KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.06.2018 - 17:41
KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 16.05.2018
Genel Kurul Tarihi 07.06.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli-İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Kar dağıtımı hakkında karar alınması.
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
9 - Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulunun boşalan üyeliklerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamaların onaylanması.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinin tadil edilmesinin müzakereye açılması ve onaylanması.
12 - 2017 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirket'in 2017 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunda müzakere edilerek karar alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2017Olağan Genel Kurul_İlan.pdf - İlan Metni
EK: 2 BAK GK 2017_Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_15052018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07 HAZİRAN 2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 4050-Kyaka-567 sicil numarasında kayıtlı bulunan Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07 Haziran 2018 tarihinde, saat 10.00'da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 7, Çiğli, İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.06.2018 tarih ve 34877359 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Salim Çelik ve H. Alper Marasalı nezaretinde yapılmıştır.
Ø Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili madde hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SerPK") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan üç hafta önce, 16.05.2018 tarih ve 9579 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 1151. ve 1152. sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket'in www.bakambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin adreslerine 15.05.2018 tarihinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İzmir postanesinden iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,
Ø Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Emin Bozdağ, Rıza Bayer ve Halil Bayrakdar'ın ve ayrıca Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Ayşegül Özkan'ın toplantıda hazır bulunduğu,
Ø Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 36.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 3.600.000.000 adet paydan 439.028 Türk Lirası sermayeye karşılık 43.902.800 adet hissenin asaleten, 29.409.847 TL sermayeye karşılık 2.940.984.700 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 29.848.875Türk Lirası sermayeye karşılık toplam 2.984.887.500 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
TTK'nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden Duygu Tunalıgil görevlendirilmiştir. Bakanlık Temsilcisi tarafından 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılmasında yasal bir engel olmadığının açıklanması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda genel kurula katılan bir pay sahibi bulunmadığı EGKS sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir.
KARAR NO.1
Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçilmiştir. Toplantı Başkanlığı için isim önerileri alınmış, Erol Narin tarafından teklif verildiği görülmüştür. Başka teklif gelmemiştir. Erol Narin tarafından sunulan teklif oylanmıştır. Yapılan oylamada Toplantı Başkanı olarak Mehmet Emin Bozdağ oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı Mehmet Emin Bozdağ Tutanak Yazmanı olarak Dilara Uçar'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Duygu Tunalıgil'i atamıştır.
Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SerPK, TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir.
KARAR NO.2
Gündemin ikinci maddesi gereğince, 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçilmiştir. Şirket'in 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, MKK'nın EGKS sisteminde ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10002 Sokak, No: 45, Çiğli, İzmir adresindeki Şirket merkezinde hazır bulundurularak pay sahiplerinin ve diğer ilgililerin incelemesine sunulduğundan okunmuş sayılması için pay sahiplerinden Erol Narin tarafından teklif verilmiştir. Başka teklif verilmediği anlaşıldıktan sonra verilen teklif oylamaya sunulmuştur. Faaliyet raporunun okunmuş sayılması hususunda verilen teklif toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Faaliyet raporunun müzakeresine geçilmiştir.
Pay sahiplerinden Fehmi Kaymakçıoğlu söz aldı, sordu:
"Son yıllarda yapılan yatırımlara rağmen satış tonajının artmamış olmasını neye bağlıyorsunuz? Yapılan yatırım yanlış bir yatırım mıydı, atıl bir kapasite mi ortaya çıkmasına sebep oldu? Şirketin güncel üretim kapasitesi ne kadardır?"
Toplantı Başkanı Mehmet Emin Bozdağ cevapladı: "Toplam 2017 itibariyle 42 MilyonTL yatırım yapılmıştır. Bunlardan en büyük paya sahip olan solvent geri dönüşüm tesisi yatırımıdır. Diğeri ise rotagravür flekso baskı makinesidir. Bu makine Türkiye için yeni bir teknoloji olup şirketimiz için de yeni bir teknoloji yatırımıdır. Rotagravür baskı makinesinin kapasiteye etkisi henüz görülmedi, etkilerini bu sene göreceğiz".
Pay sahiplerinden Fehmi Kaymakçıoğlu söz alarak sordu:
"Yıllık üretim kapasitesi kaçtır?"
Toplantı Başkanı Mehmet Emin Bozdağ cevapladı:
"Yaptığımız işin filmlerin niteliğinden dolayı tam olarak kapasiteyle ilgili yorum yapmak doğru değildir. Üretimimizde kullanılan filmlerin kalınlığının değişkenliği nedeniyle net bir kapasite rakamıyla ilgili yorum yapmak doğru olmaz. Ancak şunu söyleyebilirim ki, kapasite kullanım oranımız %75 civarındadır".
