KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.06.2021 - 18:27
KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 17.05.2021
Genel Kurul Tarihi 14.06.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Kar dağıtımı hakkında karar alınması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
9 - 2020 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirket'in 2020 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2020 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi.
13 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bak Ambalaj_2020Olağan Genel Kurul_İlan.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14 HAZİRAN 2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 4050-Kyaka-567 sicil numarasında kayıtlı bulunan Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Haziran 2021 tarihinde, saat 10.30'de, Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07.06.2021 tarih ve 00064503423 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Merve ERGÜN ve Sayın H.Alper MARASLI'nın gözetiminde yapılmıştır.
Ø Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili madde hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan üç hafta önce, 21 Mayıs 2021 tarih ve 10332 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 663 sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket'in www.bakambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin Şirkette kayıtlı adreslerine 17.05.2021 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,
Ø Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Emin BOZDAĞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Osman Gürhan ÇAĞLAYAN'ın ve ayrıca Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.temsilen Gülşah BEŞİKÇİOĞLU toplantıda hazır bulunduğu,
Ø Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 36.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 3.600.000.000 adet paydan 361.648 Türk Lirası sermayeye karşılık 36.164.800 adet hissenin asaleten, 29.218500- TL sermayeye karşılık 2.921.850 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 29.580.148.- Türk Lirası sermayeye karşılık toplam 2.958.014.800 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
TTK'nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden Duygu TUNALIGİL görevlendirilmiştir. Bakanlık Temsilcileri tarafından 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılmasında yasal bir engel olmadığının açıklanması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Elektronik ortamda genel kurula katılan 1 TL sermayeye karşılık 100 adet hisse ile bir pay sahibi bulunduğu EGKS sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sn Mehmet Emin Bozdağ'ın açılış konuşması sonrası gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
KARAR NO.1
Gündemin birinci maddesi gereğince, Şirket pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin Toplantı Başkanı olarak görev yapmak üzere Sn. Mehmet Emin Bozdağ'ın seçilmesinin önerildiği görülmüştür. Teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucu teklif oybirliği ile kabul edilmiştir.
Toplantı Başkanı Mehmet Emin Bozdağ, Tutanak Yazmanı olarak Didem KAYA'yı ve Oy Toplama Memuru olarak Duygu TUNALIGİL'i atamıştır.
Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SPKn, TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir.
KARAR NO.2
Gündemin ikinci maddesi gereğince, 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçilmiştir.
Tutanak yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.
Şirketin 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde, şirket merkezinde genel kurul tarihinden 21 gün önce yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılması önerilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilerek, karar verildi.
Faaliyet raporu müzakereye açıldı konu ile ilgili herhangi bir söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu.
KARAR NO.3
Gündemin üçüncü maddesi gereğince,
Tutanak yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.
Şirket'in 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporunun, şirketin internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde ve şirket merkezinde genel kurul tarihinden 21 gün önce yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılmasını önerilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek, Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.
KARAR NO.4
Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2020 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçilmiştir.
Toplantı yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.
2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları şirketin internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde ve şirket merkezinde genel kurul tarihinden 21 gün önce yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulan faaliyet raporunun 78 - 143 sayfalarında bulunduğundan okunmuş sayılmasını önerilmiştir.
Toplantı Başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2020 yılı finansal tabloları toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
Finansal tabloların oylanmasına geçildi.
Toplantı Başkanı Şirketin 2020 yılı finansal tablolarının onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2020 yılı finansal tabloları toplantıya katılanların oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
KARAR NO.5
Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına geçilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2020 hesap yılı dönemindeki tamamındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından gelen oyları kendi ibralarında kullanmamışlardır.
KARAR NO.6
Gündemin altıncı maddesi gereğince, kar dağıtımının görüşülmesine geçmiştir..
Gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı ve kar dağıtım önerisi toplantı yazmanı tarafından okunmuştur.
Şirketimiz 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetler neticesinde yasal kayıtlarda vergi sonrası 27.998.009-TL SPK kayıtlarında ise 30.589.864-TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre hesaplama tavanına ulaşıldığı için genel kanuni yedek akçe ayrımı yapılmamıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kar payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, "yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır" olarak ifade edilmiştir. Buna göre Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi şu şekildedir
1- Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 528.919-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak brüt 15.000.000-TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması,
2- Şirket Esas Sözleşmesin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kâr payı düşüldükten sonra kalan karın % 5' i olan 676.346-TL'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesi,
3- 1.387.635-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,,
4- Kar payının 6 Temmuz 2021 tarihleri itibari ile pay sahiplerine ödenmeye başlanması.
Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi oylamaya sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin, oybirliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.
KARAR NO.7
Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesine geçilmiştir.
Tutanak yazmanı tarafından pay sahiplerinden Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş tarafından sunulan önerge okunmuştur.
"Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına net 8.400 TL, ödenmesini, diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi önerilmiştir."
Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Toplantı Başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, belirlenen yönetim kurulu üyelerine belirlenen ücretin ödenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.
KARAR NO.8
Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçilmiştir.
Tutanak yazmanı tarafından bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesine ilişkin Şirketin 30.03.2021 tarihli ve 785 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu.
Yönetim Kurulunun 31.03.2021 ve 785 no'lu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2021 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi teklif edilmiştir.
Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Toplantı Başkanı tarafından öneri oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, Şirketimiz 2021 yılı faaliyet ve hesaplaroybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.9
Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.
Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.
Sürdürülebilir çevresel geleceğimize katkıda bulunmak ve toplumsal olarak da yaşanan felaketlerin açtığı yaraları sarmak amaçlı sosyal sorumluluk projelerine hayat vermek için 2020 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz yardım ve bağışlarımızın toplamı 528.919 TL'dir.
Şirketimiz 2020 yılı bağışlarını Yerel yönetimler aracılığı ile depremzedelere doğal afet yardımı yaparak, odalar aracılığı ile Covid-19 salgını temalı ayni yardımlar gerçekleştirerek, Ege Orman Vakfı vasıtası ile fidan dikerek ve Üniversiteler işbirliği ile eğitim bursları vererek tamamlamıştır. Bak Ambalaj, duyarlı yapısı ve sorumluluğunun bilincinde bir kuruluş olarak doğaya ve içinde bulunduğu topluma çözüm olmayı sürdürmekte kararlıdır
Toplantı Başkanı tarafından 2021 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi konusunda görüşmeler başlatılmıştır.
Tutanak yazmanı tarafından pay sahiplerinden Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş. tarafından 2020 yılında gerçekleştirilecek bağışların üst sınırına ilişkin önerge okunmuştur.
"Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin 2021 yılı için Ege Orman Vakfı dahil diğer dernek, vakıf ve kamu kuruluşlarına 750.000 TL'ye kadar bağış yapabilmesi önerilmiştir."
Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Toplantı Başkanı tarafından öneri oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, Şirketimiz 2021 yılı içerisinde gerçekleştireceği bağışların üst sınırının 750.000,00 TL olması hususundaki öneri, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.10
Gündemin onuncu maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Mehmet Emin BOZDAĞ söz alarak bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtilmiş ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirket'in 2020 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi konusunda görüşmeleri başlatmıştır.
Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, Şirketimizin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu her hangi bir teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verdi.
KARAR NO.11
Gündemin on birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Mehmet Emin BOZDAĞ söz alarak bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtti.
Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.
SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir işlem bulunmamaktadır.
Pay sahibi Haluk ÇAĞAN söz alarak, dolaşımda olmayan senetlerin geçtiğimiz dönemlere göre arttığını ve bu artışın nedenini sordu.
SPK Danışmanı Senem DEMİRKAN konuyla ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı.
"Fiili dolaşım oranının hesaplanması için MKK'ya sunulan listede birçok kişinin ismi bulunmaktadır. Bu kişilerin alım satımları sonucu veya söz konusu listede yapılan güncellemeler neticesinde fiili dolaşım oranı değişebilmektedir."
KARAR NO.12
Gündemin on ikinci maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunu oylamaya sundu.
Yapılan oylama sonucunda, TTK 395 ve 396 maddelerinde yer alan işlemleri yapmak üzere hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına onay verilmesi, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.13
Gündemin dilekler ve temenniler maddesine geçildi.
Pay sahibi Haluk ÇAĞAN söz aldı. Şirket varlıklarının yeniden değerlemesinin yapılması düşünülüyor mu sorunu yöneltti. Mehmet Emin BOZDAĞ söz alarak, Şirket arsaları üzerinde 2019 ve 2020 yıllarında değerleme yapıldığını ve finansal tablolara yansıtıldığını ifade etti.
