KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.04.2018 - 17:23
KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 19.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu alınan kararlar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 28.03.2018
Genel Kurul Tarihi 19.04.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:9 P.K.34768 Ümraniye / İstanbul Tuncer Sindel Konferans Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakaresi ve onaylanması,
4 - 2017 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2017 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - 2017 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları,
8 - Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
10 - 2017 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
11 - 2017 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12 - 2017 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan GK Toplantısına Davet İlanı - 2017.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu onaylandı.
- 2017 hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.
- 2017 hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin, Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisi görüşüldü ve kar dağıtımı yapılması kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin ibraları onaylandı.
- Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri yapıldı, görev süreleri ve ücret / hakkı huzur tayini karara bağlandı.
- Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı.
- Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi karara bağlandı.
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi onaylandı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 CLEBI 19042018 OGK Toplanti Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2 CLEBI 19042018 OGK Hazir Bulunanlar Listesi yayimlanan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 CLEBI 19042018 OGK Toplanti Gundemi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2018 (bugün) tarihinde saat 14.00'te Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:- 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Tuncer Sindel Konferans Salonu'nda yapılmıştır.
Genel Kurulda
- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına,
- 2017 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına,
- Şirketimizin 31.12.2017 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 85.361.608,00 TL tutarındaki Net Dönem Karı'nın aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2017 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)

SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre

Net Dönem Karı
85.361.608,00
63.979.498,12

Geçmiş Yıl Zararları (-)
0,00
0,00

Genel Kanuni Yedek Akçe (-)
0,00
0,00

Net Dağıtılabilir Dönem Karı
85.361.608,00
63.979.498,12

Ortaklara Birinci Kar Payı
1.215.000,00
1.215.000,00

Ortaklara İkinci Kar Payı
75.330.000,00
57.058.634,65

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0,00
18.271.365,35

Genel Kanuni Yedek Akçe
7.533.000,00
7.533.000,00

-Dönem Karı
-Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
7.533.000,00
0,00
5.705.863,47
1.827.136,53

Olağanüstü Yedeklere Aktarılan
1.283.608,00
(20.098.501,88)

Bu çerçevede SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin olarak
- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara %315,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 3,1500 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
- diğer ortaklara %315,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 3,1500 TL brüt ve %267,75 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 2,6775 TL net nakit kar payı dağıtılması,
- ve temettü dağıtım tarihinin 26 Nisan 2018 olarak belirlenmesine,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmelerine,
- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Can Çelebioğlu, İsak Antika, Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin ve Turgay Kuttaş'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine,
- Adil İlter Turan ve Uğur Tevfik Doğan'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 6.000,00 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesine, ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret / hakkı huzur verilmemesine,
- 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ("Ernst&Young") bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesine,
- Şirketin 2018 yılında (01/01/2018 – 31/12/2018 döneminde) yapacağı bağışlara 500.000,00 TL sınır belirlenmesine,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395.maddesine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesine,
karar verildi.
Ayrıca,
- 2017 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler,
- 2017 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler,
- Ve yıl içerisinde (01.01.2017 - 31.12.2017 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 330.755,00 TL'sı tutarındaki bağışlar,
ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678019


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.