Pay sahiplerinden Fehmi Kaymakçıoğlu tekrar söz aldı:
"Bu bahsettiğiniz yatırımların hepsinin KAP'ta açıklanması gerekmez mi?"
Pay sahiplerinin Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Duygu Tunalıgil cevapladı:
"Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca zaten KAP'da Özel Durum Açıklaması yapmak zorundayız. Bahsettiğimiz yatırımlar da bu kapsamda açıklanmıştır. Ayrıca ek olarak Faaliyet Raporlarımızda da yatırımların son durumlarına ilişkin bilgileri sizlerle paylaşıyoruz".
Pay sahiplerinden Seyhun Altaş söz alarak sordu: "Yatırımlara rağmen gerçekleşen tonaj çok düşüktür. Kapasite yeterli gözüküyor. Satış talebinde bir daralma var mı? Katma değeri yüksek ürünlere yöneldiğinizi görüyorum. Bazı ürünleri artık satmıyoruz gibi bir durum var mıdır?"
Toplantı Başkanı Mehmet Emin Bozdağ cevapladı: "Genel olarak katma değeri yüksek ve karlı müşteri ve ürünlere bir yönelimimiz oldu. Karlı olmayan ürünlerden çıkmaya başladık. Kapasite düşüklüğünün sebebi bundandır."
Faaliyet raporunun müzakeresine ilişkin başka söz alan olmadığından gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.
KARAR NO.3
Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirketin bir önceki olağan genel kurul toplantısında Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmiş olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Ayşegül Özkan tarafından 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'a okunmuştur.
KARAR NO.4
Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2017 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçilmiştir.
Toplantı Başkanlığına verilen önergeyle 2017 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından 3 hafta önce, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10002 Sokak, No: 45, Çiğli, İzmir adresindeki Şirket merkezinde, Şirketin www.bakambalaj.com.tr sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, KAP ve EGKS sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulduğundan okunmuş sayılması önerilmiştir. Önerge oylamaya sunulmuş olup toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Finansal tablolar görüşmeye açılmıştır. Pay sahiplerinden söz alan olmamıştır.
SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı finansal tabloları, Toplantı Başkanı tarafından ayrı ayrı oylamaya sunulmuş toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Finansal tablolar görüşmeye açılmıştır. Pay sahiplerinden söz alan olmamıştır.
KARAR NO.5
Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri kendi oy sayıları olan 647.870.300 adet oy dışında kalan oylar sonucunda 2.337.017.200 olumlu oy ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından gelen oyları kendi ibralarında kullanmamışlardır.
KARAR NO.6
Gündemin altıncı maddesi gereğince, kar dağıtımının görüşülmesine geçmiştir. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 16.05.2018 tarihli, 735 sayılı kararına konu kar dağıtım önerisi aşağıdaki şekildedir
"Şirketimiz 2017 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 29.309.903-TL SPK kayıtlarında ise 31.336.472 -TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre 1.465.495.-TL genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrasında 27.844.407-TL net dağıtılabilir dönem karına, SPK kayıtlarında ise 1.465.495 -TL genel kanuni yedek akçe ayrılmış ve 29.870.977.-TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kar payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, "yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır" olarak ifade edilmiştir. Buna göre Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi olarak
1- Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 224.340.-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak brüt 10.000.000-TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına,
2- Şirket Esas Sözleşmesin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kar payı düşüldükten sonra kalan karın % 5' i olan 903.437-TL'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesine,
3- Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
4- Kar payının iki eşit taksitte ödenmesine ve kar payı ödeme tarihlerinin 27 Ağustos 2018 ve 22 Ekim 2018 olarak belirlenmesine,
5- Tüm bu hususların 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir".
Başka önerisi olup olmadığı sunuldu. Pay sahiplerinden Fehmi Kaymakçıoğlu tarafından kar dağıtım önerisi sunulmuştur, kar dağıtım önerisi aşağıdaki şekildedir
"BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA
Şirketin 2017 yılı karından vergi ve yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kardan
1- Brüt 10.000.000,00 TL (10 milyon TL) tutarındaki karın birinci temettü olarak dağıtılmasını, bu tutarın yarısının 25.06.2018 tarihinde, kalan yarısının ise 27.06.2018 tarihinde pay sahiplerine dağıtılmasını,
2- Birinci temettü olarak dağıtılan kar payından sonra kalan tutar üzerinden esas sözleşme hükümleri uyarınca brüt %5 oranında hesaplanacak tutarın bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç diğer yönetim kurulu üyelerine kendi aralarında dağıtılmak üzere iki eşit taksitte yukarıda belirtilen tarihlerde verilmesine,
3- İlk 2 maddede belirtilen tutarların dağıtılmasından sonra kalan tutarın ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasını öneriyorum".
