" />

KAP ***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.09.2023 - 18:51
KAP ***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 06.09.2023
Genel Kurul Tarihi 29.09.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.09.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANTALYA
İlçe MURATPAŞA
Adres Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:205 Muratpaşa/Antalya

Gündem Maddeleri
1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Bilanço Kârı'nın dağıtılmaması hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanarak kabul edilen ve ekte yer alan "Kar Dağıtım Politikası", "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bağış ve Yardım Politikası" ve "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası"nın Genel Kurulda ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı / aylık ücretlerin Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
11 - 2022 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2023 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerimize bilgilendirme ve açıklama yapılması,
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
14 - Şirketin, 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 CW Enerji Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 CW Enerji Genel Kurul Toplantı Daveti ve Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Toplantı tutanağının tamamı ekte pdf olarak verilmiştir.
Toplantı Sonucu
CW Enerji Mühendislik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Meltem Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:205 Muratpaşa /Antalya adresinde 29 Eylül 2023 Cuma günü, saat 14.00'da Antalya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/09/2023 tarih ve 89418474 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın İLKNUR DOĞAN TUNÇBİLEK ve AYŞE ŞEYMA YAZIR gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davetin TTK ve SPK mevzuatı ile ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 7 Eylül 2023 tarih 10909 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 7 Eylül 2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminde duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, şirket resmi internet sitesi www.cw-enerji.com.tr adresinde ilan edildiği , imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 123.750.000,00-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 123.750.000 adet hisseden asaleten hazır bulunan pay adeti 89.118.095 adet, tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen pay adedi 534.063, vekaleten 6.300.000 olmak üzere mevcut toplantı nisabı 95.952.158 adet pay ile toplantıda hazır bulunduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen FAHRİ ARIKAN' ın genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine,
Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mücahit Melik Yetim tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.
1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Avukat Dilek Balioğlu'nun Toplantı Yazmanlığına Hande Şeyma Akkuş'un ve Oy Toplama Memurluğuna Ceyda Semercioğlu ve Umut Batuhan Fırat'ın aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Akın Yücel'e yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun önceden izahnamede ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle verilen önergeyle Faaliyet Raporunun okunmuş sayılarak ve doğrudan müzakerelere geçilmesi yönündeki teklif 507.147 ret oyuna karşılık 95.445.011 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Madde müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 507.147 ret oyuna karşılık 95.445.011 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi.
4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle verilen önergeyle Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi yönündeki teklif oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan FAHRİ ARIKAN tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2022 Yılı Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi.
5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının önceden Şirketin Web Sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olması nedeniyle verilen önergeyle Finansal Tabloları okunmaksızın ve doğrudan müzakerelere geçilmesi yönündeki teklif oy birliği ile kabul edildi. Madde müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi.
6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyeleri Tarzan Tarık Sarvan ve Volkan Yılmaz'ın ayrı ayrı ibra edilmesine yönelik yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.
7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi hususu müzakere edildi, söz alan olmadı yapılan oylamada 534.063 ret oyuna karşılık 95.418.095 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 06.09.2023 tarih ve 2023/57 sayılı önerisi kabul edilerek Şirketin 2022 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 904.211.972 TL dönem net karının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 685.863.127-TL Kâr bulunmaktadır) Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan ve yıl içinde yapılan bağışların eklenmesi sonrası kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 10/04/2023 tarihli 2023/ 020 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının", "Bağış ve Yardım Politikası" ve "Ücretlendirme Politikası" "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası" ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı. Politikalar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirket internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılması önerildi. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Politikaların kabul edilerek onaylanmasına katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Verilen önergeyle Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanı sayın Tarzan Tarık Sarvan'a aylık 450.000,00 TL net, Yönetim Kurulu Başkan Vekili sayın Volkan Yılmaz'a aylık 450.000,00 TL net huzur hakkı / aylık ücretin verilmesi, yönetim kurulu üyesi sayın Mücahit Melik Yetim ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri sayın İsmail Yüksek ve sayın Bedrettin Kara'nın huzur hakkı / aylık ücret tutarlarının 07/01/2023 tarihli 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısında karar verildiği şekliyle devam etmesi hususu 534.063 ret oyuna karşılık 95.418.095 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
11- Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirketimizce toplam 133.387,00 TL (YüzotuzüçbinüçyüzseksenyediTürkLirası) tutarında toplumsal gelişime katkı sağlanması amacıyla sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara, şahıslara yönelik yardım ve bağış yapıldığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı. Verilen önergeyle 06.09.2023 tarih ve 2023/56 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca 2023 yılında 30.000.000 TL'nin üst sınır olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, oy birliği ile kabul edildi.
12- Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verildiği hususlarında Bağımsız Denetim Raporundaki veriler referans gösterilerek oylamaya sunulmaksızın ortaklar bilgilendirildi. Gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
13- Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
14- Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'ta duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporunun 25. Sayfasında yer alan (5) numaralı dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
15- Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dilek ve temennilerde bulunuldu. Toplantı başkanı tarafından toplantıda alınan kararlara itiraz edilmediği tespit edildikten sonra gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından saat 15.13'te toplantı kapatıldı. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 29.09.2023


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022 Olagan Genel Kurul Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198325


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.