KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.08.2020 - 18:15
KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Tescli
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 17.07.2020
Genel Kurul Tarihi 10.08.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Kar dağıtımı hakkında karar alınması.
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
10 - 2019 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirket'in 2019 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2019 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi.
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bak Ambalaj_2019Olağan Genel Kurul_İlan.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bak Ambalaj_Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2019son.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 4050-Kyaka-567 sicil numarasında kayıtlı bulunan Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Ağustos 2020 tarihinde, saat 11.00'de, Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.07.2020 tarih ve 56281118 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Salim ÇELİK ve Sayın Murat ÇINAR'ın gözetiminde yapılmıştır.
Ø Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili madde hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan üç hafta önce, 17.07.2020 tarih ve 10120 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 983. ve 984. sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket'in www.bakambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin Şirkette kayıtlı adreslerine 16.07.2020 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,
Ø Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Emin BOZDAĞ, Nihat GÜNDÜZ ve Özge ENGİN'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Duygu Özerson ELAKDAR ve Osman Gürhan ÇAĞLAYAN'ın ve ayrıca Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Mehmet Çengel'ın toplantıda hazır bulunduğu,
Ø Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 36.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 3.600.000.000 adet paydan 357.607 Türk Lirası sermayeye karşılık 35.760.700 adet hissenin asaleten, 29.488.501- TL sermayeye karşılık 2.948.850.100 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 29.846.108- Türk Lirası sermayeye karşılık toplam 2.984.610.810 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
TTK'nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden Duygu TUNALIGİL görevlendirilmiştir. Bakanlık Temsilcileri tarafından 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılmasında yasal bir engel olmadığının açıklanması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Elektronik ortamda genel kurula katılan bir pay sahibi bulunmadığı EGKS sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sn Mehmet Emin Bozdağ'ın açılış konuşması sonrası gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
KARAR NO.1
Gündemin birinci maddesi gereğince, Şirket pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin Toplantı Başkanı olarak görev yapmak üzere Sn. Mehmet Emin Bozdağ'ın seçilmesinin önerildiği görülmüştür. Teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucu teklif oybirliği ile kabul edilmiştir.
Toplantı Başkanı Mehmet Emin Bozdağ, Tutanak Yazmanı olarak Didem KAYA'yı ve Oy Toplama Memuru olarak Duygu TUNALIGİL'i atamıştır.
Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SPKn, TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir.
KARAR NO.2
Gündemin ikinci maddesi gereğince, 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçilmiştir.
Tutanak yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.
Şirket'in 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, MKK'nın EGKS sisteminde ve Şirket merkezinde hazır bulundurularak pay sahiplerinin ve diğer ilgililerin incelemesine sunulduğundan okunmuş sayılması önerilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilerek, karar verildi.
Faaliyet raporu müzakereye açıldı konu ile ilgili herhangi bir söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu.
KARAR NO.3
Gündemin üçüncü maddesi gereğince,
Tutanak yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.
Şirket'in 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporunun, genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, MKK'nın EGKS sisteminde ve Şirket merkezinde hazır bulundurularak pay sahiplerinin ve diğer ilgililerin incelemesine sunulduğundan bağımsız denetçi raporunun okunmuş sayılması önerilmiştir.
Toplantı Başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek, Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.
KARAR NO.4
Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2019 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçilmiştir.
Toplantı yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu
2019 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından 3 hafta önce, Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, KAP'ta ve EGKS sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulduğundan okunmuş sayılması önerilmiştir.
Toplantı Başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2019 yılı finansal tabloları toplantıya katılanların 140.000- TL'ye sermayeye karşılık gelen 14.000.000 adet olumsuz oy, 29.7608-TL'ye sermayeye karşılık gelen 2.970.610.800 adet olumlu oy karşılığı oyçokluğu ile okunmuş sayılmasına karar verildi.
Finansal tabloların müzakeresine geçildi.
Pay sahibi Ünal Koçer söz aldı, ilişkili taraflarla ilgili 165 Milyon TL'lik işlem yapıldığı görünmekte, yapılan bu işlemler şirket menfaatine uygun olarak yapılıp yapılmadığını sordu.
Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Emin Bozdağ tarafından söz alınarak, şirkete ait işlemlerle ilgili piyasalardan fiyat ve ticari koşullar değerlendirilip, Şirket menfaatleri azami seviyelerde gözetilerek alım yapılmaktadır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, yapılan işlemler Şirket menfaatlerine uygundur.