Öncelikle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi oylanmıştır. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun önerisi 32.887.100 adet olumsuz oy, 2.952.000.400 adet olumlu oy karşılığı oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Pay sahiplerinden Fehmi Kaymakçıoğlu'nun önerisinin oylanması sonucunda ilgili öneri 2.952.000.400 olumsuz oy, 32.887.100 adet olumlu oy karşılığı oyçokluğu ile reddedilmiştir.
Yönetim Kurulu'nun önerisi oyçokluğu ile kabul edildiğinden gündem maddesi kapatılarak diğer gündem maddesine geçilmiştir.
KARAR NO.7
Gündemin yedinci maddesi gereğince, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin www.bakambalaj.com.tr sayfasında, KAP, EGKS sisteminde ve 2017 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuştur.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 67147023392 T.C. Kimlik Numaralı Duygu Özerson Elakdar ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 13865426274 T.C. Kimlik Numaralı Osman Gürhan Çağlayan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerini görev sürelerinin tespit edilmesi için, Erol NARİN tarafından Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge verilmiştir. Söz konusu önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelik süresinin 1 yıl olarak belirlenmesi teklif edilmiştir. Başka bir teklif olmamıştır. Teklif toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.8
Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesine geçilmiştir. Pay sahiplerinden Erol Narin tarafından sunulan önerge okunmuştur.
"Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu üyelerinden Duygu Özerson Elakdar, Osman Gürhan Çağlayan ve Nihat Gündüz'e toplantı başına net 5.000TL ödenmesini, diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesini önerdiğimi saygılarımla Başkanlığınıza sunuyorum".
Önerge oylanmıştır. Önerge pay sahiplerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.
KARAR NO.9
Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu'nun boşalan üyeliklerine 6102 sayılı TTK'nın 363. maddesine göre yapılan atamaların onaylanmasına geçilmiştir.
Murat Yıldız'ın istifa nedeniyle görevinden ayrılması sonucunda, 02.01.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden, yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Mehmet Emin Bozdağ atanmıştır. Yıl içinde ataması yapılan Sayın Mehmet Emin Bozdağ'ın özgeçmişi genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin www.bakambalaj.com.tr sayfasında, KAP, EGKS sisteminde ve 2017 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuştur.
Bahse konu boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atama Genel Kurulun onayına sunulmuş ve Sayın Mehmet Emin Bozdağ'ın yönetim kurulu üyeliği toplantıya katılanların oybirliği ile onaylanmış olup Mehmet Emin Bozdağ, mevcut yönetim kurulunun kalan görev süresi kadar görev yapacaktır.
KARAR NO.10
Gündemin onuncu maddesi gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçilmiştir.
TTK ve SPK mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun 30.03.2018 ve 730 sayılı kararı ile seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2017 yılı hesaplarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçimi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.11
Gündemin on birinci maddesi gereğince, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinin tadil edilmesi amacıyla hazırlanmış tadil tasarısının onaylanmasına geçilmiştir.
Toplantı Başkanlığına verilen önergeyle SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alınmış tadil tasarısının, genel kurul toplantısından 3 hafta önce, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10002 Sokak, No: 45, Çiğli, İzmir adresindeki Şirket merkezinde, Şirketin www.bakambalaj.com.tr sayfasında, KAP ve EGKS sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulduğundan okunmuş sayılması önerilmiştir. Önerge oylamaya sunulmuş olup toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Tadil tasarısı müzakereye açılmış ve söz alan olmamıştır.
Yapılan oylama sonucunda aşağıda yer alan tadil tasarısı toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
ESKİ METİN
YENİ METİN

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 10
Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması zorunludur. Başkanın veya azadan yarısının arzusu üzerine Yönetim Kurulunun toplanması gereklidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre toplanır ve kararlarını toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile alır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 10
Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Başkanın veya azadan yarısının arzusu üzerine Yönetim Kurulunun toplanması gereklidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre toplanır ve kararlarını toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile alır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

KARAR NO.12
Gündemin on ikinci maddesi gereğince Şirketimizin 2017 yılında Ege Orman Vakfı ile diğer vakıf, dernek ve kamu kuruluşlarına yaptığı bağışların toplamının 224.340TL olduğu konusunda genel kurula katılan pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Erol Narin tarafından verilen önerge ile 2018 yılı içerisinde yapılacak bağış üst sınırının 600.000,00TL olması önerilmiştir.
Ayrıca pay sahiplerinden Fehmi Kaymakçıoğlu bağış üst sınırının 400.000TL olmasını önermiştir. İlgili önerinin oylanması sonucunda 32.887.100 adet olumlu oy karşılığı, 2.950.000.400 adet olumsuz oy ile oyçokluğu ile reddedilmiştir.
