KAP ***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.06.2021 - 12:52
KAP ***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 14.04.2021
Genel Kurul Tarihi 24.05.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
2 - 2020 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
3 - 2020 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
5 - 2020 yılı Kar/Zarar'ının görüşülerek karar bağlanması
6 - 2021 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının ortakların bilgisine sunulması
7 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2021 yılı Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararının onaylanması
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 26/01/2021 tarih ve 29833736-110.04.04-860 sayılı yazı ile ön izni alınan "Sermaye ve Paylar Madde-7" ye ait Ana Sözleşme Tadil Tasarısının görüşülerek karara bağlanması
9 - Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve tasvibine sunulması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
11 - Dilek ve Temenniler, Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 COSMOS GENEL KURUL DAVET 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/05/2021 tarihinde, Saat:14:00'da Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde TC İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.05.2021 tarih ve 64061244 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Sayın Hakan ÖZKAN gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı yeri, gün ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde 14/04/2021 tarihinde KAP'ta, şirketin internet sitesi www.cosmosholding.com adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20/04/2021 tarih ve 10313 sayılı nüshasında, Yenigün Gazetesinin 19/04/2021 tarihli yurtiçi baskısında toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Toplantının TTK 414. maddesine göre yapıldığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde elektronik ortamda katılan yoktur. Fiziki ortamda şirketin toplam 6.000.000.-TL sermayesine tekabül eden (6.000.000) paydan 2.722.352-TL sermayeye tekabül eden (910.000) payın asaleten (1.812.352) payın vekaleten payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek TTK ve gerekse SPK 'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğun anlaşılmasıyla, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığının Ticaret Bakanlığı temsilcisinin ifadesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Ali ALTINIŞIK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM
1- Açılış yapılarak başkanlık divanı seçimine geçildi: Yönetim kurulu üyesi Ali Altınışık tarafından toplantı başkanlığına: Ali Altınışık, Oy Toplama Memurluğuna: Mustafa Kara, Tutanak Yazmanlığına: Çağrı Şenlen'in seçilmelerine ve toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesini sözlü olarak önerdi başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.
2- 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2020 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup Toplantı başkanı gerekli bilgiler ve açıklamalar yapıldığını söz konusu raporların okunmuş sayılmasını oylamaya sunulduğu bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.
2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2020 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu müzakere açıldı söz alan olmadı. Ayrı ayrı oylamaya sunulduğu oy birliğiyle kabul edildi.
3- 2020 yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider hesapları Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından gerekli bilgiler ve açıklamalar yapıldığını söz konusu raporların okunmuş sayılmasını oylamaya sunulduğu bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.
4- Yönetim Kurulu Raporu 2020 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ibrasına geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar ayrı ayrı ibra edildi. bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.
5- Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtılmaması yönündeki önerisi müzakere edildi ve bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.
6- 2021 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası ortakların bilgisine sunuldu.
Gerekli açıklama yapılarak ortaklara bilgi verildi.
7- 2021 yılı bağımsız denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'i firmasının bir yıllığına seçilmesi konusundaki Yönetim Kurulu Kararı okundu bu karar oy birliğiyle kabul edildi.
8- T.C.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı 26/01/2021 Tarih ve E-29833736-110.04.04-860 Sayı ile ön izni alınan, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 05/02/2021 Tarih ve E-50035491-431.02-00061219774 Sayı ile onaylanan ve tutanak ekinde yer alan "Sermaye ve Paylar Madde 7" ait ana sözleşme tadil tasarısı görüşüldü. Aynen oy birliğiyle kabul edildi.
9- Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "ücretlendirme politikası" hakkında Genel Kurulu bilgi verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu ve Yönetim kurulu üyelerine aylık 1.500 TL ücret ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi.
10- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket ve Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için T.T.K.'nun 395 ve 396 maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi ortakların onayına sunuldu, bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.
11- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.
Genel Kurulda gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve söz alan olmadığından toplantıya saat :14:14'de son verilmiştir.
İşbu toplantı tutanağı 4 nüsha olarak toplantı mahallinde okunarak kabul edildi 24.05.2021 Beşiktaş/İstanbul


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 01.06.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 COSMOS HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 COSMOS 24.05.2021 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI İMZALI.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01/06/2021 tarihinli Ticaret sicil gazetesinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939830


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.009 Değişim: 0,00% Hacim : 82.126 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.993 29.11.2023 Yüksek 8.125
Açılış: 8.115
28,9447 Değişim: 0,05%
Düşük 28,8675 30.11.2023 Yüksek 28,9568
Açılış: 28,9294
31,8241 Değişim: 0,19%
Düşük 31,6971 30.11.2023 Yüksek 31,8655
Açılış: 31,7637
1.904,30 Değişim: 0,15%
Düşük 1.897,75 30.11.2023 Yüksek 1.905,16
Açılış: 1.901,40
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.