Pay sahibi Haluk Çağan söz alarak, Şirket 2011 yılında yaptığı özel durum açıklamasında 2013 yılı sonuna kadar 55 Milyon TL tutarında yatırım harcaması yapacağını belirtmiştir. Yine 2016 yılında yaptığı açıklamada ise 2018 yılı sonuna kadar 30 Milyon Euro tutarında yatırım gerçekleştireceğini ve sonrasında bu yatırımların tamamlandığı Şirket tarafından ifade edilmiştir. İlgili bu yatırımların sonunda %40'lık bir kapasite artışı olacağı belirtilmişti ancak açıklanan tonajlarda bu artışı göremiyoruz, Şirketin 2019 yılı satış tonajı 2012 yılı ile aynı seviyededir. Diğer taraftan Şirketin şu anki piyasa değeri yaklaşık 360 Milyon TL civarındadır. Bugünkü kurla Şirket değerini aşan tutarda yapılan bu yatırımlar neden satış tonajına ve karlılığına yansımamaktadır.
Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Emin Bozdağ söz alarak, yapılan yatırımların tamamı kapasite artışına yönelik olmayıp, verimlilik ve sürdürülebilirliğe ilişkin yatırımlar olduğunu açıklamıştır. Özellikle solvent yatırımı bu açıklanan yatırımlar içerisindeki en büyük tutarlı kalemdir. Yatırımların tonaja dönüşümü hususunda ise hepinizin bildiği gibi 2019 yılında yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve konjoktür özellikle alacak tahsilatı açısından limit riski bulunan müşterilerin bazıları ile ticari ilişkilerimizin gözden geçirilmesi ve nihayetinde riski yüksek müşteriler ile ticari ilişkilerin sonlandırılmasına sebep olmuş bu durum da tonaj miktarına yansımıştır.
Pay sahibi Haluk Çağan tekrar söz alarak, Şirketle aynı sektörde bulunan halka kapalı Amcor, Pilenpak ve Propak gibi firmaların kar oranlarının Şirketin karlılığının çok üstünde olduğunu ve bu nedenle Şirketin karlılığının neden düşük olduğunu sordu.
Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Emin Bozdağ söz alarak, Şirketimizin uluslararası raporlama standartlarına uygun mali tablo hazırladığını, bahsedilen şirketlerin hangi yöntemlerle mali tablo hazırladıklarını ve hangi maliyet havuzlarına sahip olduklarını bilemeyeceklerini ve bu nedenle bu soruya cevap verilmesinin uygun olmayacağını belirtmiştir.
Pay sahibi Haluk Çağan tekrar söz alarak, grup şirketlerinden Baknet'ten 7,2 Milyon TL tutarında hizmet alındığına Bakioğlu Holding A.Ş.den ise 6.8 Milyon TL tutarında danışmanlık alındığını görüyorum. Bu rakamlar neden her yıl ciddi bir şekilde artırıyor diye sordu.
Şirket Yönetim Kurulu üyesi Özge Engin söz alarak, bahsettiğiniz bu rakamlar aslında her yıl hasılatın içerisinde belli bir yüzdeyi aşmamaktadır. Yapılan yatırımlar ise her zaman söylediğimiz gibi sadece kapasite artışına yönelik değil geleceğimize emin adımlarla ilerlememizi sağlayan sürdürülebilirlik ve verimlilik yatırımlarıdır.
Pay sahibi Ömer Sevinç söz alarak, Haluk Bey'in aksine Bak Ambalaj'ın yeni yatırımcısıyım. 2020 yılı dünyadaki ekonomik gelişmelerin özetinden bahsettiniz. Pandemi birçok sektöre olumsuz etki yaparken ambalaj sektöründe olumlu bir etkisi olacağını düşündüğüm için Şirketinize yatırım yaptım. Pandeminin 2020 yılı faaliyetlerine olumlu bir etkisi olacak mı diye sordu.
Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Emin Bozdağ söz alarak, "Pandeminin başlamasıyla birlikte tedarik zincirinde özellikle Hindistan ve Çin kaynaklı alımlarda ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Ancak Bak Ambalaj Polibak, Bareks gibi grup şirketleri ile çalışarak düzgün bir stoklama yapısı oluşturmuş ve hiçbir müşteri kaybetmeden ve siparişlerini geri çevirmeden yoluna devam etmiştir. Şirketin ikinci çeyrek sonuçları yakın bir zamanda Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanacaktır. Finansal etkilerini oradan inceleyebilirsiniz." şeklinde cevap verdi.
Pay sahibi Finansal Yatırımcılar Derneği'ni temsilen Ünal Koçer gündem maddesi ile ilgili muhalefet şerhini sunmuş olup ilgili şerh tutanak ekine eklenmiştir.
