" />

KAP ***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

04.02.2022 - 19:03
KAP ***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/12/2021
Mevcut Sermaye (TL)
40000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
50000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
10000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 25
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi

Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi

Sermaye Azaltım Tarihi

Sermaye Tescil Tarihi
01/02/2022
Açıklamalar

BİRİKİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
 
 
 
KARAR TARİHİ                       : 21/ 12 / 2021                                                  KARAR NO  : 2021/49
 
 
TOPLANTIYA KATILANLAR   : Yönetim Kurulu Başkanı                               İnan ALTINBAŞ                                                       Yönetim Kurulu Başkan Vekili                       Hüseyin ALTINBAŞ                                                                   Yönetim Kurulu Üyesi                                   Ali YILDIRIM
                                           Yönetim Kurulu Üyesi                                    Fahrettin ÖZYAPAR
                                                     Yönetim Kurulu Üyesi                                       İsmail Hakkı HAZNEDAR
 
GÜNDEM                                : Sermaye artışı ve ana sözleşme değişikliği.
 
 
TOPLANTI VE KARAR : Birikim Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok N122 K:5 Esentepe Şişli/İSTANBUL adresinde toplanmış ve aşağıdaki kararı almıştır
 
1-     Şirketimizin 40.000.000 TL (kırk milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000 TL (iki yüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 10.000.000 TL (on milyon Türk Lirası) tutarında (%25 oranında) artırılarak 50.000.000 TL'ye (elli milyon Türk Lirası) çıkarılmasına,
 
2-     Önceki sermaye tutarı olan 40.000.000 TL'nin (kırk milyon Türk Lirası) tamamının muvazaadan ari olarak nakden ödenmiş olduğu tespit edilmiş ve bu defa  artırılacak sermaye artırımı tutarı olan 10.000.000 TL (on milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı olağanüstü yedeklerden olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmasına ve 10.000.000 TL (on milyon Türk Lirası) bedel kadar Şirketimiz pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilmesine,
 
 
3-     Şirketimizin tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle iç kaynaklardan gerçekleştirilen sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesine ilişkin ekte yer alan tadil tasarısına (EK-1) uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli başvuruların yapılmasına,
 
4-     Tadil tasarısına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başta olmak üzere,  Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicili de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına,
 
5-     Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına ve gerekli uygun görüş ve izinlerin alınmasını müteakiben ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde genel kurul onayı gerekmeksizin tescil ve ilan işlemlerinin yapılması karar verilmiştir.
 
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK:1
 
      BİRİKİM VARLIK YÖNETİM  ANONİM ŞİRKETİ
Esas Sözleşme Tadil Metni

    Eski Hali
    Yeni Hali

                      SERMAYE 
Madde  6-
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası  Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye  Piyasası Kurulu'nun 14/10/2021 tarih ve 53/1523 sayılı izni ile kayıtlı  sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı  200.000.000,00 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde  200.000.000 adet paya ayrılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen  kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025  yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi,  verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan  izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için  yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim  Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 40.000.000,00 Türk Lirası olup, söz konusu  çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası  nominal değerde toplam 40.000.000  adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu  paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket'in sermayesi, Bankacılık  Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile gerektiğinde diğer yetkili adli veya idari  makamlardan gerekli ön izinlerin alınmasını müteakip, Türk Ticaret Kanunu,  varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme  Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve sermaye piyasası mevzuatı  hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye  Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı  sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç edilerek çıkarılmış sermayenin  arttırılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve  primli veya nominal değerinin altında pay ihraç edilmesi konularında karar  almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri  arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Paylar,  Türk Ticaret Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık  Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler, Sermaye  Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre  serbestçe devredilebilir.
                      SERMAYE 
Madde  6-
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası  Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye  Piyasası Kurulu'nun 14/10/2021 tarih ve 53/1523 sayılı izni ile kayıtlı  sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı  200.000.000,00 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde  200.000.000 adet paya ayrılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen  kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025  yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi,  verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan  izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için  yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim  Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000,00 Türk  Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen  ödenmiştir.
Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası  nominal değerde toplam 50.000.000 adet  paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar  kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket'in sermayesi, Bankacılık  Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile gerektiğinde diğer yetkili adli veya idari  makamlardan gerekli ön izinlerin alınmasını müteakip, Türk Ticaret Kanunu,  varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme  Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve sermaye piyasası mevzuatı  hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye  Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı  sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç edilerek çıkarılmış sermayenin  arttırılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve  primli veya nominal değerinin altında pay ihraç edilmesi konularında karar  almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri  arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Paylar,  Türk Ticaret Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık  Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler, Sermaye  Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre  serbestçe devredilebilir.

                                                                                         
Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.maddesi 01.02.2022 tarihinde tescil olmuştur.
01.02.2022 tarih ve 10507 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ektedir. 
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999622


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0535 Değişim: 0,05%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,1142 Değişim: 0,35%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.567,74 Değişim: 0,24%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.569,99
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.