KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 19:04
KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor
17.410.543 358.581.400 -10.210.831 473.707.112 473.707.112
Transferler
-10.210.831 10.210.831
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-968.452 -55.528 -218.261.430 -219.285.410 -219.285.410
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.446.494 129.477 17.410.543 348.370.569 -218.261.430 254.421.702 254.421.702
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.253.006 123.145 17.410.543 346.252.540 -107.736.113 363.016.146 363.016.146
Transferler
-107.736.113 107.736.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-278.463 132.974 90.265.676 90.120.187 90.120.187
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.531.469 256.119 17.410.543 238.516.427 90.265.676 453.136.333 453.136.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
230.946.402 31.021.117
Dönem Karı (Zararı)
90.265.676 -218.261.430
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.918.079 217.106.817
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35.798.141 33.484.162
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.763.658 -1.018.417
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 -30.870
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-70.625 -23.783
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.159.695 230.960.875
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-225.999 88.449
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-22.506.791 -46.353.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
88.077.055 20.774.022
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.476.650 53.332.758
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.751.648 -49.824.402
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.856.116 -3.120.282
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
129.054.348 -27.442.439
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.892.879 47.828.387
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
209.260.810 19.619.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-568.937 -704.781
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22.254.529 12.106.489
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.476.930 -21.117.310
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.130.823 -25.677.006
Alınan Temettüler
0 30.870
Alınan Faiz
3.653.893 4.528.826
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.589.360 -54.456.970
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.000.000 3.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.497.718 -44.062.059
Ödenen Faiz
-7.091.642 -13.894.911
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
184.880.112 -44.553.163
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
184.880.112 -44.553.163
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.996.068 116.020.163
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
213.876.180 71.467.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
213.876.180 28.996.068
Finansal Yatırımlar
277.150 144.177
Ticari Alacaklar
7.544.436 202.561
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.389.840 74.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.154.596 128.048
Diğer Alacaklar
5.045.102 5.901.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.045.102 5.901.106
Stoklar
176.582.312 170.726.196
Peşin Ödenmiş Giderler
15.027.151 15.957.138
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
683.837 943.389
Diğer Dönen Varlıklar
10.045.785 13.238.931
ARA TOPLAM
429.081.953 236.109.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
429.081.953 236.109.566
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.064.078 1.014.078
Diğer Alacaklar
143.241 143.241
Maddi Duran Varlıklar
695.060.092 691.756.583
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
536.842 547.345
Ertelenmiş Vergi Varlığı
370.645.646 348.069.239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.067.449.899 1.041.530.486
TOPLAM VARLIKLAR
1.496.531.852 1.277.640.052
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.878.234 11.064.987
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
115.968.799 86.119.209
Ticari Borçlar
253.184.096 124.490.521
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
806.351 886.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
252.377.745 123.603.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.137.298 2.086.281
Diğer Borçlar
38.797 556.453
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.430 3.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
35.367 553.023
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.713.782 20.555.952
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.937.011 2.135.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
565.624 Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
672.004.210 286.167.890 240.036.184 56.520.210
Satışların Maliyeti
-530.613.931 -263.227.939 -202.829.364 -62.719.737
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.390.279 22.939.951 37.206.820 -6.199.527
BRÜT KAR (ZARAR)
141.390.279 22.939.951 37.206.820 -6.199.527
Genel Yönetim Giderleri
-15.558.437 -14.745.396 -5.302.391 -4.179.387
Pazarlama Giderleri
-15.104.826 -13.317.279 -4.943.755 -2.423.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32.920.435 36.674.892 19.099.946 31.936.628
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-48.308.496 -128.467.126 -3.861.792 -78.970.448
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
95.338.955 -96.914.958 42.198.828 -59.836.322
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28.374.957 78.639.500 8.296.099 45.761.210
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-20.430.398 -6.414.195 -13.158.443 -5.448.369
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
103.283.514 -24.689.653 37.336.484 -19.523.481
Finansman Gelirleri
60.085.336 55.524.339 53.422.907 47.867.027
Finansman Giderleri
-95.609.965 -295.449.716 -26.561.065 -204.192.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.758.885 -264.615.030 64.198.326 -175.848.491
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22.506.791 46.353.600 -3.902.974 39.486.030
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.506.791 46.353.600 -3.902.974 39.486.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
90.265.676 -218.261.430 60.295.352 -136.362.461
DÖNEM KARI (ZARARI)
90.265.676 -218.261.430 60.295.352 -136.362.461
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
90.265.676 -218.261.430 60.295.352 -136.362.461
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,02010000 -0,04850000 0,01340000 -0,03030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-278.463 -968.452 59.423 -277.418
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-348.079 -1.210.565 74.279 -346.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
69.616 242.113 -14.856 69.355
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
69.616 242.113 -14.856 69.355
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
132.974 -55.528 151.970 -21.919
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
132.974 -55.528 151.970 -21.919
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
132.974 -55.528 151.970 -21.919
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-145.489 -1.023.980 211.393 -299.337
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
90.120.187 -219.285.410 60.506.745 -136.661.798
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
90.120.187 -219.285.410 60.506.745 -136.661.798http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795022


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4969 Değişim: 0,92%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5101
Açılış: 8,4194
10,2508 Değişim: 0,75%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2716
Açılış: 10,1746
494,96 Değişim: 0,70%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 497,40
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.