KAP ***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.08.2021 - 18:05
KAP ***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-339 -66 -25.839 -26.244
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
1.895 -1.895
Diğer
1.895 -1.895
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -3.556 8.412 114.544 -186.992 -25.839 282.604
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-111 -113 -2.996 -3.220
Kar Dağıtımı
-20.172 20.172 0
Diğer
-20.172 20.172 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -4.877 5.456 114.544 -207.164 -2.996 280.998


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
55.086 606.565 661.651 89.241 606.601 695.842
GARANTİ VE KEFALETLER
54.392 14.032 68.424 66.728 14.767 81.495
Teminat Mektupları
54.392 14.032 68.424 66.728 14.767 81.495
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
29 5.671 5.700 709 4.782 5.491
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6 0 6 6 0 6
Diğer Teminat Mektupları
54.357 8.361 62.718 66.013 9.985 75.998
TAAHHÜTLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
694 592.533 593.227 22.513 591.834 614.347
Alım Satım Amaçlı İşlemler
694 592.533 593.227 22.513 591.834 614.347
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
694 696 1.390 0 630 630
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 696 696 315 315
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
694 0 694 315 315
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 591.837 591.837 22.513 591.204 613.717
Swap Para Alım İşlemleri
212.006 212.006 22.513 210.425 232.938
Swap Para Satım İşlemleri
210.575 210.575 223.782 223.782
Swap Faiz Alım İşlemleri
169.256 169.256 156.997 156.997
Swap Faiz Satım İşlemleri
0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0
Futures Para Satım İşlemleri
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.109.298 7.428.005 8.537.303 1.114.690 6.209.419 7.324.109
EMANET KIYMETLER
93.988 2.823.312 2.917.300 94.788 2.402.300 2.497.088
Tahsile Alınan Çekler
108 1.339 1.447 908 1.129 2.037
Tahsile Alınan Ticari Senetler
93.880 2.821.973 2.915.853 93.880 2.401.171 2.495.051
REHİNLİ KIYMETLER
1.015.310 4.604.693 5.620.003 1.019.902 3.807.119 4.827.021
Teminat Senetleri
6.085 238.893 244.978 8.503 214.062 222.565
Emtia
0 0
Varant
0 0
Gayrimenkul
671.877 2.603.550 3.275.427 675.136 2.221.175 2.896.311
Diğer Rehinli Kıymetler
337.348 1.762.250 2.099.598 336.263 1.371.882 1.708.145
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.164.384 8.034.570 9.198.954 1.203.931 6.816.020 8.019.951


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-8.226 -5.565
Alınan Faizler
23.698 28.639
Ödenen Faizler
-10.357 -10.739
Alınan Temettüler
200 89
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.079 1.208
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.438 671
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
639 198
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-12.073 -9.525
Ödenen Vergiler
-735 -729
Diğer
-12.115 -15.377
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
27.526 -36.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-840 1.181
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-12.592 -548
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
36.155 -45.184
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.938 534
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-12.935 -41.360
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
14.800 48.454
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
19.300 -42.488
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.625 -1.367
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.660 -1.389
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
638
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.169 -22.505
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.204 21.889
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.316 -1.569
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.316 -1.569
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
287 909
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
14.646 -44.515
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.986 56.420
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
17.632 11.905


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.996 -25.839
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-224 -405
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-111 -339
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-139 -435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 96
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-113 -66
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-75 -113
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-38 47
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.220 -26.244


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
66.814 97.729 164.543 52.053 91.228 143.281
Nakit ve Nakit Benzerleri
10.545 92.670 103.215 723 79.180 79.903
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
234 85.523 85.757 69 73.083 73.152
Bankalar
403 7.147 7.550 571 6.097 6.668
Para Piyasalarından Alacaklar
10.005 0 10.005 100 0 100
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-97 0 -97 -17 0 -17
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.502 6.502 5.187 5.187
Devlet Borçlanma Senetleri
6.502 6.502 5.187 5.187
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
49.767 49.767 45.708 45.708
Devlet Borçlanma Senetleri
49.607 49.607 45.548 45.548
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
Türev Finansal Varlıklar
0 5.059 5.059 435 12.048 12.483
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.059 5.059 435 12.048 12.483
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
186.677 570.404 757.081 179.869 520.271 700.140
Krediler
320.688 502.402 823.090 304.043 462.803 766.846
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
71.459 71.459 60.268 60.268
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-134.011 -3.457 -137.468 -124.174 -2.800 -126.974
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
48.400 48.400 48.400 48.400
Satış Amaçlı
48.400 48.400 48.400 48.400
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.071 4.071 4.058 4.058
Bağlı Ortaklıklar (Net)
4.071 4.071 4.058 4.058
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
4.071 4.071 4.058 4.058
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11.151 11.151 10.070 10.070
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.601 4.601 4.577 4.577
Diğer
4.601 4.601 4.577 4.577
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
463 463 319 319
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
6.416 6.416 4.155 4.155
DİĞER AKTİFLER (Net)
8.072
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.400 Değişim: -0,51% Hacim : 15.909 Mio.TL Son veri saati : 17:24
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7389 Değişim: 1,01%
Düşük 8,6232 23.09.2021 Yüksek 8,8021
Açılış: 8,6519
10,2809 Değişim: 1,65%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,3360
Açılış: 10,1144
493,01 Değişim: 0,22%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 502,14
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.