KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2022 - 21:43
KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor
81.817.872 -81.817.872 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-922.916 -8.230.462 3.751.027 -41.208.260 46.610.611 46.610.611
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 3.398.385 -8.230.462 4.170.318 17.410.543 320.334.299 398.297.090 398.297.090
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -3.398.385 -8.230.462 4.170.318 17.410.543 320.334.299 -41.208.260 398.297.090 398.297.090
Transferler
-41.208.260 41.208.260 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-922.916 8.230.462 -448.141 155.402.405 160.681.338 160.681.338
Sermaye Arttırımı
90.000.000 6.098.757 96.098.757 96.098.757
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000.000 62.376.183 7.941.611 3.398.385 0 3.772.177 17.410.543 279.126.039 155.402.405 655.077.185 655.077.185


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
758.039.633 334.787.387
Dönem Karı (Zararı)
155.402.405 -41.208.260
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
155.402.405 -41.208.260
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
557.453.299 251.366.804
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-12-13 53.005.623 48.143.748
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15-16 185.372.263 40.698.217
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.555.054 361.952
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
430.347.225 216.319.338
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.641.755 -2.309.598
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -111.185.111 -51.846.853
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28.365.366 97.100.372
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -196.051 -950.105
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.480.778 -91.299.394
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -459.160.903 57.310.304
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 255.210.920 -24.736.696
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
236.992.178 156.776.263
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
741.221.070 307.258.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -4.430.930 -1.292.763
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21.249.493 28.821.234
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-228.884.980 -45.794.228
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -238.054.470 -52.053.176
Alınan Temettüler
77.577 47.408
Alınan Faiz
9.091.913 6.211.540
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.759.136 -67.764.983
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.098.757 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 96.098.757 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
305.748.106 155.711.344
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-246.678.877 -183.675.461
Ödenen Faiz
-61.408.850 -39.800.866
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
622.913.789 221.228.176
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
622.913.789 221.228.176
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 410.684.087 189.455.911
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.033.597.876 410.684.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.033.597.876 410.684.087
Finansal Yatırımlar
4 3.743.209 4.191.350
Ticari Alacaklar
8.691.713 8.490.778
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-27 974.203 254.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 7.717.510 8.236.720
Diğer Alacaklar
4.574.080 4.363.529
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.574.080 4.363.529
Stoklar
10 611.126.509 151.965.606
Peşin Ödenmiş Giderler
11 74.128.757 69.349.660
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.434.677 1.068.626
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.005.271 28.830.910
ARA TOPLAM
1.739.302.092 678.944.546
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.739.302.092 678.944.546
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 5.848.333 4.187.172
Diğer Alacaklar
9 60.901 61.279
Maddi Duran Varlıklar
12 886.306.720 699.202.386
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 60.472.153 62.379.102
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 512.837 661.375
Peşin Ödenmiş Giderler
11 72.866 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 579.963.047 469.593.508
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.533.236.857 1.236.084.822
TOPLAM VARLIKLAR
3.272.538.949 1.915.029.368
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
343.095.256 33.994.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
343.095.256 33.994.112
Banka Kredileri
5 340.775.661 30.706.634
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.319.595 3.287.478
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 299.825.194 190.944.557
Ticari Borçlar
509.904.962 256.253.336
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-27 1.561.215 1.190.204
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 508.343.747 255.063.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.473.935 2.978.868
Diğer Borçlar
9.271.316 2.382.220
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9-27 3.430 3.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.267.886 2.378.790
Türev Araçlar
7 0 10.288.077
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 107.474.608 38.485.804
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 534.334 3.891
Kısa Vadeli Karşılıklar
484.161.792 2.230.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 866.742 883.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 483.295.050 1.347.639
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 13.687.362 688.504
ARA TOPLAM
1.771.428.759 538.250.192
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.771.428.759 538.250.192
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
761.228.661 691.628.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
761.228.661 691.628.424
Banka Kredileri
5 705.686.178 634.178.993
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 55.542.483 57.449.431
Diğer Borçlar
9 243.096 242.169.530
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 72.764.566 35.130.810
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.796.682 9.553.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 11.796.682 9.553.322
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
846.033.005 978.482.086
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.617.461.764 1.516.732.278
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
655.077.185 398.297.090
Ödenmiş Sermaye
18 135.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 62.376.183 62.376.183
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 7.941.611 1.842.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.901.773 -3.398.385
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.901.773 -3.398.385
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -5.901.773 -3.398.385
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.722.177 -4.060.144
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -8.230.462
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
18 0 -8.230.462
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.722.177 4.170.318
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
18 3.722.177 4.170.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 17.410.543 17.410.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 279.126.039 320.334.299
Net Dönem Karı veya Zararı
155.402.405 -41.208.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
655.077.185 398.297.090
TOPLAM KAYNAKLAR
3.272.538.949 1.915.029.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.740.196.907 1.037.186.349
Satışların Maliyeti
19 -1.071.151.920 -860.249.566
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
669.044.987 176.936.783
BRÜT KAR (ZARAR)
669.044.987 176.936.783
Genel Yönetim Giderleri
21 -36.630.022 -23.655.561
Pazarlama Giderleri
20 -13.925.987 -9.363.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 233.226.573 62.668.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -707.143.078 -203.696.753
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
144.572.473 2.889.705
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 420.991.654 191.665.936
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -90.934.323 -76.526.330
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
474.629.804 118.029.311
Finansman Gelirleri
24 45.140.280 57.935.185
Finansman Giderleri
24 -475.552.790 -269.019.609
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.217.294 -93.055.113
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
111.185.111 51.846.853
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -616.195 -52.257
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 111.801.306 51.899.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
155.402.405 -41.208.260
DÖNEM KARI (ZARARI)
155.402.405 -41.208.260
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
155.402.405 -41.208.260
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 3,43460000 -0,91570000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.503.390 -922.916
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16-25 -3.129.238 -1.153.645
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
625.848 230.729
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16-25 625.848 230.729
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.782.321 -4.479.435
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4 -448.141 3.751.027
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.288.077 -10.288.077
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
7-25 10.288.077 -10.288.077
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.057.615 2.057.615
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
7-25 -2.057.615 2.057.615
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.278.931 -5.402.351
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
160.681.336 -46.610.611
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
160.681.336 -46.610.611http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007097


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: 0,00% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,1052 Değişim: 0,18%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,1682
Açılış: 16,0758
17,2741 Değişim: -0,13%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,3393
Açılış: 17,2966
964,00 Değişim: -0,23%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 968,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.