" />

KAP ***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.06.2022 - 13:05
KAP ***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil Tarihinin Eklenerek Tekrarlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 18.04.2022
Genel Kurul Tarihi 18.05.2022
Genel Kurul Saati 16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Caddesi No:171 Metro City A Blok Kat:17 1.Levent/İST

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması
4 - 2021 yılı Bilânço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2021 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 32.103.380,00-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 923,728,00-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 64.772,75-TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 32.038.607,25-TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 858.955,25 -TL faaliyet karı vardır) geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, zarar mahsubundan bakiye tutarın ise olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylar uyarınca, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan tarihinin 2022 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2022-2026) daha uzatılması hususlarının ortakların onayına sunulmasına ve bu amaçla Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinde yapılacak değişliklerin genel kurulun onayına sunulması,
11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
13 - 01.01.2021-31.12.2021 Hesap Döneminde Şirketin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Şirketimizin 2021 yılı içerisinde Hisse Geri Alımına İlişkin işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılı içerisinde de Hisse geri alım yapabilmesi için izin verilmesi ve şartların belirlenmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve ayrıca, Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
17 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ticaret bakanl___ onayl_ tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 KURUMSAL YÖNETİM BİLGİLENDİRME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 AVTUR 2021 GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ NİSAP ERTELEME.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Sinem GÜCÜM'ün ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader ADIGÜZEL'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
2- Gündemin ikinci maddesinin göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise SİBEL ARSLAN a yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Cansın EROL tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2021 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2021 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2021 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi
5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 18.03.2022 tarih ve 2022/05 sayılı kararı uyarınca, 2021 yılı faaliyetleri Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 32.103.380,00-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 1.295.455,25-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 64.772,76-TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 32.038.607,24-TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 1.230.682,49-TL faaliyet karı vardır) geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, zarar mahsubundan bakiye tutarın ise olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 07.03.2022 tarih ve 2022/04 sayılı Kararı ile 2022 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasına oybirliği ile kabul edildi.
8- Gündemin sekizinci maddesi olan Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, ... T.C. Kimlik Numaralı AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL, ...T.C. Kimlik Numaralı YAĞMUR ÖZTÜRK, .. T.C. Kimlik Numaralı Özgür AYYILDIZ yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri ve ...T.C. Kimlik Numaralı Mehmet ERDOĞAN'ın ve ... TC Kimlik nolu Erdem YÜCEL'in de Bağımsız üye olarak seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan Ayten ÖZTÜRK ÜNAL, Yağmur ÖZTÜRK ve Özgür AYYILDIZ'ın Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ERDOĞAN'ın Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Başkanlığı, Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı ve IPRU-International Passanger and Road Transportation Union Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erdem YÜCEL'in ise uzun yıllardan beri çeşitli şirketlerde ortak ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunduğu ve halen Revna Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. unvanlı kendisine ait şirkette yönetim kurulu başkanlığı ile iştigal ettiği bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.
9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 5.000,00TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 5.000,00TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre oybirliği ile karar edildi.
10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2022 yılı sonunda dolacak olması nedeniyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 yıl (2022-2026) daha uzatılması Şirketimizin mevcut 225.000.000 TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmeden kullanım izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2022-2026) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2022 tarih ve 17655 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14/03/2022 gün ve E.72779669 sayılı yazısı izniyle uygun görülen metnin ortakların onayına sunuldu ve onaylanan haliyle tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. Onaylı tadil metinleri divan heyetince imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu.
11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 26-27. Sayfalarında yer alan 6 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının" "Bağış Politikası" ve "Ücretlendirme Politikası"nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 27 numaralı sayfanın dipnotunda belirtildiği üzere, 2021 yılı içerisinde toplam 35.256 -TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı
15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca 2021 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile herhangi bir hisse geri alımı uygulanmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
2022 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile kabul edildi.
16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal --Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren konularda yetkili kılınmasına oybirliği ile kabul edildi.
17- Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. Saat 16:15


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.06.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun_1184601652877297660.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 AVTUR 2. toplantı.pdf - Tutanak
EK: 3 bağımsız Üye 1.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 bağımsız üye 2.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Olagan Genel Kurul Toplantısı 02.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034510


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.235 Değişim: 0,70% Hacim : 84.525 Mio.TL Son veri saati : 16:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9815 Değişim: -0,18%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,9167 Değişim: -0,07%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.544,32 Değişim: -0,26%
Düşük 2.532,70 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.