KAP ***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2020 - 18:49
KAP ***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
7.195.333 7.645.016 3.044.979 2.548.724
Satışların Maliyeti
-6.542.245 -6.968.122 -2.708.272 -2.271.752
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
653.088 676.894 336.707 276.972
BRÜT KAR (ZARAR)
653.088 676.894 336.707 276.972
Genel Yönetim Giderleri
-200.336 -206.796 -65.339 -65.524
Pazarlama Giderleri
-259.101 -244.159 -101.132 -91.766
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.999 -1.822 -789 -779
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
215.735 169.126 134.969 42.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-208.461 -142.832 -132.660 -32.654
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
198.926 250.411 171.756 128.535
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
76.779 5.355 1.461 738
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-675 -1.900 -268 -1.246
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -204.765 114.814 -11.689 11.660
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.265 368.680 161.260 139.687
Finansman Gelirleri
71.716 114.858 5.507 43.805
Finansman Giderleri
-206.203 -267.391 -50.365 -103.624
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-64.222 216.147 116.402 79.868
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-38.828 -17.464 -33.857 -11.980
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -49.983 -25.925 -38.081 -10.528
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 11.155 8.461 4.224 -1.452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-103.050 198.683 82.545 67.888
DÖNEM KARI (ZARARI)
-103.050 198.683 82.545 67.888
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-103.050 198.683 82.545 67.888
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,34350000 0,66227700 0,27515000 0,22629300
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,34350000 0,66227700 0,27515000 0,22629300


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
326.276 457.765
Dönem Karı (Zararı)
-103.050 198.683
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
500.201 216.146
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3-11-12-13 114.194 94.392
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
307 1.111
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
59.612 83.207
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-98 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
109.896 135.714
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-34.178 -58.792
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
144.074 194.506
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
41.229 -1.879
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.093 7.862
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8.093 7.862
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 204.765 -114.814
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 38.828 17.464
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-53.607 -3.385
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
5 -22.421 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-597 -3.526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.494 64.380
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.228 -154.104
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.997 -1.992
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-249.441 179.610
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-13.627 59.674
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
338.052 -14.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-41.146 -39.091
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.404 38.035
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-110 -3.386
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.599 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
366.657 479.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.372 -6.629
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-36.009 -14.815
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
24.989 328.952
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
10 0 200.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.209 53.686
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -54.739 -72.956
Alınan Temettüler
98 186.712
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 22.421 -38.490
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.701 -621.274
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.242.000 412.898
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-898.106 -462.475
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.494 -40.436
Ödenen Temettüler
-149.938 -384.789
Ödenen Faiz
-119.627 -204.395
Alınan Faiz
33.866 57.923
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
402.966 165.443
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18.471 4.241
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
421.437 169.684
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 661.320 648.010
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.082.757 817.694


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.084.229 665.391
Ticari Alacaklar
601.096 566.282
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 103.925 131.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 497.171 435.088
Diğer Alacaklar
59.093 3.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16 59.093 3.242
Türev Araçlar
7 44.604 28.269
Stoklar
9 512.750 263.309
Peşin Ödenmiş Giderler
65.930 43.761
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
130 2.029
Diğer Dönen Varlıklar
24.976 16.833
ARA TOPLAM
2.392.808 1.589.116
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.392.808 1.589.116
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 291.724 395.444
Ticari Alacaklar
5.199 8.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 5.199 8.092
Diğer Alacaklar
157 154
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
157 154
Türev Araçlar
7 0 14.097
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 1.801.405 2.059.470
Maddi Duran Varlıklar
11 694.241 712.554
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 172.208 110.066
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.552 23.817
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 20.552 23.817
Peşin Ödenmiş Giderler
33.426 41.656
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 597 393
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.019.509 3.365.743
TOPLAM VARLIKLAR
5.412.317 4.954.859
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 221.278 64.883
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 436.348 418.454
Ticari Borçlar
916.835 578.783
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 150.804 156.902
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 766.031 421.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.896 54.042
Diğer Borçlar
1.685 1.555
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 1.273 1.211
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
412 344
Türev Araçlar
7 38.037 12.709
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.125 7.235
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24.349 12.274
Kısa Vadeli Karşılıklar
358.474 246.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31.028 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 327.446 246.935
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 120.682 98.167
ARA TOPLAM
2.137.709 1.495.037
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.137.709 1.495.037
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.014.421 764.426
Diğer Borçlar
114.034 107.213
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
114.034 107.213
Türev Araçlar
7 0 14.100
Uzun Vadeli Karşılıklar
60.814 53.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
60.814 53.702
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 26.002 42.298
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.215.271 981.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.352.980 2.476.776
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.059.337 2.478.083
Ödenmiş Sermaye
17 300.000 300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
125.454 224.425
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
126.550 225.521
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
336 336
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
126.214 225.185
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.096 -1.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-291.004 -224.279
Yabancı Para Çevrim Farkları
-12.528 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.732 -8.835
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.732 -8.835
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-268.744 -215.444
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
352.192 338.692
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.611.683 1.501.706
Net Dönem Karı veya Zararı
-103.050 273.477
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.059.337 2.478.083
TOPLAM KAYNAKLAR
5.412.317 4.954.859


