KAP ***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

08.02.2021 - 22:46
KAP ***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
2.12, 14 986.330.032 398.428.419
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 658.028.179 189.980.574
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
2.12, 14 -168.867 -41.388
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
2.12, 14 328.470.720 208.489.233
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4, 11 2.229.963.493 1.766.777.490
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4, 11.4 112.389.182 193.245.501
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
4, 11.4 0 129.000.000
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4, 11.4 241.385.756 378.045.758
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
4, 11.4 1.876.188.555 1.066.486.231
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 61.732.577 51.296.729
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 34.193.263 36.509.061
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 27.539.314 14.787.668
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.2, 45 4.486.337 7.236.037
Ortaklardan Alacaklar
12.2 547.351 23.568
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
12.2 2.896.980 4.092.542
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
17.746 5.906
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
45 1.024.260 3.114.021
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 507.082 507.760
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
75.294 53.893
Diğer Çeşitli Alacaklar
186.285 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
1.136.520 635.488
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
3.342.634.788 2.262.794.551
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 30.660.641.567 23.297.773.177
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12.1 204.739.575 177.037.400
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 30.455.901.992 23.120.735.777
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 13.414 16.250
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 13.414 16.250
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 2.868.012 2.868.012
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
45.2, 9 2.000.000 2.000.000
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
45.2 868.012 868.012
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3.4 51.008.205 56.291.314
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3.4 14.362.246 11.612.740
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3.4 21.499.483 19.858.740
Motorlu Taşıtlar
6.3.4 1.721.735 1.721.735
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3.4 29.565.864 28.618.396
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 41.601.675 38.131.237
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -57.742.798 -43.651.534
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 93.797.549 58.535.130
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 157.401.429 101.306.352
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -78.358.177 -57.516.287
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 14.754.297 14.745.065
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
1.301.501 694.749
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
1.301.501 694.749
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 9.388.883 17.198.584
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 9.388.883 17.198.584
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
30.819.019.131 23.433.377.216
TOPLAM VARLIKLAR
34.161.653.919 25.696.171.767
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 4.730.021 5.849.587
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 10.989.892 12.375.582
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -6.259.871 -6.525.995
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,19 349.975.348 286.782.074
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 38.458.018 50.990.388
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 311.358.997 235.633.352
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
12.2,19 71.981.599 6.175.630
Ortaklara Borçlar
12.2,19 60.422.578 264.235
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
12.2 207.921 367.984
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 325.596 406.278
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19, 45 11.025.504 5.137.133
DİĞER BORÇLAR
47.1 22.113.883 12.668.054
Alınan Depozito ve Teminatlar
4.845 3.921
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
22.109.038 12.664.133
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
155.669.156 174.911.277
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17.15 61.679.985 89.354.850
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 21.324.985 23.236.330
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17.15 72.664.186 62.320.097
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
35 34.187.402 25.558.332
Ödenecek Vergi ve Fonlar
19.483.812 12.642.227
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3.467.766 2.961.289
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 88.290.002 68.001.414
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -77.054.178 -58.046.598
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23.2 36.658.769 22.559.966
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23.2 36.658.769 22.559.966
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
2.20, 19 2.464.801 3.456.790
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 1.681.106 2.722.115
Gider Tahahkkukları
19 781.640 732.620
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 2.055 2.055
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 5.182.770 4.775.942
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 5.182.770 4.775.942
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
682.963.749 542.737.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 25.268.451 27.452.029
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 38.200.152 44.600.014
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -12.931.701 -17.147.985
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
17.5, 17.6 30.455.130.719 23.120.140.926
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
17.5, 17.6 30.455.130.719 23.120.140.926
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 2.286.550.267 1.465.283.147
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 2.241.528.576 1.430.127.406
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.20, 17.15 45.021.691 35.155.741
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
11.252.376 10.328.481
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
11.252.376 10.328.481
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22 21.040.315 15.971.826
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 21.040.315 15.971.826
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
32.799.242.128 24.639.176.409
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 180.000.000 180.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13 180.000.000 180.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15.2 837.095 837.095
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15.2 837.095 837.095
KAR YEDEKLERİ
207.756.167 124.283.356
Yasal Yedekler
15.2 80.039.901 54.794.243
Statü Yedekleri
15.2 11.494 11.494
Olağanüstü Yedekler
15.2 104.813.938 80.922.342
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15.2 36.602.809 -294.093
Diğer Kar Yedekleri
15.2 -13.711.975 -11.150.630
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
290.854.780 209.137.255
Dönem Net Karı
290.854.780 209.137.255
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
679.448.042 514.257.706
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
34.161.653.919 25.696.171.767


