KAP ***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 19:58
KAP ***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
868.817 -868.817
Dönem Karı (Zararı)
-54.337 -54.337 -54.337
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.953 1.953 1.953
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -5.072 2.358.813 3.234.401 991.366 -54.337 16.613.696 16.613.696
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -3.658 2.358.813 3.234.401 132.888 -1.496.482 14.314.487
Transferler
-2.383.134 886.652 1.496.482
Dönem Karı (Zararı)
1.444.463 1.444.463 1.444.463
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.662 -16.662 -16.662
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.383.134 2.383.134 2.383.134
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.800.000 1.655.953 15.706 -20.320 2.358.813 851.267 1.019.540 1.444.463 18.125.422 18.125.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.393.912 -101.909
Dönem Karı (Zararı)
1.444.463 2.339.478
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.105.597 -2.197.496
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 147 -517
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.779 -8.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 51.779 -8.772
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.373 -119.767
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -122 1.743
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 1.495 -121.510
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
410.866 586.538
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -1.465
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-728.095 -243.955
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.496 17.867
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.240 17.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-256 167
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.912 18
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.478 9.216
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.478 9.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 459 221
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-719.252 -215.582
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -720.467 -215.582
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.215
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.628 -55.695
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14.628 15.874
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-71.569
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.389.229 -101.973
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.683 64
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.381.761 117.263
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.383.134 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 2.383.134 0
Ödenen Faiz
14 -1.495 118.984
Alınan Faiz
13 122 -1.721
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.151 15.354
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.151 15.354
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.981 -50.609
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.830 -35.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.830 18.981
Finansal Yatırımlar
48.538 65.333
Diğer Alacaklar
43.259 21.763
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 35.400 14.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.859 7.603
Peşin Ödenmiş Giderler
4.928 16
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 257
Diğer Dönen Varlıklar
107.459 122.087
ARA TOPLAM
211.014 228.437
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
211.014 228.437
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 19.653.778 16.067.221
Maddi Duran Varlıklar
8 0 147
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.653.778 16.067.368
TOPLAM VARLIKLAR
19.864.792 16.295.805
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 9.207 6.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 33.104 15.983
Diğer Borçlar
77.026 796.278
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 75.811 796.278
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.215
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40.550
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.498 8.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 19.498 8.567
ARA TOPLAM
179.385 827.557
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.385 827.557
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
56.131 15.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 56.131 15.283
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 1.503.854 1.138.478
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.559.985 1.153.761
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.739.370 1.981.318
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.125.422 14.314.487
Ödenmiş Sermaye
11 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 1.655.953 1.655.953
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -2.383.134
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 15.706 15.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.338.493 2.355.155
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
11 2.358.813 2.358.813
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.320 -3.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.320 -3.658
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 851.267 3.234.401
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 1.019.540 132.888
Net Dönem Karı veya Zararı
1.444.463 -1.496.482
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.125.422 14.314.487
TOPLAM KAYNAKLAR
19.864.792 16.295.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 85.163 653.988 0 52.334
Satışların Maliyeti
12 -82.140 -655.260 0 -52.346
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.023 -1.272 0 -12
BRÜT KAR (ZARAR)
3.023 -1.272 0 -12
Genel Yönetim Giderleri
-237.842 -195.106 -117.832 -57.608
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
507.881 43.642 27.714 12.849
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-84.769 0 -6.591 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
188.293 -152.736 -96.709 -44.771
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 41.900 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-151.325 -161.901 10.530 -57.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.819.734 -2.533.512 280.168 -2.042.202
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.856.702 -2.806.249 193.989 -2.143.973
Finansman Gelirleri
13 122 1.743 0 719
Finansman Giderleri
14 -1.495 -121.510 -363 -72.575
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.855.329 -2.926.016 193.626 -2.215.829
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-410.866 586.538 -22.776 462.301
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -40.790 0 20.638 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -370.076 586.538 -43.414 462.301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.444.463 -2.339.478 170.850 -1.753.528
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.444.463 -2.339.478 170.850 -1.753.528
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.444.463 -2.339.478 170.850 -1.753.528
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.662 2.937 -13.271 -853
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.362 2.937 -17.014 -853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.700 0 3.743 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.700 0 3.743
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.662 2.937 -13.271 -853
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.427.801 -2.336.541 157.579 -1.754.381
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.427.801 -2.336.541 157.579 -1.754.381http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795046


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 1,22% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,7130 Değişim: 3,05%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,8304
Açılış: 13,3069
15,5294 Değişim: 3,09%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,6769
Açılış: 15,064
775,85 Değişim: 1,91%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 785,91
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.