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 2.789 122.253 125.042 226 125.268 7.631 7.631 0 -220.949 -213.318 294.210 1.703.805 228.383 1.932.188 2.502.410 0 2.502.410
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
37.100 191.283 -228.383 -37.100 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 56.145 56.145 0 56.145 -12.143 -12.143 0 3.992 -8.151 198.683 198.683 246.677 246.677
Dönem Karı (Zararı)
198.683 198.683 198.683 198.683
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 56.145 56.145 0 56.145 -12.143 -12.143 0 3.992 -8.151 0 47.994 47.994
Kar Payları
-386.000 -386.000 -386.000 -386.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 2.789 178.398 181.187 0 0 226 0 0 181.413 0 -4.512 0 0 -4.512 0 0 0 0 0 0 -216.957 0 -221.469 331.310 0 0 0 1.509.088 198.683 1.707.771 2.363.087 0 2.363.087
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 336 225.185 225.521 -1.096 224.425 0 -8.835 -8.835 0 -215.444 -224.279 338.692 1.501.706 273.477 1.775.183 2.478.083 2.478.083
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
13.500 259.977 -273.477 -13.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -98.971 -98.971 -98.971 -12.528 -897 -897 -53.300 -66.725 -103.050 -103.050 -268.746 -268.746
Dönem Karı (Zararı)
-103.050 -103.050 -103.050 -103.050
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -98.971 -98.971 0 -98.971 -12.528 -897 -897 -53.300 -66.725 0 -165.696 -165.696
Kar Payları
17 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 336 126.214 126.550 0 0 -1.096 0 0 125.454 -12.528 -9.732 0 0 -9.732 0 0 0 0 0 0 0 -268.744 0 -291.004 352.192 0 0 0 1.611.683 -103.050 1.508.633 2.059.337 0 2.059.337


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-103.050 198.683 82.545 67.888
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-98.971 56.145 -40.071 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-104.180 59.100 -42.180 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.209 -2.955 2.109 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
19 5.209 -2.955 2.109 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-66.725 -8.151 -3.769 1.549
Yabancı Para Çevrim Farkları
-12.528 0 -7.423 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.033 -15.568 12.331 -14.587
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.033 -15.568 12.331 -14.587
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-53.300 3.992 -5.873 12.927
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-56.799 3.874 -5.569 13.408
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
3.499 118 -304 -481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
136 3.425 -2.804 3.209
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 136 3.425 -2.804 3.209
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-165.696 47.994 -43.840 1.549
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-268.746 246.677 38.705 69.437
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-268.746 246.677 38.705 69.437http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885942


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,36% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9425 Değişim: 0,11%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9469
Açılış: 15,9256
17,0198 Değişim: -0,10%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0666
Açılış: 17,036
949,52 Değişim: 0,08%
Düşük 948,57 24.05.2022 Yüksek 950,65
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.