KAP ***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

16.05.2022 - 19:20
KAP ***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31 273 -1.521 -1.279
Kar Dağıtımı
-20.172 20.172 0
Diğer
-20.172 20.172 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -4.797 5.842 114.544 -207.164 -1.521 282.939
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -7.190 8.984 114.544 -207.164 19.797 305.006
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -7.190 8.984 114.544 -207.164 19.797 305.006
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.417 16.103 28.045 42.731
Kar Dağıtımı
19.797 -19.797 0
Diğer
19.797 -19.797 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -8.607 25.087 114.544 -187.367 28.045 347.737


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
401.864 1.348.997 1.750.861 178.695 1.078.530 1.257.225
GARANTİ VE KEFALETLER
52.455 11.401 63.856 53.192 20.380 73.572
Teminat Mektupları
52.455 11.401 63.856 53.192 20.380 73.572
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
29 9.541 9.570 29 8.454 8.483
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6 0 6 6 0 6
Diğer Teminat Mektupları
52.420 1.860 54.280 53.157 11.926 65.083
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
349.409 1.337.596 1.687.005 125.503 1.058.150 1.183.653
Alım Satım Amaçlı İşlemler
349.409 1.337.596 1.687.005 125.503 1.058.150 1.183.653
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
10.715 10.691 21.406 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 10.691 10.691 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
10.715 0 10.715 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
189.247 1.180.447 1.369.694 61.494 1.006.240 1.067.734
Swap Para Alım İşlemleri
0 565.773 565.773 0 410.241 410.241
Swap Para Satım İşlemleri
189.247 386.878 576.125 61.494 368.913 430.407
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 227.796 227.796 0 227.086 227.086
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0
Futures Para İşlemleri
149.447 146.458 295.905 64.009 51.910 115.919
Futures Para Alım İşlemleri
149.447 0 149.447 64.009 0 64.009
Futures Para Satım İşlemleri
0 146.458 146.458 0 51.910 51.910
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.248.339 11.797.001 13.045.340 1.000.156 10.717.646 11.717.802
EMANET KIYMETLER
93.988 4.667.821 4.761.809 93.988 4.152.859 4.246.847
Tahsile Alınan Çekler
108 2.253 2.361 108 1.997 2.105
Tahsile Alınan Ticari Senetler
93.880 4.665.568 4.759.448 93.880 4.150.862 4.244.742
REHİNLİ KIYMETLER
1.154.351 7.129.180 8.283.531 906.168 6.564.787 7.470.955
Teminat Senetleri
5.991 315.248 321.239 6.031 319.594 325.625
Emtia
0 0 0 0
Varant
0 0 0 0
Gayrimenkul
671.099 4.302.571 4.973.670 671.667 3.828.384 4.500.051
Diğer Rehinli Kıymetler
477.261 2.511.361 2.988.622 228.470 2.416.809 2.645.279
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.650.203 13.145.998 14.796.201 1.178.851 11.796.176 12.975.027


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
34.738 4.967
Alınan Faizler
21.731 18.722
Ödenen Faizler
-7.180 -4.497
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.192 881
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.478 982
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
56 709
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-8.543 -6.038
Ödenen Vergiler
-916 -402
Diğer
25.920 -5.390
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-22.498 333
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.891 26
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-5.909 -8.667
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
264.597 31.612
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.762 -6.801
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-163.285 -5.508
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-117.772 -10.329
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
12.240 5.300
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-15.580 -2.644
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-125 -1.132
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-59.513 -3.954
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
44.058 2.442
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-763 -661
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-763 -661
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
401 265
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.702 2.260
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
32.099 2.986
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
28.397 5.246


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
28.045 -1.521
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
14.686 242
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.417 -31
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.771 -39
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
354 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.103 273
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
20.112 341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.009 -68
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.731 -1.279


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
123.885 152.826 276.711 73.747 163.476 237.223
Nakit ve Nakit Benzerleri
14.325 149.709 164.034 853 160.361 161.214
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
458 134.817 135.275 475 128.882 129.357
Bankalar
403 14.892 15.295 412 31.479 31.891
Para Piyasalarından Alacaklar
13.505 13.505 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-41 -41 -34 -34
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.049 9.049 6.792 6.792
Devlet Borçlanma Senetleri
9.049 9.049 6.792 6.792
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
94.498 94.498 58.941 58.941
Devlet Borçlanma Senetleri
94.338 94.338 58.781 58.781
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
Türev Finansal Varlıklar
6.013 3.117 9.130 7.161 3.115 10.276
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.013 3.117 9.130 7.161 3.115 10.276
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
205.040 582.850 787.890 202.071 765.092 967.163
Krediler
366.375 471.692 838.067 356.565 659.771 1.016.336
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 111.158 111.158 0 105.321 105.321
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-161.335 -161.335 -154.494 -154.494
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
66.500 66.500 66.500 66.500
Satış Amaçlı
66.500 66.500 66.500 66.500
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.071 4.071 4.071 4.071
Bağlı Ortaklıklar (Net)
4.071 4.071 4.071 4.071
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
4.071 4.071 4.071 4.071
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12.621 12.621 13.561 13.561
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.194 4.194 4.336 4.336
Diğer
4.194 4.194 4.336 4.336
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.750 Değişim: 0,00% Hacim : 49.711 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.707 05.08.2022 Yüksek 2.763
Açılış: 2.730
17,9420 Değişim: 0,17%
Düşük 17,8708 08.08.2022 Yüksek 17,9902
Açılış: 17,9122
18,2730 Değişim: 0,17%
Düşük 18,1988 08.08.2022 Yüksek 18,2827
Açılış: 18,2413
1.022,08 Değişim: -0,09%
Düşük 1.019,43 08.08.2022 Yüksek 1.025,89
Açılış: 1.022,97
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.