KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.06.2019 - 18:58
KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 27.05.2019
Genel Kurul Tarihi 18.06.2019
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.06.2019
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Kar dağıtımı hakkında karar alınması.
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
9 - Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulunun boşalan üyeliklerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamaların onaylanması.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
11 - 2018 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirket'in 2018 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2018 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi,
15 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2018Olağan Genel Kurul_İlan.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18 HAZİRAN 2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 4050-Kyaka-567 sicil numarasında kayıtlı bulunan Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18 Haziran 2019 tarihinde, saat 10.30'da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 7, Çiğli, İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13.06.2019 tarih ve 45070443 yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri H. Alper MARASALI ve F. Gül TOKAY nezaretinde yapılmıştır.
Ø Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili madde hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan üç hafta önce, 27.05.2019 tarih ve 9837 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 119. ve 120. sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket'in www.bakambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin Şirkette kayıtlı adreslerine 24.06.2019 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,
Ø Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Emin BOZDAĞ, Özge ENGİN'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Duygu Özerson ELAKDAR ve Osman Gürhan ÇAĞLAYAN'ın ve ayrıca Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Ayşegül ÖZKAN'ın toplantıda hazır bulunduğu,
Ø Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 36.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 3.600.000.000 adet paydan 826.524 Türk Lirası sermayeye karşılık 826.524.000 adet hissenin asaleten, 29.488,500 TL sermayeye karşılık 29.488,500 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 30.315.084 Türk Lirası sermayeye karşılık toplam 30.315.084.000 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
TTK'nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden Duygu TUNALIGİL görevlendirilmiştir. Bakanlık Temsilcisi tarafından 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılmasında yasal bir engel olmadığının açıklanması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Elektronik ortamda genel kurula katılan bir pay sahibi bulunmadığı EGKS sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir.
Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
KARAR NO.1
Gündemin birinci maddesi gereğince, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin Toplantı Başkanı olarak görev yapmak üzere Mehmet Emin Bozdağ'ın seçilmesini önerdiği görülmüştür. Teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucu teklif oybirliği ile kabul edilmiştir.
Toplantı Başkanı Mehmet Emin Bozdağ Tutanak Yazmanı olarak Didem KAYA'yı ve Oy Toplama Memuru olarak Duygu TUNALIGİL'i atamıştır.
Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SPKn, TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir.
KARAR NO.2
Gündemin ikinci maddesi gereğince, 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçilmiştir.
Toplantı yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.
Şirket'in 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, MKK'nın EGKS sisteminde ve Şirket merkezinde hazır bulundurularak pay sahiplerinin ve diğer ilgililerin incelemesine sunulduğundan okunmuş sayılması önerilmiştir.
Faaliyet raporunun müzakere ile ilgili herhangi bir söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilerek, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.
KARAR NO.3
Gündemin üçüncü maddesi gereğince,
Toplantı yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu
Şirket'in 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporunun, genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, MKK'nın EGKS sisteminde ve Şirket merkezinde hazır bulundurularak pay sahiplerinin ve diğer ilgililerin incelemesine sunulduğundan bağımsız denetçi raporunun görüş kısmının okunarak geri kalan kısmının okunmuş sayılması önerilmiştir.
Bağımsız denetçi Ayşegül ÖZKAN tarafından 2018 yılı Şirket bağımsız denetim raporunun sonuç kısmı okunmuştur. Toplantı Başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmının okunarak geri kalan kısmının okunmuş sayılmasına karar verildi.
KARAR NO.4
Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2018 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçilmiştir.
Toplantı yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu
2018 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından 3 hafta önce, Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, KAP'ta ve EGKS sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulduğundan okunmuş sayılması önerilmiştir.
Başka teklif veren olmadığı görüldü. Toplantı Başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılanların oybirliği kabul edilerek, finansal tabloların okunmuş sayılmasına karar verildi.
Finansal tabloların müzakeresine geçildi.
Pay sahibi Haluk ÇAĞAN söz aldı "Grup şirketlerinden Baknet Bilgi İşlem Ve Taşımacılık Tic. A.Ş.'den sabit kıymet ve teknik danışmanlık hizmet alımları geçen seneye göre artış göstermiştir Bu artışa neden olan giderler nelerdir, bu hizmetler Şirketin kendi bünyesinde sağlanamıyor mu?" dedi.
Şirket Genel Müdürü Mehmet Emin BOZDAĞ tarafından "Şirketimiz kurumsal bilgi yönetim alt yapısını güncelleyerek, uluslararası seviyeye entegre hale getirme hedefimiz paralelinde SAP yazılım çözümleri sisteminin kullanımına geçmek için ERP altyapısı kapsamında teknik destekler almış olup, bu alt yapı destek hizmetleri Baknet Bilgi İşlem Ve Taşımacılık Tic. A.Ş. tarafından Şirketimize verilmiştir. Buna ek olarak, 2018 yılında devreye alınan çeşitli yatırımlarımız ile ilgili muhtelif donanım altyapı hizmetlerine ihtiyaç doğmuştur. Bu sabit kıymet ihtiyaçları da Baknet Bilgi İşlem Ve Taşımacılık Tic. A.Ş. tarafından karşılanmıştır." denildi.
