KAP ***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 20:33
KAP ***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 146.961.035 97.520.043
Satışların Maliyeti
20 -144.088.757 -95.419.722
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.872.278 2.100.321
BRÜT KAR (ZARAR)
2.872.278 2.100.321
Genel Yönetim Giderleri
21 -3.162.333 -2.936.158
Pazarlama Giderleri
21 -924.219 -483.992
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 55.397 86.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -70 -762.665
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.158.947 -1.996.294
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.158.947 -1.996.294
Finansman Gelirleri
24 2.393.295 4.729.484
Finansman Giderleri
24 -1.416.703 -848.528
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-182.355 1.884.662
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-219.943 -519.289
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -366.984 -535.942
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 147.041 16.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-402.298 1.365.373
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-402.298 1.365.373
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-402.298 1.365.373
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.925.420 4.885.028
Dönem Karı (Zararı)
-402.298 1.365.373
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
567.202 712.848
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 242.338 49.804
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21 94.954 143.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 94.954 143.755
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 9.967 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 219.943 519.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.779.026 6.084.069
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -15.962.859 17.856
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 84.190 -4.517.875
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -407.258 1.219.885
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -175.154 5.920.227
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,11,17 1.682.055 3.443.976
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.614.122 8.162.290
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -2.311.298 -3.265.110
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -12.152
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.653 -91.470
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 -16.653 -91.470
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-200.559 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 -200.559 0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.142.632 4.793.558
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.142.632 4.793.558
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.899.548 21.171.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.756.916 25.964.625


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 71.639.071 83.225.881
Finansal Yatırımlar
6 17.086.472 1.123.613
Ticari Alacaklar
7 3.229.947 3.314.137
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 10 10
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.229.937 3.314.127
Diğer Alacaklar
8 125.220 291.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 125.220 291.940
Peşin Ödenmiş Giderler
9 393.679 123.114
ARA TOPLAM
92.474.389 88.078.685
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
92.474.389 88.078.685
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 186.711 186.711
Diğer Alacaklar
8 6.005.313 5.701.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.005.313 5.701.900
Maddi Duran Varlıklar
12 318.583 347.656
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 251.962 435.453
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 140.591 153.711
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 868.569 713.745
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.771.729 7.539.176
TOPLAM VARLIKLAR
100.246.118 95.617.861
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 246.476 437.067
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 246.476 437.067
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 246.476 437.067
Ticari Borçlar
7 46.300.538 40.919.870
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 76.869 126.045
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 46.223.669 40.793.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 412.448 434.120
Diğer Borçlar
8 114.208 125.447
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 114.208 125.447
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 28.437 213.568
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 252.996 226.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 243.382 195.889
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 9.614 30.733
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 402.710 425.808
ARA TOPLAM
47.757.813 42.782.502
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.757.813 42.782.502
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 24.601 24.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 24.601 24.601
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 24.601 24.601
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.502.166 1.419.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.502.166 1.419.328
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17 1.526.767 1.443.929
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
49.284.580 44.226.431
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.961.538 51.391.430
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-682.365 -654.771
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-682.365 -654.771
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-682.365 -654.771
Diğer Kazançlar (Kayıplar)

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.043.022 1.043.022
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 26.003.179 19.156.427
Net Dönem Karı veya Zararı
-402.298 6.846.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.961.538 51.391.430
TOPLAM KAYNAKLAR
100.246.118 95.617.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -510.176 1.043.022 10.737.621 8.418.806 44.689.273 44.689.273
Transferler
19 8.418.806 -8.418.806
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -9.676 1.365.373 1.355.697 1.355.697
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -519.852 1.043.022 19.156.427 1.365.373 46.044.970 46.044.970
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -654.771 1.043.022 19.156.427 6.846.752 51.391.430 51.391.430
Transferler
19 6.846.752 -6.846.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -27.594 -402.298 -429.892 -429.892
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -682.365 1.043.022 26.003.179 -402.298 50.961.538 50.961.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-402.298 1.365.373
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-27.594 -9.676
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.377 -12.405
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.783 2.729
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.783 2.729
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.594 -9.676
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-429.892 1.355.697
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-429.892 1.355.697http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848341


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.073 Değişim: 0,11% Hacim : 32.940 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.049 14.01.2022 Yüksek 2.081
Açılış: 2.071
13,5192 Değişim: -0,46%
Düşük 13,4526 14.01.2022 Yüksek 13,6444
Açılış: 13,582
15,4280 Değişim: -0,99%
Düşük 15,3572 14.01.2022 Yüksek 15,6726
Açılış: 15,5816
790,01 Değişim: -0,67%
Düşük 785,31 14.01.2022 Yüksek 801,20
Açılış: 795,33
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.