KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.04.2021 - 15:50
KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 30.03.2021
Genel Kurul Tarihi 29.04.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir BALIKESİR
İlçe BANDIRMA
Adres Bantaş Bandırma Ambalaj San. Tic. A.Ş. Balıkesir Asfaltı 8. Km Pk 77

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması
5 - 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı karının kullanım şekli ile dağıtılacak kar payları oranlarının belirlenmesi, avans verilebilmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
10 - Esas sözleşmemizin ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6.Maddesindeki kayıtlı sermaye tavanımızın 250.000.000,-TL'ye çıkarılması ve Yönetim Kurulu'na verilecek yeni 5 yıllık yetki süresi (2021-2025 Yılları arası) verilebilmesi amacıyla, Esas Sözleşme'nin 6.Maddesinin değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması.
11 - Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması
12 - Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar alınması
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi
14 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GenelKurulBilgiFormu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 EsasSozlesmeOnayliTadilMetni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 davetiyegündemvekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.NİSAN.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,29.Nisan.2021 Perşembe günü, saat 11:00 de, Balıkesir Asfaltı 8. Km. Bandırma adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2021 tarih ve 63535893 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ahmet Ayyıldız ve Oğuzhan Kargun'un gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.Nisan.2021 tarih ve 10300 sayılı nüshasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)(www.mkk.com.tr) ile(www.bantas.com.tr) internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket paylarının 80.625.000 TL.toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 28.487.189,875-TL.olan, 28.487.189,875 adet payın asaleten, katılımı ile toplam 28.487.189,875 payın toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ERDAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDE 1:
Gündemin birinci maddesi gereğince toplantı açılışı yapıldı. Toplantı başkanlığına Adnan ERDAN oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı tutanak yazmanı olarak Fikret ÇETİN'i, Oy Toplayıcı olarak Muammer BİRAV'ı atadı. Ayrıca Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere Volkan Erol görevlendirildi.Toplantı başkanınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.
GÜNDEM MADDE 2:
Gündemin ikinci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için,Toplantı Başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.
GÜNDEM MADDE 3:
Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Merkezi kayıt kuruluşunda ve Şirketin web sitesi olan www.bantas.com.tr internet adresinde yayınlanması ile ilgili pay sahipleine bilgi verildi 2020 yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi . Müzakereye açıldı elektonik ortamda söz alan Besin Taşdemir faaliyet raporunda geçen Endüstri 4.0 çalışmaları ile ilgili neler yapıldığını sordu cevaben Yönetim kurulu başkanı yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek SPK mevzuatı çercevesinde sorulan bütün sorulara cevap verileceğini belirtti başka söz alan olmadı.
GÜNDEM MADDE 4:
2020 Yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Toplantıda hazır bulunan Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş yetkilisi Bağımsız Denetçi Mustafa Ozan MISIRLIOĞLU tarafından okundu.
GÜNDEM MADDE 5:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Mali Tabloların Şirketin İnternet (www.bantas.com.tr) adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)(www.mkk.com.tr) yayınlandığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi,hesapların okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi Müzakereye açıldı,Elektronik ortamda söz olan Besin Taşdemir 2020 finansal raporunun içinde diğer faaliyet gelirleri olarak yaklaşık 17,6 milyon TL gelir toplamın bulunduğunu bunun alt detayına finansal dip notlarda göremediğini belirtti,cevaben 25.nolu bilanço dip notunda söz konusu gelirler ile ilgili bilgilerin yer aldığı belirtildi. 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.
GÜNDEM MADDE 6:
Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arası icra ettiği faaliyetleri neticesinde gerek Sermaye Piyasası Kurulu'unun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü.Şirketimizin 2020 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedek hesabında muhafaza edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 7:
Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak,toplantıya katılan diğer ortakların oyları sonucu 6.337.638 adet payın kabul oyu ile ibra edildiler.
GÜNDEM MADDE 8:
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimiz tarafından 2020 yılında üçüncü Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerin Bağımsız Denetim Raporunun 18 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminat ve ipotekle
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 1,58% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6567 Değişim: 0,06%
Düşük 8,6345 23.09.2021 Yüksek 8,6619
Açılış: 8,6519
10,1310 Değişim: 0,16%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,1534
Açılış: 10,1144
492,10 Değişim: 0,03%
Düşük 490,88 23.09.2021 Yüksek 492,39
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.