Pay sahibi Haluk ÇAĞAN tekrar söz aldı "Şirkette son 6 yılda 50 Milyon Euro yatırım yapılmış. Bu yatırımlar sonucu kapasitenin artmış olmasını bekliyoruz ancak satış tonajına bakıldığında tonajın düştüğü görünmektedir. Bu yatırımlar yanlış bir öngörü ile mi yapıldı?" dedi.
Şirket Genel Müdürü Mehmet Emin BOZDAĞ söz aldı "50 Milyon Euro tutarındaki yatırımların büyük bir kısmı son 3 yılda yapılmıştır. Bu yatırımların en önemlileri Solvent tesisi, 9 renkli baskı makinesi gibi verimliliğe ve modernizasyona hizmet edecek yatırımlardır. Özellikle Solvent tesisinin ciddi getirileri bulunmaktadır. Ayrıca anılan baskı makinesi yılın son çeyreğinde alındığı için bu yatırımların etkilerini tam anlamıyla görmek zaman alacaktır." dedi.
Pay sahibi Haluk ÇAĞAN tekrar söz aldı "Aynı sektördeki işletmecilerin karları yüksekken Şirketin karlılığı düşük görünmektedir, bu farkın nedenleri nedir?" dedi.
Şirket Genel Müdürü Mehmet Emin BOZDAĞ diğer sektör oyuncularının finansal tablolarını hangi yönteme göre hazırladıklarını bilmemekle birlikte Şirketimizin finansal tablolarının UFRS'ye uygun olarak düzenlendiğini, dolayısıyla karşılaştırmanın anlamlı olmayacağını söylemiştir.
Pay sahibi Ercan ERDEK söz aldı "Şirketin 2018 yılı finansal tablolarının 27 numaralı dipnotuna bakıldığında Euro bazında ihracatın geçen yıla göre düştüğü görünmektedir, nedenleri nedir? Bununla birlikte faaliyet raporunuzda geleceğe yönelik değerlendirmeler yer almıyor, bilgi alabilir miyim?" dedi.
Şirket Genel Müdürü Mehmet Emin BOZDAĞ "Şirket stratejisi olarak katma değeri düşük ürünlerin satışını azaltıp, katma değeri yüksek ürünlere ve tahsilat riski taşımayan müşterilere kanalize olduk. Dolayısıyla ihracat payı da bu nedenle etkilenmiştir, sorunuza bilahare yazılı yanıt verilecektir." dedi.
Şirket yatırımcı ilişkilerinden Duygu TUNALIGİL tarafından geleceğe yönelik değerlendirmeler ile ilgili SPKn düzenlemeleri olduğu ve bu bilgilerin paylaşılmasının zorunlu olmadığını ve ancak mevzuatta düzenlenen koşullara uygun olarak sunulabileceği iletilmiştir.
Pay sahibi Seyhun ALTAŞ ve Haluk ÇAĞAN söz alarak, yapılan yatırımların olumlu etkisinin finansal sonuçlara neden yansımadığını öğrenmek istediklerini belirttiler.
Şirket yönetim kurulu üyesi Özge ENGİN söz alarak, yapılan yatırımların tamamın kapasite artışına yönelik olmadığını, büyük bir bölümünün verimlilik ve sürdürülebilirliği amaçlayan yatırımlar olduğunu belirtti.
Ayrıca Şirket Genel Müdürü Mehmet Emin BOZDAĞ söz alarak, söz konusu yatırımlara ilişkin amortisman giderlerinin de finansal sonuçları etkilediğini ifade etti.
Toplantı Başkanı, Şirketin 2018 faaliyet yılına ilişkin hazırlanan konsolide finansal tablolarının onaylanmasını oylamaya sundu.
Toplantı Başkanı tarafından Finansal tabloların onaylanmasının alt gündem maddesi olarak yer alması bildirilmiştir.
Şirketin 2018 yılı finansal tablolarının oylanmasına geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2018 yılı finansal tabloları toplantıya katılanların 757.149 adet olumsuz oy, 24.358.580 adet olumlu oy karşılığı oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi.
KARAR NO.5
Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına geçilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2018 hesap yılı dönemindeki tamamındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı kendi oy sayıları olan 757.149 adet oy dışında kalan oylar sonucunda 39.947.435 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından gelen oyları kendi ibralarında kullanmamışlardır.
