KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.11.2021 - 20:32
KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.10.2021
Genel Kurul Tarihi 12.11.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.11.2021
Ülke Türkiye
Şehir BALIKESİR
İlçe BANDIRMA
Adres ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SOK. NO: 208/A BANDIRMA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - 2020 yılı kârının kullanım şekline ve kâr dağıtımına dair Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 - (i) "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ve (ii) 2020 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ve/veya aylık ücretlerinin belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması.
10 - Şirket'in 2020 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülerek karara bağlanması.
11 - Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından 2020 yılı içinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları almak şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 9. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. Maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 14. Maddesinin, "Toplantı Yeri" başlıklı 15. Maddesinin, "Rey" başlıklı 18. Maddesinin, "Vekil Tayini" başlıklı 19. Maddesinin ve "Karın Tesbiti ve Dağıtımı" başlıklı 23. Maddesinin Ek-1'de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
16 - Şirket'in II-19.1 sayılı Kar Pay Tebliği doğrultusunda Kar Dağıtım Politikası'nın değiştirilmesine dair yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi ve Ek-2'de yer alan yeni Kar Dağıtım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına sunulması.
17 - Dilek ve görüşler.
18 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Banvit - 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Banvit - Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurulu, 12 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda alınan başlıca kararlar aşağıdaki gibidir
-
Gündemin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi genel kurulun onayına sunulmuştur. Genel Kurul, 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosu uyarınca, Şirket 2020 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'na göre 199.747.810 TL tutarında zarar etmiş olduğundan Yönetim Kurulu'nun bahsi geçen kar dağıtım teklifini kabul ederek kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
- Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2020 yılı içinde Şirket politikalarına uygun olarak ödemeler yapıldığı ve bu ödemelerin bağımsız denetim raporunun 7 sayılı dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Bahsi geçen rapora göre 2020 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin toplamı 10.008.598 TL olduğu belirtildi.
- Gündemin 8. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 20.000 TL olmak üzere yıllık toplam brüt 240.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.
- Gündemin 9. maddesi uyarınca yönetim kurulunun önerisi üzerine 2021 yılı için bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Şirketimiz 2021 hesap dönemi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 480474 sicil numarası ile kayıtlı, Levent Mahallesi Meltem Sk. İş Kuleleri Sit. Kule 3 Apt. N 14/3 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Mersis No: 0589026994000013, Vergi Kimlik No: 5890269940)" Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesi kabul edildi.
- Gündemin 10. maddesi uyarınca 2020 yılında yapılan finansal bağışlar ve 2021 yılı yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi görüşüldü. 2020 yılı içinde Şirket tarafından 600.000 TL olan azami bağış tutarını sel felaketlerinin önlemesine yönelik altyapı çalışmaları, Elazığ depremi kapsamında yapılan yardım ve Covid-19 bağışları sebebiyle 4.146.640 TL aşarak toplam 4.746.640,34 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulduğu bilgisi paylaşıldı. 2021 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınırın 750.000 TL olması kabul edildi.
- Gündemin 11. maddesi uyarınca şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu kapsamda Şirket tarafından 2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerine bağımsız denetim raporunun 14 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminat tutarının 28.762.211 TL olduğu hususu pay sahipleri ile paylaşıldı.
- Gündemin 15. maddesi uyarınca Şirket esas sözleşmesinin tadiline dair yönetim kurulunun önerisi görüşüldü. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-11752 sayılı yazısı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 9., 10., 14., 15., 18., 19. ve 23. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni uygun görülen, anılan maddelere ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni Ticaret Bakanlığı tarafından da 20.10.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068337297 sayılı yazısı ile onaylanan tadil tasarı görüşülmüş ve Şirket esas sözleşmesinin bahsi geçen maddelerinin tadil edilmesi kabul edilmiştir.
EK Listesi
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı
- Esas Sözleşme Tadil Metni
- Hazirun Cetveli
-


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Banvit A.S._2020 Yili Olagan Genel Kurul Toplanti Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazir Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Banvit_KAP Duyurusu_Genel Kurul_Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977533


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.917 Değişim: -4,68% Hacim : 29.904 Mio.TL Son veri saati : 15:53
Düşük 1.917 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4140 Değişim: -0,43%
Düşük 13,3398 24.01.2022 Yüksek 13,5283
Açılış: 13,4717
15,1627 Değişim: -0,71%
Düşük 15,1097 24.01.2022 Yüksek 15,3407
Açılış: 15,2716
793,81 Değişim: 0,03%
Düşük 787,96 24.01.2022 Yüksek 799,70
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.