Erol Narin'in önerisi oylamaya sunulmuştur, ilgili öneri pay sahiplerinin 2.950.000.400 adet olumlu oy karşılığı, 32.887.100 adet olumsuz oy karşılığı oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.13
Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca SPK mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususlarında genel kurula katılan pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Şirketin SPK mevzuat düzenlemelerine uygun olarak, mevzuatta düzenlenen haller saklı kalmak üzere, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler vermediği ve gelir veya menfaat sağlamadığı konusu genel kurula katılan pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
KARAR NO.14
Tutanak Yazmanı Dilara Uçar tarafından 2017 hesap döneminde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılmadığına ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmiştir. Gündemin on dördüncü maddesi hakkında yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kuruluna izin verilmesi konusunu oylamaya sunulmuş olup konu oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.15
Haziruna dilek ve temennileri olup olmadığı hususu sorulmuştur.
Pay sahiplerinden Fehmi Kaymakçıoğlu söz almıştır
"Yabancı ortaklık düşünmüyor musunuz? Çoğu firma bu şekilde kendisini büyütüyor".
Toplantı Başkanı Mehmet Emin Bozdağ cevapladı: "Vizyonumuzda da açıkladığımız gibi ulusal sermayeli yapımızı korumayı hedefliyoruz. Bu nedenle yabancı ortaklık gündemimizde değildir".
Pay sahiplerinden Fehmi Kaymakçıoğlu tekrar söz aldı: Bak Ambalaj'da kurumsal bir yatırımcı yok. Yok mu hiç İzmir'de yatırım yapabilecek kurumsal yatırımcı?
Toplantı Başkanı Mehmet Emin Bozdağ cevapladı: "Bu paydaşlarımızın tasarrufundadır. Şirketin bu konuda yapabileceği bir şey yoktur".
Pay sahiplerinden Fehmi Kaymakçıoğlu tekrar sordu: "Borsadan çıkma niyeti var mı"?
Toplantı Başkanı Mehmet Emin Bozdağ cevapladı: "Böyle bir plan yok".
Pay sahiplerinden Erol Yılmaz söz aldı: Arge merkezi olumlu, karlılığın artırılması olumludur. Ancak daha fazla atılım bekliyoruz. Ayrıca kanuni zorunluluk olmadığını biliyorum ama temenni olarak tüm Yönetim Kurulu'nun toplantıda yer almasını bekliyoruz.
Pay sahiplerinden Seyhun Altaş söz aldı: Şirkete inanıyoruz, rakamları takip ediyoruz. Ben bu sene ilk defa katıldım. Uzun vadede bir yatırım düşünüyorum. Verimliliğin devamlı olacağını düşünüyorum. Ama burada gördüğüm profesyonellik hisse senedi fiyatına yansımıyor. Yönetim ve kurumsallık olarak borsanın en iyi şirketlerinden biri. Ancak hisse senedi fiyatına yansımaması durumunun yöneticiler ve büyük ortaklar tarafından göz önünde bulundurulmasını temenni ediyoruz. Yabancı yatırımcı ve başka bir ortak düşünülmediğine göre mevcut yönetimin hisse değeri hususlarını gözetmesi gerekir. Bence şirket çok iyi durumda ama hisse senedi performansı çok geride. Senedin derinliği yok, almak istediğimizde daha fazla senet alamıyoruz.
Pay sahiplerinden Erol Narin söz aldı: Demek ki tüm yatırımcılar uzun vadeli düşünüyor olabilir.
Toplantı Başkanı Mehmet Emin Bozdağ söz aldı: "Değerli paylaşımlarınız için teşekkür ederim. Arge merkezi ve solvent geri dönüşüm tesisi ile beraber önümüzdeki dönemde fayda sağlamayı düşünüyoruz.
Pay sahiplerinden Fehmi Kaymakçıoğlu söz aldı: "Solvent geri dönüşüm tesisinin yer aldığı arazinin boş kalan kısmına başka bir şey yapıldı mı?"
Toplantı Başkanı Mehmet Emin Bozdağ cevapladı: "Hayır, yapılmadı".
Gündemde müzakere olunacak başka bir husus bulunmadığından toplantının saat 11:40 itibariyle sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan olunmuştur. Tutanaklar Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır.
07 Haziran 2018.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirbulunanlarlistesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 7, Çiğli, İzmir adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.
Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687771


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,14% Hacim : 7.606 Mio.TL Son veri saati : 14:15
Düşük 1.383 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8448 Değişim: 0,95%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8621
Açılış: 8,7619
10,3739 Değişim: 0,63%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
498,43 Değişim: 1,53%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.