KARAR NO.6
Gündemin altıncı maddesi gereğince, kar dağıtımının görüşülmesine geçmiştir.
Toplantı yazmanı tarafından, gündem maddesine ilişkin 23.05.2019 tarihli Şirket Yönetim Kurulu kararını okundu
Şirketimiz 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetler neticesinde yasal kayıtlarda vergi sonrası 28.932.077-TL, SPK kayıtlarında ise 35.965.985-TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre 1.446.604.-TL genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrasında 27.485.473-TL net dağıtılabilir dönem karına, SPK kayıtlarında ise 1.446.604-TL genel kanuni yedek akçe ayrılmış ve 34.519.381.-TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, "yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır" olarak ifade edilmiştir. Buna göre Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi şu şekildedir
1- Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 164.425.-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak ulaşılan brüt 15.000.000-TL tutarının Ortaklara Birinci Kâr Payı olarak dağıtılmasına,
2- Şirket Esas Sözleşmesin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kar payı düşüldükten sonra kalan karın % 5' i olan 632.495-TL'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesine,
3- Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
4- Kar payının 23 Temmuz 2019 ve 24 Eylül 2019 tarihleri itibari iki eşit taksit ile pay sahiplerine ödenmeye başlanmasına,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Pay sahiplerinden Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş. tarafından kar dağıtımının ödenmesine ilişkin başka bir önerge daha sunulduğu görülmüştür. Toplantı Başkanı, kar payı dağıtımına ilişkin önerinin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi.
Söz konusu öneri tutanak yazmanı tarafından okundu.
1. Bak Ambalaj'ın KAP açıklaması dahilinde 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında şirketin icra ettiği faaliyetler neticesinde yasal kayıtlarda vergi sonrası 28.932.077-TL, SPK kayıtlarında ise 35.965.985-TL net dönem karı elde edilmiştir. Yasal kayıtlara göre 1.446.604.-TL genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrasında 27.485.473-TL net dağıtılabilir dönem karına, SPK kayıtlarında ise 1.446.604-TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 34.519.381.-TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmıştır. Buna göre Bak Ambalaj'ın 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 6. Gündem maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere
a) Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 164.425.-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak ulaşılan brüt 15.000.000-TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı olarak dağıtılması,
b) Şirket Esas Sözleşmesin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kar payı düşüldükten sonra kalan karın % 5'i olan 632.495-TL'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesi,
c) Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
d) Kar payının 22 Temmuz 2019 tarihinde tek seferde pay sahiplerine ödenmeye başlanması,
Önerilmektedir.
Toplantı Başkanı tarafından öncelikle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi oylamaya sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun önerisi oybirliği ile reddedilmiştir.
Toplantı Başkanı, pay sahiplerinden Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin önerisini oylanmaya sundu, yapılan oylama sonucunda ilgili öneri oybirliği ile kabul edilmiştir.
Buna göre bu gündem maddesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin kar dağıtım önerisinin, oybirliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.
KARAR NO.7
Gündemin yedinci maddesi gereğince, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, EGKS sisteminde ve 2018 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuştur.
Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 67147023392 T.C. Kimlik Numaralı Duygu Özerson Elakdar ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 13865426274 T.C. Kimlik Numaralı Osman Gürhan Çağlayan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak yeniden seçilmeleri önerilmiştir. Öneri oylamaya sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda, önerilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçimine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Toplantı Başkanı, belirlenen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sürelerine ilişkin önerinin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi.
Pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş tarafından Toplantı Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerini görev sürelerinin tespit edilmesi için yazılı bir önerge verilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda, önerilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir
KARAR NO.8
Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesine geçilmiştir.
Toplantı yazmanı tarafından pay sahiplerinden Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş tarafından sunulan önerge okunmuştur.
"Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu üyelerinden Duygu Özerson Elakdar, Osman Gürhan Çağlayan ve Nihat Gündüz'e toplantı başına net 6.250,00- TL ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi önerilmektedir"
Toplantı Başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, belirlenen yönetim kurulu üyelerine belirlenen ücretin ödenmesine toplantıya katılanların 572.000 adet olumsuz oy, 31.132.584 adet olumlu oy karşılığı oyçokluğu kabul edilmesine karar verilmiştir.
KARAR NO.9
Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu'nun boşalan üyeliklerine 6102 sayılı TTK'nın 363. maddesine göre yapılan atamaların onaylanmasına geçilmiştir.
Toplantı yazmanı tarafından boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilişkin 02.05.2019 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı okundu.
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Rıza BAYER 02.05.2019 tarihinde vefat etmiş olması nedeniyle vefat ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Sayın Özge ENGİN'in atanmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
Ayrıca tutanak yazmanı tarafından Sayın Özge ENGİN'in özgeçmişinin genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, EGKS sisteminde ve 2018 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulduğu belirtilmiştir.
