" />

KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.03.2022 - 18:39
KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 18.02.2022
Genel Kurul Tarihi 25.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center 4.Levent , Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2021 yılına ait Denetçi raporlarının özetinin okunması,
4 - 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - 2021 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8 - Denetçinin seçimi,
9 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
12 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 Brisa Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2021 Brisa Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları BRİSA
BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2022 tarihinde, saat 14:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2022 tarih ve E-907726394-431.03-00073138588 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.02.2022 tarih 10525 sayılı nüshasında, Şirket'in www.brisa.com.tr isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 305.116.875,00 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 30.511.687.500 adet paydan 679.393,00 TL sermayesine tekabül eden 67.939.300 adet payın asaleten, 272.480.604,122 TL sermayesine tekabül eden 27.248.060.412,2 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 273.159.997,122 TL sermayesine tekabül eden 27.315.999.712,2 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR tarafından, Yönetim Kurulunda görevli üyeler, Naohisa YODA, Haluk KÜRKÇÜ ve Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sorumlu Denetçi Mustafa VAROL'un toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.
1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR Toplantı Başkanı olarak görev yapmıştır. Başkan, Neslihan DÖNGEL ÖZLEM'i Tutanak Yazmanı, Şerafettin KARAKIŞ ve Naohisa YODA'yı Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve böylece Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.
Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket Muhasebe ve Üretim Finansal Kontrol Müdürü Figen SARKIN ŞAHİN'i görevlendirmiştir.
Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
2- 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına, Toplantı Başkanlığına verilen yazılı önergenin, 3.817.101,00 TL olumsuz oya karşılık 269.342.896,122 TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde, katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
Toplantıya fiziken katılan paydaşlarımızdan Hamza İL söz alarak, "Arvento takip sistemlerini Brisa bünyesine kattığınızı belirttiniz, gelecek dönemde bunun Brisa'ya sağlayacağı getirisi ne olacaktır? Lastik üretimi ile araç takip sistemi hizmetlerinin ilgisi nedir? Brisa'ya avantajı ne olacak?" diye sordu.
Toplantı Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR bu konuda cevap vermek üzere sözü Şirket genel Müdürü Haluk KÜRKÇÜ'ye verdi. Haluk KÜRKÇÜ "Şirketimiz, müşterilerine sadece lastik satan bir şirket olmaktan, lastik ötesi çözümler yaratan bir şirkete dönüşme yolunda ilerlemektedir. Otopratik ve propratik mağazalarımız da lastik ile birlikte müşterilerimize araçlarına ilişkin tam bir hizmet sağlamaya yönelik adımlarımızdır. Arvento, 50 bin müşterisi ile 650 bin araca hizmet vermektir. Pazar payı %50 civarında olan kendi alanında Ülke lideri bir şirkettir. Brisa Arvento müşterilerine lastik ve lastik ötesi çözümlerle hizmet verecek olup, Arvento'da Brisa'nın müşterilerine araç ve lastik takip sistemleri konusunda hizmet vermeye başlayacaktır. Özellikle filo müşterilerimize uçtan uca hizmet sunmayı, filolarını takip etmeyi, ihtiyaç anında gerekli bakımları yapılmış vaziyette hazır bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktayız. Bu iki şirket içinde sinerji yaratacaktır."
3- 2021 Yılı Denetçi Raporları'nın görüş kısımları Tutanak Yazmanı tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu.
4- 2021 yılına ait Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığı'na sunulan yazılı önergenin 1,00 TL olumsuz oya karşılık 273.159.996,122 TL olumlu oyla kabulü neticesinde, katılanların oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi.
2021 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı.
Toplantıya fiziken katılan paydaşlarımızdan Hamza İL söz alarak, "Şirketin faaliyet raporunda yer alan ciro artışı ve net kar artışı oranlarının geçen seneye göre gayet başarılı olduğunu belirtti ve asıl önemli oranın bürüt kar marjı olduğunu, bürüt kar marjının 30,1'den 30,3'e yükseldiğini, bunun rakiplerle karşılaştırıldığında çok başarılı bir oran olduğunu belirtti. Bu başarının şirketin işçilik teknoloji ve hammadde tedariki konularında oldukça başarılı pozitif adımlar attığını gösterdiğini belirtti ve 3 soru sordu. Bilanço 19. Dipnotunda yer alan royalty gideri 83 milyondan 103 milyona çıkmıştır, bunun ne kadarı royalty ne kadarı satış ciro primidir? Şüpheli alacakların ne kadarı VUK'a göre dava açılmış ve karşılık ayrılmış tutardır, ne kadarı IFRS gereği karşılık ayrılmış tutardır? Aksaray'da yapılan yeni yatırım tesisleri bu dönemde tam kapasite kullanılmaya başlanmış mıdır?" diye sordu.
Toplantı Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR, paydaşımızın şirketimiz hakkındaki olumlu yorumlarına teşekkür edip, net kardaki artış kadar şirketin nakit akışınında kuvvetli olduğunu belirtip, Aksaray'da yapılan yatırımımızın neticesinde kurulan fabrikamızın tam kapasite çalıştırıldı bilgisini verdi. Diğer sorular için şirket CFO'su Neslihan DÖNGEL ÖZLEM'e söz verdi. Neslihan DÖNGEL ÖZLEM, şirket finansallarında yer alan 103 milyon TL'nin tamamının Royalty ödemesi olduğunu söyledi. Finansallarımızda yer alan toplam 142 milyon TL şüpheli alacakların 90 milyon TL'si VUK'a göre dava açılarak karşılık ayrılan kısmı olup geri kalan 50 milyon TL'si IFRS kuralları gereği karşılık hesaplanan tutardır.
Müzakerelerin tamamlanmasından sonra finansal tabloların kabulünün oylanmasına geçildi.
Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı Finansal Tabloları 3.817.101,00 TL olumsuz oya karşılık 269.342.896,122 TL olumlu oyla, katılanların oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.
5- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 3.817.101,00 TL olumsuz oya karşılık 269.342.896,122 TL olumlu oyla, katılanların oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6- 2021 Yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18 Şubat 2022 tarih ve 2022/06 sayılı kararı ile Genel Kurul'a sunulan teklifine uygun olarak, kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere, SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 885.463.119,43 TL tutarındaki 2021 yılı Dönem Kârı üzerinden, Esas Mukavelename'nin 28. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 1.004.575.347,51 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıda görüldüğü şekilde dağıtılmasına:
Birinci Kâr Payı
15.255.843,75 TL

