KAP ***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.04.2023 - 20:52
KAP ***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 06.03.2023
Genel Kurul Tarihi 06.04.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe TİRE
Adres İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - 2022 yıl kârı konusunda müzakere ve karar,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2/51 sayılı kararı çerçevesinde, 2023 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz hakkında SPK görüşüne ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirketin 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı-Barem Ambalaj.pdf - İlan Metni
EK: 2 2022 Ordinary General Assembly Call-Barem Ambalaj.pdf - İlan Metni
EK: 3 2022 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-Barem Ambalaj.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Ebgü Senem DEMİRKAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi verdi.
Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Burcu DAYLAR'ı, Oy Toplama Memuru olarak Bülent İNAN'ı görevlendirdiğini belirtti.
2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.
3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Yönetim Kurulu Başkanımız Recep TAŞYANAR 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerini Pay Sahipleri ile paylaştı. Toplantı Başkanı Şirketin Yönetim Kurulu'nun 5 Nisan 2023 tarihli toplantısında, SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14 Şubat 2023 İlke Kararı çerçevesinde mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek görüldüğü taktirde pay geri alım yapılabilmesine, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2.000.000 adet, geri alım için ayrılacak fonun azami 40.000.000 TL olarak ve geri alım süresinin 3 (üç) ay olarak belirlenmesine karar verdiği bilgisini verdi. Ayrıca, bu kapsamda 5 Nisan 2023 tarihinde 50.000 adet BARMA payının ağırlıklı ortalama 15,436 TL fiyattan geri alındığını ve tüm bu hususların KAP'ta açıklandığını belirtti. Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Fatih Ahmet Celayir Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.
5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı Finansal Tablolarının yasal süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmaması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR tarafından önerge verildi. Verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN söz konusu Finansal Tablolar üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra 2022 yılı Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan açık oylama ile Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 24.03.2023 tarih ve 2023/08 sayılı kararı ile teklif edilen 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. (A member firm of PKF International) seçilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
8. Toplantı Başkanı gündemin 8. Maddesi gereğince, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulunun 06.03.2023 tarih ve 2023/06 sayılı kararı ile 2022 yılı karının dağıtılmaması teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu.
Oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun 2022 yılı karının dağıtılmaması teklifi, hususları ile oy birliği ile kabul edildi.
9. Gündemin 9. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2/51 sayılı kararı çerçevesinde, 2023 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz hakkında SPK görüşüne ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi.
10. Gündemin 10. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren bir dahaki Genel Kurula kadar Yönetim Kurulu Başkanı Recep Taşyanar'a 100.000 TL, Yönetim Kurulu üyeleri Şenferiye Taşyanar'a 50.000 TL Ahmet Tümer'e 5.000 TL, Cemal Güreşçi'ye 5.000 TL aylık net Huzur Hakkı Ücreti ödenmesini, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertaç Taşyanar ve Yönetim Kurulu üyesi Serap Taşyanar'a Huzur Hakkı Ücreti ödenmemesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR'ın verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. Maddesi gereği, 2022 yılı hesap dönemi içerisinde 396.050 TL tutarında bağış yapıldığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR'ın 2023 yılı için yapılabilecek bağış sınırının 2.000.000 TL olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.
12. Gündemin 12. Maddesine ilişkin olarak Şirket'in 2022 yılı içerisinde kendi tüzel kişiliği lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilginin 31.12.2022 tarihli Finansal Tablolarımızın 17 no'lu dipnotunda yer aldığı ve Şirket'in kendi tüzel kişiliği dışında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi sunuldu.
13. Gündemin 13. Maddesine ilişkin olarak 2023 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine 3.515 TL'lik payın red oyuna karşılık 290.000.195 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Pay sahiplerinden Yakup Akmeşe'nin söz konusu gündem maddesine ilişkin muhalefet şerhi tutanağa eklenmiş ve ilgili kanun maddeleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
14. Gündemin 14. Maddesine ilişkin olarak 2022 yılı içerisinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
15. Gündemin 15. Maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Toplantıya fiziken ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin soruları Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR tarafından yanıtlandı. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN saat 15:04'te toplantıyı kapattı.
Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 07.04.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Barem Ambalaj 2022 Yılı Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Barem Ambalaj 2022 Yılı Toplantı Tutanağı-06042023.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
06.04.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 07.04.2023 tarihinde Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 11.04.2023 tarih ve 10809 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136605


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.949 Değişim: -0,76% Hacim : 88.491 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.912 30.11.2023 Yüksek 8.049
Açılış: 8.008
28,8863 Değişim: 0,05%
Düşük 28,7985 01.12.2023 Yüksek 28,9246
Açılış: 28,8732
31,5137 Değişim: 0,07%
Düşük 31,3888 01.12.2023 Yüksek 31,5414
Açılış: 31,492
1.893,65 Değişim: 0,21%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.895,79
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.