Buna göre toplantı başkanı tarafından Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Rıza BAYER'in 02.05.2019 tarihinde vefatı nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Özge ENGİN atanması oylamaya sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda, Sayın Özge ENGİN'in atama tarihi itibaren selefinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması toplantıya katılanların 427.000 adet olumsuz oy, 31.272.484 adet olumlu oy karşılığı oyçokluğu kabul edilmiştir.
KARAR NO.10
Gündemin onuncu maddesi gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçilmiştir.
Tutanak yazmanı tarafından bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesine ilişkin Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak alınan 29.03.2019 tarihli yönetim kurulu kararı okundu.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2019 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ın seçilmesine ve bu seçimin 2018 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu'nun önerisini oylamaya sundu.
Yapılan oylama sonucunda, Şirketimiz 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere belirlenen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.11
Gündemin on birinci maddesi gereğince Toplantı Başkanı Mehmet Emin BOZDAĞ söz alarak bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtti
Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, 2018 yılından Ege Orman Vakfı ve ile diğer vakıf, dernek ve kamu kuruluşlarına yapılan toplam bağış tutarı 164.425,00 TL olduğu ve konusunda pay sahiplerine bilgi verdi.
Pay sahiplerinden Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş. tarafından 2019 yılında gerçekleştirilecek bağışların üst sınırına ilişkin önerge daha sunulduğu görülmüştür.
Toplantı yazmanı tarafından pay sahiplerinden Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 yılı içerisinde yapılacak bağış üst sınırının 600.000,00TL olması önerildiği iletilmiştir.
Toplantı Başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, Şirketimiz 2019 yılı içerisinde gerçekleştireceği bağışların üst sınırının 600.000,00 TL olması hususundaki öneri, toplantıya katılanların 31.132.584 adet olumlu oyuna karşılık 572.000 adet olumsuz oy ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.12
Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Mehmet Emin BOZDAĞ söz alarak bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtti.
Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, SPKn düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu her hangi bir teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verdi.
KARAR NO.13
Gündemin on üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Mehmet Emin BOZDAĞ söz alarak bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtti.
Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.
SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir işlem bulunmamaktadır.
KARAR NO.14
Gündemin on dördüncü maddesi ile ilgili olarak,
Toplantı Başkanı tarafından yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına TTK'nın 395. Ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunu oylamaya sundu.
Yapılan oylama sonucunda, TTK 395 ve 396 maddelerinde yer alan işlemleri yapmak üzere hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına onay verilmesi, toplantıya katılanların 30.879.912 adet olumlu oyuna karşılık 824.672 adet olumsuz oy ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.15
Gündemin dilekler ve temenniler maddesine geçildi.
Pay sahibi Fehmi KAYMAKÇIOĞLU söz aldı, bedelsiz sermaye artırımı yapılmasını, hisse senedi geri alım programlarının uygulanmasını ve Şirketin hisse senetlerine sahip çıkmasını temenni ediyoruz, ayrıca Şirket yabancı bir ortaklık düşünmekte midir, sorusunu yöneltti.
Şirket Genel Müdürü Mehmet Emin BOZDAĞ, temenniler için teşekkür ederek, şu an için yabancı bir ortaklık planı olmadığını iletti.
Pay sahibi Seyhun ALTAŞ söz aldı, Şirketin faaliyet karlılığının iyi olduğuna ancak finansman giderlerinin yüksek olduğuna işaret ederek, bedelli sermaye artırımı ile Şirketin öz kaynaklarını arttırmak yoluyla Şirketin borçluluk oranlarının düşürülebileceğini önerdi.
Pay sahibi Erol YILMAZ söz aldı, "Arge merkezinin faaliyete geçmesi ve arge merkezi ile ilgili ödül alınması Şirket adına sevindirici bir gelişme ancak finansman giderleri dikkat çekici olup, yönetim tarafından bu giderlerin değerlendirilmesini dilerim. Ayrıca Şirket yönetim kurulu başkanını da her ne kadar hukuki bir zorunluluk olmasa da toplantıda görmek isteriz." dedi.
Gündemde müzakere olunacak başka bir husus bulunmadığından toplantının saat 12:00 itibariyle sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan olunmuştur. Tutanaklar Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır.
18 Haziran 2019


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazırbulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 tutanak 18.06.19.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Haziran 2019 tarihinde saat 10.30'da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 7, Çiğli, İzmir adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.
Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/768825


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.531 Değişim: -1,32% Hacim : 16.737 Mio.TL Son veri saati : 14:41
Düşük 1.529 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4069 Değişim: 0,53%
Düşük 7,3627 22.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0263 Değişim: 0,57%
Düşük 8,9597 22.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
440,78 Değişim: -0,54%
Düşük 439,24 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.