İkinci Kâr Payı
603.490.667,06 TL

Toplam Brüt Kâr Payı
618.746.510,81 TL

İntifa Senedi Sahiplerine Kâr Payı
44.273.155,97 TL

Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)
64.776.382,30 TL

Olağanüstü Yedek
276.779.298,43 TL

Böylelikle 2021 yılına ilişkin, 305.116.875,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt % 202,79 oranında toplam 618.746.510,81 TL, intifa senedi sahiplerine 44.273.155,97 TL kar paylarının brüt olarak nakden dağıtılması, ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak % 10 oranında gelir vergisi stopajının yapılması, nakit kar payı ödemesi hak kullanım tarihinin 29 Mart 2022 tarihinden itibaren başlanması hususlarının , 1,00 TL olumsuz oya karşılık 273.159.996,122 TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde, katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.
7- 2022 yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine görev süreleri sonuna kadar aylık 26.000 TL (yirmi altı bin Türk Lirası) brüt ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine ilişkin, verilen yazılı önergenin okunduğu şekli ile 3.817.937,00 TL olumsuz oya karşılık 269.342.060,122 TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde, katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
8- Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiye kararı ve Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak seçilmesine 3.817.101,00 TL olumsuz oya karşılık 269.342.896,122 TL olumlu oyla, katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
9- 2021 yılı içinde toplam 760.786.-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ve ilgili dönem için belirlenen bağış sınırının altında kalındığı ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan bağış ve yardımların yararlanıcıları hakkında ortaklar bilgilendirildi.
2021 Bağış Tutarı
Tutar - TL

Milli Eğitim Bakanlığı
40.266

Sabancı Üniversitesi
10.000

Türk Eğitim Vakfı
5.000

Emek Dayanışma İlk Okulu
35.396

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
1.467

Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetleri Destekleme Vakfı
180.000

