KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.04.2019 - 17:02
KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 9 Nisan 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu alınan kararlar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 08.03.2019
Genel Kurul Tarihi 09.04.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:-1 34768 Ümraniye / İstanbul Tuncer Sindel Konferans Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2018 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - 2018 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - 2018 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi
7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2019 hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması
8 - Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları
9 - Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması
11 - Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması
12 - 2018 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
13 - 2018 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
14 - 2018 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan GK Toplantısına Davet İlanı - 2018.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu onaylandı.
- 2018 hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.
- 2018 hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin, Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisi görüşüldü ve kar dağıtımı yapılması kabul edildi.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2019 hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verildi.
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin ibraları onaylandı.
- Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri yapıldı, görev süreleri ve ücret / hakkı huzur tayini karara bağlandı.
- Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı.
- Şirketimizin 500.000.000 Türk Lirası limite kadar 15 ay süre ile borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verildi.
- Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi karara bağlandı.
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi onaylandı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 CLEBI OGK 9 Nisan 2019 Toplantı Tutanağı imzalı.pdf - Tutanak
EK: 2 CLEBI OGK 09 Nisan 2019 Hazır Bulunanlar Listesi yayımlanan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 CLEBI 09042019 OGK Toplanti Gundemi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Nisan 2019 (bugün) tarihinde saat 14.00'te Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:- 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Tuncer Sindel Konferans Salonu'nda yapılmıştır.
Genel Kurulda
- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına,
- 2018 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına,
- Şirketimizin 31.12.2018 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 204.583.956,00 TL tutarındaki Net Dönem Karı'nın aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2018 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)

SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre

Net Dönem Karı
204.583.956,00
113.005.984,72

Geçmiş Yıl Zararları (-)
0,00
0,00

Genel Kanuni Yedek Akçe (-)
0,00
0,00

Net Dağıtılabilir Dönem Karı
204.583.956,00
113.005.984,72

Ortaklara Birinci Kar Payı
1.215.000,00
1.215.000,00

Ortaklara İkinci Kar Payı
127.575.000,00
101.628.167,91

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0,00
25.946.832,09

Genel Kanuni Yedek Akçe
12.757.500,00
12.757.500,00

-Dönem Karı
-Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
12.757.500,00
0,00
10.162.816,79
2.594.683,21

Olağanüstü Yedeklere Aktarılan
63.036.456,00
(28.541.515,28)

Bu çerçevede SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin olarak
- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara %530,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 5,3000 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
- diğer ortaklara %530,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 5,3000 TL brüt ve %450,50 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 4,5050 TL net nakit kar payı dağıtılması,
ve temettü dağıtım tarihinin 16 Nisan 2019 olarak belirlenmesine,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2019 hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesine,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmelerine,
- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Can Çelebioğlu, İsak Antika, Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin ve Turgay Kuttaş'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine,
- Uğur Tevfik Doğan ve Halil Yurdakul Yiğitgüden'in 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 7.500,00 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesine, ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret / hakkı huzur verilmemesine,
- 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("Deloitte") bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesine,
- Şirketimizin 500.000.000 Türk Lirası limite kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süre ile yetki verilmesine,
- Şirketin 2019 yılında (01/01/2019 – 31/12/2019 döneminde) yapacağı bağışlara 6.000.000,00 TL sınır belirlenmesine,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395.maddesine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesine,
karar verildi.
Ayrıca,
- 2018 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler,
- 2018 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler,
- Ve yıl içerisinde (01.01.2018 - 31.12.2018 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 384.492,00 TL'sı tutarındaki bağışlar,
ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754620


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.