Toplantı Başkanı Şirketin 2019 yılı finansal tablolarının onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2019 yılı finansal tabloları toplantıya katılanların 357.608-TL sermaye karşılık gelen 35.760.800 adet olumsuz oya karşılık, 29.488.500-TL sermaye karşılık 2.948.850.000 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi.
KARAR NO.5
Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına geçilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Enver Bakioğlu'nun 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi hususunda oylama başlamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Enver Bakioğlu'nun 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası 357.608-TL sermaye karşılık 35.768.800 adet olumsuz oya karşılık, 29.034.098-TL sermaye karşılık 2.903.409.800 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinden Sertaç Bakioğlu'nun 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi hususunda oylama başlamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinden Sertaç Bakioğlu'nun 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası 357.608-TL sermaye karşılık 35.768.800 adet olumsuz oya karşılık, 29.078.077-TL sermaye karşılık 2.907.807.700 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinden Cem Bakioğlu'nun 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi hususunda oylama başlamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinden Cem Bakioğlu'nun 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası 357.608-TL sermaye karşılık 35.768.800 adet olumsuz oya karşılık, 23.795.970-TL sermaye karşılık 2.379.597.000 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinden Özge Engin'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi hususunda oylama başlamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinden Özge Engin'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası 357.608-TL sermaye karşılık 35.768.800 adet olumsuz oya karşılık, 29.488.500-TL sermaye karşılık 2.448.850.000 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinden Nihat Gündüz'ün 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi hususunda oylama başlamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinden Nihat Gündüz'ün 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası 357.608-TL sermaye karşılık 35.768.800 adet olumsuz oya karşılık, 29.488.500-TL sermaye karşılık 2.448.850.000 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Emin Bozdağ'ın 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi hususunda oylama başlamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Emin Bozdağ'ın 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası 357.608-TL sermaye karşılık 35.768.800 adet olumsuz oya karşılık, 29.488.500-TL sermaye karşılık 2.448.850.000 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinden Osman Gürhan Çağlayan'ın 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi hususunda oylama başlamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinden Osman Gürhan Çağlayan'ın 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası 357.608-TL sermaye karşılık 35.768.800 adet olumsuz oya karşılık, 29.488.500-TL sermaye karşılık 2.448.850.000 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinden Duygu Özerson Elakdar'ın 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi hususunda oylama başlamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinden Duygu Özerson Elakdar'ın 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası 357.608-TL sermaye karşılık 35.768.800 adet olumsuz oya karşılık, 29.488.500-TL sermaye karşılık 2.448.850.000 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından gelen oyları kendi ibralarında kullanmamışlardır.
KARAR NO.6
Gündemin altıncı maddesi gereğince, toplantı yazmanı tarafından, Covid 19 tedbirleri kapsamında 17.05.2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde 2019 yılı kar dağıtımı hakkında karar verilmesine geçilmiştir.
Gündem maddesine ilişkin 17.07.2020 tarihli Şirket Yönetim Kurulu kararı şu şekildedir
Şirketimiz 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetler neticesinde yasal kayıtlarda vergi sonrası 3.809.515-TL SPK kayıtlarında ise 12.525.429-TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre hesaplama tavanına ulaşıldığı için genel kanuni yedek akçe ayrımı yapılmamıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, "yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır" olarak ifade edilmiştir. Buna göre Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi şu şekildedir
1- Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 293.578.-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak brüt 3.076.562-TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına,
2- Şirket Esas Sözleşmesin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kar payı düşüldükten sonra kalan karın % 5' i olan 51.327-TL'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesine,
3- 132.789-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
4- Kar payının 19 Ağustos 2020 tarihi itibari pay sahiplerine ödenmeye başlanmasına,
5- Tüm bu hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirimi için gerekli her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi oylamaya sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin, oybirliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.
KARAR NO.7
Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, EGKS sisteminde ve 2019 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuştur.
Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin ayrı ayrı alt gündem maddeleri olarak ele alınması bildirilmiştir.