İl Sağlık Müdürlüğü
118.800

Aksaray Sosyal Hizmetler Aşevi
50.400

Manavgat-Güzelyalı Yangın Sonrası Tadilat
250.000

Brisa Mensupları Öğrenimi Destekleme Derneği
27.950

İstanbul Sanayi Odası Bağış
30.000

Marmaris Yangın Söndürme Araçlarına Lastik Bağışı
11.507

Toplam
760.786

10- Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının 2022 yılı ticari kârının %1 (yüzde birine)'ine kadar olmasına 2.440.729,00 TL olumsuz oya karşılık 270.719.268,122 TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde, katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 837,00 TL olumsuz oya karşılık 273.159.160,122 TL olumlu oyla, katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
Toplantıya fiziken katılan paydaşlarımızdan Çetin GANİOĞLU, şirketin yatırımcı dostu bir şirket olduğunu ve yatırımcısı olmaktan mutlu olduğunu belirtti ve TTK 395 ve 396 maddelerinin ayrıntısını sordu.
Toplantı oy toplama memuru Şerafettin KARAKIŞ söz alarak TTK maddelerinin yönetim kurulu üyelerinin şirketin faaliye konusuna ilişkin şahsi faaliyetlerde bulunmasına izin verilmesi ile ilgili olduğunu, tüm şirket genel kurullarında bu kararın alındığını, yönetim kurulu üyelerinin diğer şirketlerde de yönetim kurulu üyeliklerinin olduğunu, benzer faaliyet yapan şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapabilmeleri için bu iznin gerekli olduğunu belirtti.
12- Başkan dilek ve temenniler için katılımcılara söz verdi.
Elektronik ortamda genel kurula katılan paydaşlarımızdan "Rusya Ulyanovsk fabrikası kapatıldığı için üretimin Brisa'ya aktarılması söz konusu olabilir mi? Ve Paydaşlarınız için fabrika gezisi planlanabilir mi?" şeklinde iki soru geldi.
Toplantı başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR tarafından henüz böyle bir ihtimal olmadığını, savaşın bize özel bir durum olmadığı tüm dünyayı etkilediği, bizim de dikkatle takip ettiğimizi belirtti. Geçmişte Aksaray fabrikasına bir kez gezi düzenlendiğini ancak Covit nedeniyle bunu şimdilik yapamadığımızı gelecekte İzmit veya Aksaray için planlanabileceğini bu konu da öneriyi not ettiğimizi belirtti.
Fiziki olarak toplantıya katılan paydaşlarımızdan Hamza İNAN söz alarak, şeffaf bir genel kurul yapıldığı için teşekkür etti. Adaşım Hamza tüm soruları sorduğu için bana soru kalmadı diyerek, ekibin tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta ve başarılı çalışmalarına ve Bayrağımızı tüm dünyada dalgalandırma gruru yaşatmalarına teşekkür etti.
Fiziki olarak toplantıya katılan paydaşlarımızdan Tunç KERTMEN söz alarak, Otomotiv sektöründe büyük değişmeler olduğunu, bir çok otomobil üreticisinin üretim artışı ve eletrikli araca kayış planları olduğunu, TOGG olarak otomobil üretimi projemiz olduğunu belirterek Brisanın bu yeni değişimler hakkında planının ne olduğunu sordu?
Toplantı Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR, biz geçmişte olduğu gibi şimdide yatırımlarımıza devam ediyoruz, bunların bir kısmı kamuya açıklanmış yatırımlar olup bir kısmının fizibilite çalışmaları yapılmaktadır, Bridgestone gibi dünya devi bir ortağımız var, onun gücünü de arkamızda hissederek yatırımlarımıza devam edeceğiz dedi. Arvento da mobility çözümleri ve elektrikli araçlara dönüşüm sürecinde önemli bir yatırımımızdır, müşteri portföyü filolara doğru kaymaktadır, bu nedenle müşterilerimize lastik ötesi toplam yolculuk kalitesi sağlama yolunda ilerliyoruz.
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek, teşekkür etti ve toplantıyı kapattı.
5 sayfadan ibaret olan işbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
İstanbul, 25 Mart 2022 Saat: 15:11


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021_GENEL KURUL_TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 BRİSA 2021 GENEL KURUL FİZİKİ HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2021_GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTES.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18 Şubat 2022 tarih 2022/05 nolu kararı ile,
Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 25 Mart 2022 Cuma günü, saat 14:00'de İstanbul, Beşiktaş 34330, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun Esas Sözleşmemizin 25. Maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013214


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.