" />

KAP ***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2022 - 17:51
KAP ***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulunun 2021 Faaliyet Yılı Kar Dağıtımı Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 07.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBMSC00026 Peşin 0,1908096 19,08096 10 0,1717286 17,17286
B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 Peşin 0,1908096 19,08096 10 0,1717286 17,17286

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 29.04.2022 30.04.2022 09.05.2022 06.05.2022

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
29.04.2022 30.06.2022

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBMSC00026 0 0
B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 2021 Faaliyet Yılı Kar Dağıtımı Teklifi
1.
Şirketimizin 2021 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan net kârının 24.187.748.00- TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârının ise 22.052.563,58. TL olduğu,
2. Mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 22.052.563,58 TL'nin SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması,
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmamış olması nedeniyle 2021 yılı için 1.102.628,18- TL kanuni yedek akçe ayrılmasına,
4. Dağıtılabilir kâr payı matrahının 20.949.835,40 TL olarak belirlenmesine ,
5. Bu minvalde,
a. Birinci tertip kâr payı matrahı olarak dikkate alınan ödenmiş sermayenin %5 ‘ne karşılık gelen 1.102.628,18TL'nin birinci tertip kar payı olarak ayrılmasına
b. Ortaklara ikinci temettü payı olarak 5 645.685,40 TL'e kâr payı olarak dağıtılmasına
c. 2021 yılı dağıtılabilir dönem karından 13.500.0000-TL'ni olağanüstü yedeklere ayrılmasına,
d. Dağıtılacak dönem karından 6.885.366,86 TL''lik kısmının 2021 yılı yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârından, dağıtılmasına, dağıtım sırasında ilgili mevzuat kapsamında stopaj kesintisi yapılmasına,
e. Bu itibarla hissedarlarımıza
1-- Nominal değerinde her beher hisse için brüt 0,19081 Kuruş olmak üzere toplam brüt 6.885.366,86 TL nakit temettü ödenmesi
2--Nakit temettünün hissedarlarımıza 30 Nisan 2022 tarihlerinde dağıtılmaya başlanması hususunun Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesi kararlaştırılmıştır.
Toplantı başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından yönetim kurulu kar dağıtım önerisi oylamaya sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun kar dağıtım önerisinin oyçokluğu ile kabul edilmesine karar verilmiştir. (16.710.000 kabul, 1 red)

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 Faaliyet Dönemi Kar Dağıtım Kararı.pdf
EK: 2 2021 Yılı Faaliyet Dönemi Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 36.085.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.217.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İMTİYAZ YOK

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 31.158.718 29.514.157,48
4. Vergiler ( - ) -6.970.970 -7.461.593,9
5. Net Dönem Kârı 24.187.748 22.052.563,58
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -1.102.628,18 -1.102.628,18
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 23.085.119,82 20.949.935,4
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 23.085.119,82 20.949.935,4
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 23.085.119,82 20.949.935,4
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.804.250 1.804.250
* Nakit 1.804.250 1.804.250
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 5.081.116,86 5.081.116,86
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 564.568,54 564.568,54
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 13.500.000 13.500.000
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 334.870,98 0 29,58 0,1717286 17,172
B Grubu 5.861.959,21 0 29,58 0,1717286 17,172
TOPLAM 6.196.830,19 0 29,58 0,1717286 17,172

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin 2021 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan net kârının 24.187.748 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârının ise 22.052.563,58 TL olduğu, Mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 22.052.563,58 TL'nin SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmamış olması nedeniyle 2021 yılı için 1.102.628,18 -TL kanuni yedek akçe ayrılmasına, Dağıtılabilir kâr payı matrahının , 20.949.835,40
TL olarak belirlenmesine,
Bu Kapsam da
Birinci tertip kâr payı matrahı olarak dikkate alınan ödenmiş sermayenin %5 ‘ne karşılık gelen 1.804.250 TL'nin birinci tertip kar payı olarak yrılmasına Ortaklara ikinci temettü payı olarak 5.081.116,86 TL'e kâr payı olarak dağıtılmasına 2021 yılı dağıtılabilir dönem karından 13.500.0000-TL'ni olağanüstü yedeklere ayrılmasına,
Dağıtılacak dönem karından 6.885.366,86 TL''lik kısmının 2021 yılı yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârından, dağıtılmasına, dağıtım sırasında ilgili mevzuat kapsamında stopaj kesintisi yapılmasına,
. Bu itibarla hissedarlarımıza
Nominal değerinde her beher hisse için brüt 0,190806 Kuruş olmak üzere toplam brüt 6.885.366,86 TL nakit temettü ödenmesi Nakit temettünün hissedarlarımıza 29 Nisan 2022 tarihlerinde dağıtılmaya başlanması hususunun Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesi kararlaştırılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014651


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.