;

KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.05.2021 - 10:37
KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili ve İlanı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 15.04.2021
Genel Kurul Tarihi 18.05.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Ayazağa Mah.Mimar Sinan Sk. Seba Office Boulevard No:21 Kat:6 D:41 34485

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2020 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2020 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
4 - 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ gereği 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
9 - Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında herhangi bir işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12 - 12. Dilekler, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Memet ALDIKAÇTI tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığı'na
Memet ALDIKAÇTI'nın, oy toplayıcılığına Meltem VANLI'nın, yazmanlığa Enis ALDIKAÇTI'nın seçilmesine, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. 2020 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması,
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Memet ALDIKAÇTI'nın verdiği önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporlarının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2020 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
Şirketimizin, BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.firması tarafından tanzim edilen Denetim Raporu'nun incelenmesi sonucunda SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 8.206.549 TL net dönem karı oluştuğu bilgisi pay sahiplerine verildi.
Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 9.636.462,60TL dönem net kârının %5'i oranında,481.823,13 TL tutarın 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,Yasal kayıtlarımızdaki 2020 yılı karından 1.Tertip Yasal Yedek ayrılması sonrası kalan tutar olan 9.154.639,47 TL'nin Olağanüstü Yedeklere atılması ve 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağına Genel Kurul'un Oy Birliği ile karar verilmiştir.
4. 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına oybirliği ile karar verildi.
5. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu ve Bağımsız Üyelerin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
Şirket ana sözleşmesinin 9.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda asaleten bulunan ve adaylıklarını bildiren Memet Aldıkaçtı, Enis Aldıkaçtı ve Meltem Vanlı'nın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak ise halen görev yapmakta olan Nesrin Devrik ve Haydar Şahin'in bir yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
Yönetim Kurulu üyeleri huzur hakkı müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyeliklerinden dolayı sadece bağımsız üyelerin huzur hakkı almasına, diğer yönetim kurulu üyeleri ve Üst Yönetime icra ettikleri pozisyonları gereği bir ücret ödenmesine, teklif üzerine 2021 Yılında Bağımsız Üye olarak seçilen Sayın Haydar Şahin ve Sayın Nesrin Devrik'e aylık net 5,000.-TL (Beş bin TL) ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere yönetim kurulu tarafından 15/04/2021 tarihinde ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş 'nin seçilmesi kararı Genel Kurul'un onayına sunularak oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu‘nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2020 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve şirketin bu işlemler dolayısıyla gelir veya menfaat sağlanmadığı hususu genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
9. Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde Şirketimizce sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kurluşlara yapılan bağışlar kapsamında 22.04.2021 Tarihinde Bizbize Yeteriz Bağış Kampanyası kapsamında Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 10.000,00 TL tutarında nakdi ve 06.11.2020 Tarihinde Türkiye Kızılay Derneğine 25.836,10 TL tutarında ayni bağış yapıldığı genel kurula bilgi olarak sunulmuştur. 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırı 100.000,00 TL olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
10. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında ilgili kişiler tarafından yıl içinde bu nitelikte işlem gerçekleşmediği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
12. Dilekler, temenniler ve kapanış
Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı. İş bu tutanak toplantı mahallinde 6 örnek olarak düzenlendi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.05.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi-2020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
18.05.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 27.05.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 27.05.2021 tarih ve 10336 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938620


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.