KAP ***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2021 - 19:41
KAP ***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.881.392 2.206.112
Satışların Maliyeti
-2.610.548 -2.112.908
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
270.844 93.204
BRÜT KAR (ZARAR)
270.844 93.204
Genel Yönetim Giderleri
-84.864 -71.212
Pazarlama Giderleri
-93.070 -84.129
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-520 -705
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
309.211 55.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-284.517 -49.939
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
117.084 -57.296
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
9.415 74.674
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-373 -168
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -61.996 -201.284
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
64.130 -184.074
Finansman Gelirleri
52.575 20.860
Finansman Giderleri
-110.211 -67.331
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.494 -230.545
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.853 4.385
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -24.816 -17.195
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 6.963 21.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.359 -226.160
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.359 -226.160
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.359 -226.160
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,03786300 -0,75386700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,03786300 -0,75386700


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-267.345 -83.092
Dönem Karı (Zararı)
-11.359 -226.160
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
208.080 224.504
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3, 11, 12, 13 41.900 31.398
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
708 84
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.786 21.321
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-7.525 -22
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.777 34.777
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-27.522 -9.175
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
46.299 43.952
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
37.285 30.292
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.080 -21.679
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.080 -21.679
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 61.996 201.284
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 17.853 -4.385
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.517 -52.085
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
5 0 -22.421
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.737 5.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-430.854 -55.029
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-449.261 169.706
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.922 -1.577
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
35.533 97.383
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-36.897 -23.842
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
114.709 -218.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-48.942 -38.533
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.165 -37.093
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
4.179 -3.288
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.088 624
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-234.133 -56.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.746 -3.432
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-30.466 -22.975
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.916 55.437
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 -4.507 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.958 53.143
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11, 12 -30.008 -20.149
Alınan Temettüler
641 22
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 0 22.421
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
139.009 28.845
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
165.350 658.811
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.050 -427.156
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.313 -10.756
Ödenen Temettüler
0 -149.938
Ödenen Faiz
-22.559 -51.235
Alınan Faiz
27.581 9.119
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-158.252 1.190
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.961 3.687
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-150.291 4.877
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 958.212 661.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 807.921 666.197


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 812.445 960.648
Ticari Alacaklar
1.118.895 670.847
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 108.094 95.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.010.801 575.454
Diğer Alacaklar
70.690 60.616
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 6.884 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16 63.806 60.616
Türev Araçlar
7 26.593 20.623
Stoklar
9 364.458 400.357
Peşin Ödenmiş Giderler
82.102 41.110
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
106 51
Diğer Dönen Varlıklar
65.367 39.244
ARA TOPLAM
2.540.656 2.193.496
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.540.656 2.193.496
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 293.271 421.205
Ticari Alacaklar
5.740 4.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 5.740 4.869
Diğer Alacaklar
756 147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
756 147
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 1.776.328 1.847.444
Maddi Duran Varlıklar
11 701.539 696.418
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 177.965 171.486
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.879 25.315
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 22.879 25.315
Peşin Ödenmiş Giderler
29.856 34.010
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 912 850
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.009.246 3.201.744
TOPLAM VARLIKLAR
5.549.902 5.395.240
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 239.885 220.824
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 431.658 346.349
Ticari Borçlar
938.909 824.200
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 69.697 137.504
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 869.212 686.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19.037 67.979
Diğer Borçlar
161.831 2.291
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 151.273 1.273
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.558 1.018
Türev Araçlar
7 33.677 32.442
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.168 7.989
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.904 11.499
Kısa Vadeli Karşılıklar
365.113 295.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15.020 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 350.093 295.645
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 11.279 42.658
ARA TOPLAM
2.219.461 1.851.876
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.219.461 1.851.876
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.079.005 997.017
Diğer Borçlar
120.827 117.153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
120.827 117.153
Uzun Vadeli Karşılıklar
63.267 67.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
63.267 67.238
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 32.961 44.553
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.296.060 1.225.961
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.515.521 3.077.837
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.034.381 2.317.403
Ödenmiş Sermaye
17 300.000 300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
126.510 248.016
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
127.743 249.249
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
237 237
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
127.506 249.012
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.233 -1.233
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-233.818 -233.661
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.833 -4.822
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
12.220 5.405
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12.220 5.405
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-247.871 -234.244
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
365.692 352.192
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.423.294 1.611.683
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.359 -24.889
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.034.381 2.317.403
TOPLAM KAYNAKLAR
5.549.902 5.395.240


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 336 225.185 225.521 -1.096 224.425 -8.835 -8.835 0 -215.444 -224.279 338.692 1.501.706 273.477 1.775.183 2.478.083 2.478.083
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
13.500 259.977 -273.477 -13.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 6.783 6.783 0 -13.521 -6.738 -226.160 -226.160 -232.898 -232.898
Dönem Karı (Zararı)
-226.160 -226.160 -226.160 -226.160
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 6.783 6.783 0 -13.521 -6.738 0 -6.738 -6.738
Kar Payları
-150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 336 225.185 225.521 0 0 -1.096 0 0 224.425 0 -2.052 0 0 -2.052 0 0 0 0 0 0 -228.965 0 -231.017 352.192 0 0 0 1.611.683 -226.160 1.385.523 2.095.185 0 2.095.185
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 237 249.012 249.249 -1.233 248.016 -4.822 5.405 5.405 0 -234.244 -233.661 352.192 1.611.683 -24.889 1.586.794 2.317.403 2.317.403
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
13.500 -38.389 24.889 -13.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -121.506 -121.506 0 -121.506 6.655 6.815 6.815 -13.627 -157 -11.359 -11.359 -133.022 -133.022
Dönem Karı (Zararı)
-11.359 -11.359 -11.359 -11.359
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -121.506 -121.506 0 -121.506 6.655 6.815 6.815 -13.627 -157 0 -121.663 -121.663
Kar Payları
17 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 237 127.506 127.743 0 0 -1.233 0 0 126.510 1.833 12.220 0 0 12.220 0 0 0 0 0 0 0 -247.871 0 -233.818 365.692 0 0 0 1.423.294 -11.359 1.411.935 2.034.381 0 2.034.381


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.359 -226.160
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-121.506 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-127.901 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.395 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
19 6.395 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-157 -6.738
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.655 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.519 8.696
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
8.519 8.696
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-13.627 -13.521
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-16.174 -15.956
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
2.547 2.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.704 -1.913
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 -1.704 -1.913
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-121.663 -6.738
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-133.022 -232.898
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-133.022 -232.898http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934781


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 2,27% Hacim : 12.850 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.371 29.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.371
8,4582 Değişim: -1,05%
Düşük 8,4335 29.07.2021 Yüksek 8,5619
Açılış: 8,5482
10,0705 Değişim: -0,66%
Düşük 10,0402 29.07.2021 Yüksek 10,1720
Açılış: 10,1373
497,03 Değişim: 0,06%
Düşük 495,66 29.07.2021 Yüksek 500,27
Açılış: 496,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.