KAP ***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.06.2020 - 17:04
KAP ***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 07.05.2020
Genel Kurul Tarihi 03.06.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir ADANA
İlçe SARIÇAM
Adres AcıdereOSB Mah. Atatürk Bulv. No:7/A Sarıçam/ADANA

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - 2019 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı işlemlerinden ötürü ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulunun 2019 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti ile onaya sunulup, karara bağlanması,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması ve karar bağlanması,
12 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Şirketin almış olduğu kendi payları (geri alım programı) hakkında Genel kurula bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurula Davet.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1 – Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali BİLİCİ tarafından açıldı. Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Sn Mehmet Ali BİLİCİ toplantı başkanlığı için teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sn. Mehmet Ali BİLİCİ, Tutanak yazmanlığına Mehmet Fatih BİLİCİ ve oy toplama memurluğuna Bülent BİLİCİ'nin seçilmesine 30.420.045 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.
2 – Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu belirterek Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın 30.420.045 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile yetki verildi.
3 – Toplantı Başkanı 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve MKK A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına 30.420.045 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylamada 30.420.045 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4 – 2019 yılına ilişkin Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından hazırlanmış, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve MKK A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine sunulan denetim raporunun özet kısmı Metin Ünal tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
5 – Toplantı Başkanı, 2019 yılına ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki kurumsal İnternet Sitesi'nde ve MKK A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek sadece Finansal Tablolar okunmuş gibi sayılmasına 30.420.045 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 30.420.045 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6 – 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri toplu oylanarak tamamı 30.420.045 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile ibra edildi. (Kanun gereği Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanamayacaklarından genel kurula katılanların yönetim kurulu üyeleri hariç 30.420.045 oya sahip kişilerin oylaması geçerli sayıldı.)
7 – Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemine ilişkin 27.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde Kamuya açıklanmış olan kar dağıtımı yapılmasına yönelik teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu Özetle
"Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Konsolide Finansal tablolarımıza göre 75.460.861 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 54.279.155 TL Ana Ortaklığa düşen Net Dönem karıdır. Bu karın
- 17 Nisan 2020 tarih ve 7244 nolu Kanunun 12. Maddesi gereğince Kar Payı dağıtımına maksimum %25 ile sınırlandırılma getirilmesine mütevellit, 2019 yılı VUK Bilanço karımızın %24,8'ine, mevcut çıkarılmış sermayenin % 13 oranına, tekabül eden 5.850.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden ödenmesine,
- Mevcut Çıkarılmış sermayenin % 50 oranına tekabül eden 22.500.000 Türk Lirası'nın bedelsiz pay olarak dağıtılmasına,
- Nakit temettü ödeme tarihinin 1 Temmuz 2020 olarak belirlenmesi, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususu,
Yönündeki öneri açıklanarak oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımı yapılmasına ilişkin teklifi 30.420.045 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8 – Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinden
A grubu imtiyazlı hisse senedi sahipleri adına, 20899063412 TC kimlik No'lu Mehmet Fatih BİLİCİ ve 37525602730 TC kimlik No'lu Esra BİLİCİ PEKCAN'ın, B Grubu imtiyazlı hisse senedi sahipleri adına 1725298634 TC kimlik No'lu Mehmet Ali BİLİCİ ve 11305312668 TC kimlik No'lu Süleyman BİLİCİ, C Grubu adına 20902063316 TC Kimlik No'lu Bülent BİLİCİ, 12361278448 TC kimlik No'lu Ali Hikmet BİLİCİ, ve 11680300144 TC kimlik No'lu Tamer BİLİCİ'nin, Yönetim Kurulu bağımsız üyeliği için ise 15801005864 TC Kimlik No'lu Akın GİZLİCE, 13474309258 TC kimlik No'lu Nursel YAKAR ve 11749336824 TC Kimlik No'lu Mehmet ÇİFTÇİ'nin 3 yıl süreyle seçilmesine, 360.615 red oyuna karşılık 30.059.430 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9 – Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket kurumsal internet sitesinde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında, Şirketin icrada görev alan yönetim kurulu üyelerine (Genel Kurulca belirlenen huzur hakkı dahil) ve üst düzey yöneticilerine kamuya açıklanan finansal tabloların 37 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 720.053 TL Politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
10 – Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 3.000 TL huzur hakkı verilmesi 360.615 red oyuna karşılık 30.059.430 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.
11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereği, Denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi için, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Finansal Raporların bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde "Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş."nin bağımsız denetim firması olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına, denetim firması ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına 30.420.045 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.
12 – 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap döneminde 1.000 TL bağış hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2020 yılı bağış ve yardım miktarının 500.000 TL'ye kadar olması müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Bağış miktarının üst sınırının 500.000 TL'ye kadar olmasına 360.615 red oyuna karşılık 30.059.430 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
13 – Şirketin 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap döneminde kendi payları üzerinde herhangi bir alım veya daha önceki dönemlerde almış olduğu paylardan herhangi bir satış işlemi yapmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
14 – Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Alımlar Toplam 10.766.141 TL Satışlar 78.739.794 TL olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.
15 – 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişi lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunun olmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
16 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 30.420.045 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Bilici Topluluğu şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları, 2019 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
17 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.
Toplantı Başkanı Toplantıyı
Saat 10:55'de kapattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 yılına ait yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 3 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 10:30' da AcıdereOSB Mah. Atatürk Bulv. No:7/A Sarıçam/ADANA adresindeki Şirket merkezinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/05/2020 tarih ve 54584103 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mert Çelikel ve Ferhat Demirkıran gözetiminde yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848800


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.