Pay sahibi Haluk ÇAĞAN söz alarak, Şirkette pazar kaybı yaşanıp yaşanmadığını, yatırımların neden kara yansımadığını sordu? Sektörde yabancı alımlar hakim, örneğin Propak 120 milyon eurodan satıldı, Bak Ambalajın değerinin de bu nedenle daha da yüksek olmasını ve satış tonajının artmasını bekliyoruz temennisinde bulundu. Mehmet Emin BOZDAĞ söz alarak, öncelikle konuyu pazar ve müşteri kaybı olarak ayırmak gerektiğini, pazar açısından, özellikle Sudi Arabistan, Lübnan gibi orta doğu ülkelerinde ambargo, ekonomik çalkantılar ve benzeri lokal dinamiklerin varlığı sebebiyle pazar kaybı yaşandığını ifade etmiştir. Müşteri açısından bakıldığında ise Bak Ambalaj kaynaklı bir kayıp bulunmadığı ve bahsi geçen ülkelerdeki kayıpların da, diğer müşteriler ile kompanse edildiğini belirtmiştir. Diğer yandan, satış tonajımıza bakıldığında geçen yıla göre %10'luk, ciroda ise %27'lik bir artış gerçekleştiğini eklemiştir.
Mehmet Emin BOZDAĞ sözlerine aşağıdaki şekilde devam etmiştir.
"2020 Mart ayında COVİD 19 sebebiyle panik alımları kaynaklı satış siparişleri artmış, 5 ay boyunca müşterilerimize yüksek kapasite ile hizmet verilmiştir. 2020 Temmuz ayında normalleşmenin başlamasıyla beraber, müşterilerin stok fazlası olduğu görülmüş bu sebeple izleyen aylarda alınan siparişlerde azalma yaşanmıştır. Talep artışı hammadde fiyat artışlarını da beraberinde getirdi. Ancak endeks artmadığı için bu artış müşterilere yansıtılamadı. Dolayısıyla daha önce bahsettiğimiz cirodaki %27'lik artışın tamamına yakının kur kaynaklı olduğu söylenebilir.
Pay sahibi Haluk ÇAĞAN tekrar söz alarak, 2013, 2014 genel kurullarında temettü dağıtımına ilişkin yaptıkları talebe dair Şirket yönetimine, bunu gerçekleştirdiği ve kurumsal yaklaşımı için teşekkür etti ve sözlerine aşağıdaki şekilde devam etti.
"Son 10 yılda net kar marjı %3, %5 oranında değişiyor, bu oranlar sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında çok düşük değil mi? Ayrıca giderler içerisinde yer alan Baknet ve Holding hizmet alımlarının içeriği ve niteliği nedir?
Mehmet Emin BOZDAĞ söz alarak, Bak Ambalaj'ın sektördeki tek halka açık esnek ambalaj şirketi olarak diğer şirketlere kutup yıldızı olduğunu ifade etti. Diğer şirketlerin finansallarını bilmemekle birlikte sektördeki global şirketlerin, Bak Ambalaja paralel olarak FAVÖK marjlarının %10- %15 bandında olduğunu da ilave etti. Ayrıca Bak Ambalaj'ın özkaynak artışına ve kuvvetli nakit yönetimine dikkat çekti.
Mehmet Emin BOZDAĞ açıklamasına aşağıdaki gibi devam etti.
"Baknet alımlarına değinecek olursak, 2020 yılında 2019 yılına kıyasla, alımların ciroya oranının %1.5'tan %1.3'e düştüğü görülmektedir. Baknet'ten ağırlıklı, döviz bazlı teknik danışmanlık ve teçhizat tedariki yapılmaktadır. Holding alımlarında ise Bak Ambalaj grup sinerjisinden yararlanan bir topluluk şirketi olduğu için finans, merkezi satınalma, mali işler, denetim, insan kaynakları ve benzeri hizmetler yer almaktadır."
Gündemde müzakere olunacak başka bir husus bulunmadığından toplantının saat 11.40 itibariyle sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan olunmuştur. Tutanaklar Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır.
14 Haziran 2021


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Haziran 2021 tarihinde, saat 10.30'da, Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942258


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.432 Değişim: 1,27% Hacim : 16.803 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 05.08.2021 Yüksek 1.432
Açılış: 1.409
8,5260 Değişim: 0,61%
Düşük 8,4628 05.08.2021 Yüksek 8,5731
Açılış: 8,4746
10,1040 Değişim: 0,63%
Düşük 10,0325 05.08.2021 Yüksek 10,1691
Açılış: 10,0403
494,66 Değişim: 0,14%
Düşük 492,73 05.08.2021 Yüksek 498,89
Açılış: 493,98
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.