7.1 Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi
Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev sürelerinin ve ücretlerinin tespit edilmesi için, 10 Ağustos 2020 tarihinde yapılan A ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısında Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesi teklif edilmiştir. Başka bir teklif olmamıştır. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi konulu 7.1 no'lu gündem maddesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
7.2 Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi
Bir sonraki alt gündem maddesi olarak Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesine geçilmiştir. Gerçekleştirilen A ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısında Yönetim Kurulu üye görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesi teklif edilmiş. Diğer yandan pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş tarafından Toplantı Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerini görev sürelerinin ise 2 (iki) yıl olarak belirlenmesi ile ilgili yazılı bir önerge verilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl süreyle, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ise 2 (iki) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir
7.3 Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi
(A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmek üzere belirlenen kişiler oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda aşağıdaki kişilerin Yönetim Kurulu üyesi olarak 29611950788 T.C. Kimlik Numaralı Cem BAKİOĞLU, 29602951060 T.C. Kimlik Numaralı Ali Enver BAKİOĞLU, 29596951220 T.C. Kimlik Numaralı Sertaç BAKİOĞLU ve 1310079742 (Çiğli V.D.) Vergi Kimlik Numaralı Bakioğlu Holding A.Ş.'nin seçilmeleri önerilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda, önerilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
7.4 Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi
(B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmek üzere belirlenen kişiler oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 67147023392 T.C. Kimlik Numaralı Duygu ÖZERSON ELAKDAR ve 13865426274 T.C. Kimlik Numaralı Osman Gürhan ÇAĞLAYAN'ın 2 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri önerilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda, önerilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO.8
Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesine geçilmiştir.
Tutanak yazmanı tarafından pay sahiplerinden Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş tarafından sunulan önerge okunmuştur.
"Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu üyelerinden Duygu Özerson Elakdar ve Osman Gürhan Çağlayan'a toplantı başına net 7.250-TL ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi önerilmektedir"
Toplantı Başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, belirlenen yönetim kurulu üyelerine belirlenen ücretin ödenmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilmesine karar verilmiştir.
KARAR NO.9
Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçilmiştir.
Tutanak yazmanı tarafından bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesine ilişkin Şirketin 30.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile, Şirketin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi teklif edilmiştir.
Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu'nun önerisini oylamaya sundu.
Yapılan oylama sonucunda, Şirketimiz 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere belirlenen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.10
Gündemin onuncu maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Mehmet Emin BOZDAĞ söz alarak bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtti
Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, 2019 yılından Ege Orman Vakfı ve ile diğer vakıf, dernek ve kamu kuruluşlarına yapılan toplam bağış tutarının 293.578,00 TL olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verdi.
Pay sahiplerinden Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş. tarafından 2020 yılında gerçekleştirilecek bağışların üst sınırına ilişkin önerge sunulduğu görülmüştür.
Tutanak yazmanı tarafından pay sahiplerinden Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 yılı içerisinde yapılacak bağış üst sınırının 600.000,00TL olması önerildiği iletilmiştir.
Toplantı Başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, Şirketimiz 2020 yılı içerisinde gerçekleştireceği bağışların üst sınırının 600.000,00 TL olması hususundaki öneri, toplantıya katılanların 140.000-TL olumsuz oya karşılık 14.000.000 adet olumlu oyuna karşılık 29.706.108-TL sermayeye karşılık 2.970.610.800 adet olumsuz oy ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.11
Gündemin on birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Mehmet Emin BOZDAĞ söz alarak bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtti.
Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, SPKn düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu her hangi bir teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verdi.
KARAR NO.12
Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Mehmet Emin BOZDAĞ söz alarak bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtti.
Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.
SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir işlem bulunmamaktadır.
KARAR NO.13
Gündemin on üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunu oylamaya sundu.
Yapılan oylama sonucunda, TTK 395 ve 396 maddelerinde yer alan işlemleri yapmak üzere hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına onay verilmesi, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.14
Gündemin dilekler ve temenniler maddesine geçildi.
Pay sahibi Fehmi Kaymakçıoğlu söz aldı Yönetim Kurulu tarafından önümüzdeki 3 ay içerisinde bedelsiz sermaye artırımı yapılmasını temenni ettiğini ifade etti.
Pay sahibi Ömer Sevinç söz aldı, bir sonraki olağan genel kurul toplantısında diğer Yönetim Kurulu üyelerinin de toplantıya katılmasını temenni ettiğini belirtti.
Gündemde müzakere olunacak başka bir husus bulunmadığından toplantının saat 12:48 itibariyle sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan olunmuştur. Tutanaklar Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır.
10 Ağustos 2020


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.08.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 olağan genel kurul hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.08.2020 tarihinde yapılan 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869477


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.944 Değişim: 1,79% Hacim : 21.932 Mio.TL Son veri saati : 16:38
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.945
Açılış: 1.928
13,5385 Değişim: 0,23%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2719 Değişim: -0,19%
Düşük 15,1919 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
801,15 Değişim: 0,08%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 802,56
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.