KAP ***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.07.2018 - 18:16
KAP ***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 20.06.2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 23.05.2018
Genel Kurul Tarihi 20.06.2018
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Caddesi No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent-İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
4 - 2017 yılı Bilânço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketimiz 2017 yılı faaliyetleri sonucu zarar hesaplanmış olması nedeniyle, bu tutarın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesi ve bu nedenle ortaklara kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulması,
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2018 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,
9 - Şirketin Kayıtlı Sermaye Kullanım Süresinin uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onay uyarınca Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunda karar alınması
10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
12 - 01.01.2017-31.12.2017 Hesap Döneminde Şirketin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Şirketimizin 2017 yılı içerisinde Hisse Geri Alımına İlişkin işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve 2018 yılı içerisinde de Hisse geri alım yapabilmesi için izin verilmesi ve şartların belirlenmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve ayrıca, Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 AVTUR 2017 Genel Kurul ilan metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 SPK ONAYLI TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları AVRASYA PETROL VE TURİSTLİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
20/06/2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
Avrasya Petrol Ve Turistlik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'nin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 20.06.2018 günü Saat: 15:00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 19.06.2018 Tarih ve 35239514 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ gözetiminde toplandı.
Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29/05/2018 tarih ve 9588 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 23 Mayıs 2018 günü duyurulduğu görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 45.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 45.000.000.000 adet hisseden, toplam 30.000TL sermayesine tekabül eden 3.000.000 adet hissenin asaleten, 16.298.360TL sermayesine tekabül eden 1.629.836.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 16.328.360TL sermayesine tekabül eden 1.632.836.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Eda HEYBETLİ'nin genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ziya KOÇALAN'ın açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.
1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Şeyma ŞENEL ve Oy Toplama Memurluğuna Ceren DEŞEN'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
2-Gündemin ikinci maddesinin göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Ceren DEŞEN'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Eda HEYBETLİ tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2017 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 23.05.2018 tarih ve 2018/7 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu zarar hesaplanmış olması sebebiyle, bu tutarın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesi ve bu nedenle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi. Elektronik ortamda katılım olmadı
7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 29.03.2018 tarih ve 2018/3 sayılı Kararı ile 2018 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasına oybirliği ile karar edildi. Bakanlık temsilcisi bu gündem maddesine ilişkin olarak söz aldı, TTK 399/1. Fıkrası "Denetçi, şirket genel kurulunca topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder." Ve aynı maddenin 6. Fıkrası "Faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, dördüncü fıkrada gösterilen mahkemece atanır." hükmü yer aldığını belirtti ve Genel kurulun buna uygun olarak karar alması gerektiğini genel kurula hatırlattı. Elektronik ortamda katılım olmadı.
8-Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net asgari ücret tutarı kadar huzur verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net asgari ücret tutarı kadar huzur hakkının verilmesi hususu oybirliği ile karar edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
9-Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun 10.04.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.4043 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 27.04.2018 tarih ve 33908649 sayılı izin ve onaylar uyarınca, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı kullanım süresinin uzatılması amacıyla Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinde yapılacak değişlikler Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metinleri ile ana sözleşmenin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. Tadil metinleri imzalanarak işbu tutanağın ekine konuldu. Elektronik ortamda katılım olmadı.
10-Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı. Elektronik ortamda katılım olmadı
11-Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı. Elektronik ortamda katılım olmadı
12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 34 ila 37. Sayfalarında yer alan 6. nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı. Elektronik ortamda katılım olmadı.
13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının" ve "Ücretlendirme Politikası"nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı. Elektronik ortamda katılım olmadı.
14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca 2017 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile herhangi bir hisse geri alımı uygulanmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2018 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal --Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
16- Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 20.06.2018 saat 15:16


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 16.07.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 AVTUR TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 AVTUR ksts gümrük onay yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 AVTUR OLAĞAN G.K HAZİRUN 2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.07.2018 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696431


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.493 Değişim: 0,00% Hacim : 23.492 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.471 25.10.2021 Yüksek 1.495
Açılış: 1.475
9,5843 Değişim: 0,00%
Düşük 9,5752 26.10.2021 Yüksek 9,5957
Açılış: 9,5845
11,1352 Değişim: -0,02%
Düşük 11,1127 26.10.2021 Yüksek 11,1566
Açılış: 11,1372
556,53 Değişim: -0,08%
Düşük 556,17 26.10.2021 Yüksek 557,79
Açılış: 556,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.