KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.04.2018 - 10:06
KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 48.Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 26.02.2018
Genel Kurul Tarihi 29.03.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir BALIKESİR
İlçe ERDEK
Adres Bandırma-Erdek Karayolu 10. Km Erdek / BALIKESİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları'nın ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kârının kullanım şekli ile dağıtılacak kâr payları oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
5 - Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
7 - 2018 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
8 - Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
9 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2017 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
14 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 3 Genel Kurul İlan ve Çağrı Metni.pdf - İlan Metni
EK: 4 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Genel Kurul Bilgilendirme Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi.'nin 2017 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 11:00'de Bandırma-Erdek Karayolunun 10.km üzerindeki fabrika tesislerinin kurulu bulunduğu alan içerisindeki sosyal lokalde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Mart 2018 tarih 33126699 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Oğuzhan KARGUN'un gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Kanun ve esas sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8 Mart 2018 tarih ve 9532 sayılı nüshasında, Dünya gazetesinin 6 Mart 2018 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. A Grubu hisse senedi sahiplerine taahhütlü davet mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr‘de 26 Şubat 2018 tarihinde, Şirketimiz internet sitesi www.bagfas.com.tr‘de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER, Yönetim Kurulu Üyeleri Buket Gençer ŞAHİN, Hasan İbrahim KINAY, Hayrullah Nur AKSU, Osman AKIN, Süleyman BODUR ve Sinan GENÇER ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. (Member Firm of JPA International) Sorumlu Denetçisi Eray YANBOL toplantıda hazır bulunmuşlardır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 45.000.000.-TL' lık sermayesini oluşturan 6 TL'lik A Grubu hisselerden 0,30 TL'lik payın asaleten, 1,74 TL'lik payın vekaleten ve 1,54 TL'lük payın temsilen, toplam 3,58 TL'lik payın 44.999.994 TL'lik B Grubu hisselerden 899.851,63 TL'lik payın asaleten, 18.223.400,64 TL'lik payın vekaleten ve 3.788.389,54 TL'lik payın temsilen, toplam 22.911.641,80 TL olmak üzere toplam 22.911.645,38 TL'lik payın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen özel nisap ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER tarafından açılmıştır.
01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu, Mali Tablolar 1 red oyuna karşılık 22.911.680 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.
Şirket Yönetim Kurulu'nun 48.yıl raporundaki kâr dağıtımı önerisi 1 red oyuna karşılık 22.911.680 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.
Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Buket Gençer ŞAHİN, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan İbrahim KINAY, Hayrullah Nur AKSU, Sinan GENÇER ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Osman AKIN ve Süleyman BODUR'un ibraları oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve 1 red oyuna karşılık 22.710.994 kabul oyuyla oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
Murahhas Üyelik seçimi için verilen takrirle Ferahevler Mahallesi Manolya Sitesi (Yumak Ek) Sokak No:12 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim 20074481376 T.C. Kimlik no.lu Yahya Kemal GENÇER'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Murahhas Üyeliğe seçilmesi teklif edildi ve onaya sunuldu. 776.402 red oyuna karşılık 22.135.279 kabul oyuyla oyçokluğu ile seçildi. Şirketimiz esas sözleşmesi 17'inci maddesi gereği Murahhas Üye aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir.
Verilen çeşitli takrirlerle, esas sözleşme gereği A Grubu pay sahipleri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere:
• Yalıboyu Caddesi No:12 Beylerbeyi-İstanbul adresinde mukim 26350476654 T.C. kimlik numaralı Süleyman BODUR
• İnşirah Sokak No:11 Daire:12 Kat:6 Bebek Beşiktaş-İstanbul adresinde mukim 20059481896 T.C. kimlik numaralı İpek Seviye GENÇER
• Ferahevler Mahallesi Manolya Sitesi (Yumak Ek) Sokak No:12 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim 20056481950 T.C. kimlik numaralı Çiçek Meliha GENÇER
• Paşakonak Mahallesi 1046. Sokak Başak Konut No:11 Daire:14 Bandırma-Balıkesir adresinde mukim 28975182248 T.C. Kimlik no.lu Ali ERTEK
ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre Bağımsız Üye niteliklerine haiz:
• Kemer Country, Yalı Konakları Batı Yolu 35/5 Göktürk Eyüp-İstanbul adresinde mukim 28594924014 T.C. kimlik numaralı Erdal DUMANLI
• Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi Mortaş Konutları Blok No:80 İç Kapı No:34 Karesi-Balıkesir adresinde mukim 20872472170 T.C. kimlik numaralı Ahmet Sırrı YIRCALI
teklif edildi. Yapılan oylama sonucu 776.402 red oyuna karşılık 22.135.279 kabul oyuyla oyçokluğu ile seçildiler.
Murahhas Üyelik 2018 yılı aylık net ücretinin 17.500 TL ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı huzur haklarının brüt 5.500 TL olarak ödenmesini içeren takrir oya sunuldu ve 1 red oyuna karşılık 22.911.680 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu" olarak seçilen "Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş"nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi istemini içeren Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 640766 ticaret sicil no ile kayıtlı, 0645033418600011 Mersis numaralı ve 6450334186 vergi numaralı Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:4/2 34485 Sarıyer-İstanbul adresinde bulunan Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş 1 red oyuna karşılık 22.911.680 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 250.000 TL olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi verilen önerge oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda teklif 731.446 red oyuna karşılık 22.180.235 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674812


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4249 Değişim: 0,98%
Düşük 7,3038 27.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9694 Değişim: 0,15%
Düşük 8,8746 27.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,33 Değişim: -1,48%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.