL (İkibindörtyüzelli), Yönetim kurulu üyelerinden Asuman ZAİM ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Demet ÇİMEN DALAK' a 1.950,00 TL (Bindokuzyüzelli), ücret verilmesine elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir.
10- PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi ile ilgili karar alınmasıyla ilgili olarak fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada, 17.06.2020 tarih 2020/09 karar numarası ile 2020 yılı içinde bağımsız denetim şirketi ile devam edilmesine, elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir.
11- 2019 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 01.01.2020-31.12.2020 Bağış sınırının 50.000 TL olması, elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir
12- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Ticaret Bakanlığı izinlerine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki 3-4-6-10-11-13-16-17-18-19-20-27-29-31-32-36 maddelerinin değiştirilmesi, 7-8-9-12-14-15-19-21-22-23-24-25-26-30-33-34 ve Ek Madde 1 maddelerinin iptal edilmesi ve 19-20 maddelerinin yeni madde olarak eklenmesine ilişkin hazırlanan tadil metninin görüşülerek kabulüne, elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir.
13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesine elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir.
14- Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi.
15- 2019 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine, Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet raporundaki Teminat, Rehin, İpotek ile ilgili bölümler okunarak bilgi verildi.
16- Kapanış maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat ZAİM söz alarak 2019 yılında sermaye artırımı ve verimlilik projeleri gerçekleştirdik. Özkaynak yapımızı güçlendirdik. 2020 yılında her ne kadar pandemi nedeniyle belirsizlikler olsa da Şirketimiz nitelikli personel gücü ve güçlü Özkaynak yapısıyla yılı iyi sonuçlarla kapatacaktır.
Başka da söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı süresince toplantı nisabının korunduğu bildirilerek toplantıya saat 11:36 da son verildi. Bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imza edildi. 17.07.2020/ÇORLU


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.07.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 Olağan GK Tescili.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin pay sahipleri 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.07.2020 Cuma günü saat: 11:00 'de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili,Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan Çorlu adresinde yapılmış olup 27.07.2020 tarihinde Genel Kurul Toplantısı tescil edilmiştir.
Tescil edilen toplantı sonuç tutanağı ektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862365


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.402 Değişim: -0,53% Hacim : 14.104 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.401 23.06.2021 Yüksek 1.420
Açılış: 1.415
8,6399 Değişim: 0,00%
Düşük 8,6399 24.06.2021 Yüksek 8,6399
Açılış: 8,6399
10,3179 Değişim: 0,07%
Düşük 10,3104 24.06.2021 Yüksek 10,3194
Açılış: 10,3104
494,25 Değişim: 0,01%
Düşük 494,23 24.06.2021 Yüksek 494,28
Açılış: 494,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.