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
71.119.127 73.722.857
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
71.119.127 73.722.857
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 63.313.368 76.908.757
Brüt Yazılan Primler (+)
24 65.504.790 82.432.727
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -2.191.422 -5.523.970
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 7.805.759 -3.185.900
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 10.484.297 -4.733.282
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 -2.678.538 1.547.382
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-58.236.305 -63.238.899
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-2.545.256 -4.277.098
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-4.035.198 -5.459.353
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-4.695.182 -6.250.736
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
659.984 791.383
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 1.489.942 1.182.255
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.558.449 1.320.960
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
-68.507 -138.705
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)

Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-627.745 -753.490
Faaliyet Giderleri (-)
31 -55.052.340 -58.203.165
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
-10.964 -5.146
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-10.964 -5.146
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
12.882.822 10.483.958
HAYAT TEKNİK GELİR
2.241.731.505 1.138.770.182
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.269.978.607 911.724.288
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 1.250.109.501 883.280.033
Brüt Yazılan Primler (+)
24 1.266.367.504 905.321.486
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -16.258.003 -22.041.453
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 19.869.106 28.444.255
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 20.461.949 28.011.419
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 -592.843 432.836
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
933.532.876 203.077.972
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
38.220.022 23.977.342
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
38.220.022 23.977.342
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 -9.420
HAYAT TEKNİK GİDER
-2.001.740.548 -1.061.872.407
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-208.547.313 -119.562.062
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-196.713.282 -121.865.369
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-199.007.174 -124.388.378
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
2.293.892 2.523.009
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -11.834.031 2.303.307
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-10.794.583 1.149.301
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
-1.039.448 1.154.006
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -800.455.737 -544.770.652
Matematik Karşılıklar (-)
-799.968.765 -545.706.775
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-799.899.056 -545.873.580
m Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-69.709 166.805
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
-486.972 936.123
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
-486.972 936.123
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-9.238.205 -8.935.538
Faaliyet Giderleri (-)
31 -334.260.620 -300.997.717
Yatırım Giderleri (-)
36 -649.051.587 -87.190.680
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-187.086 -415.758
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
239.990.957 76.897.775
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
25 455.394.483 383.946.285
Fon İşletim Gelirleri
25 353.125.399 269.507.649
Yönetim Gideri Kesintisi
25 76.814.107 77.653.505
Giriş Aidatı Gelirleri
25 24.761.198 35.045.975
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 497.876 1.607.467
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
25 195.903 131.689
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
-453.626.968 -339.462.227
Toplam Fon Giderleri (-)
-50.558.644 -41.823.019
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
-18.400 -630
Faaliyet Giderleri (-)
31 -380.908.616 -276.781.440
Diğer Teknik Giderler (-)
-19.649.831 -17.575.019
Ceza Ödemeleri (-)
-2.491.477 -3.282.119
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
1.767.515 44.484.058
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
12.882.822 10.483.958
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
239.990.957 76.897.775
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
1.767.515 44.484.058
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
254.641.294 131.865.791
YATIRIM GELİRLERİ
238.602.995 165.815.583
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 152.217.681 109.615.164
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 16.865.010 13.420.785
Finansal Yatırımların Değerlemesi
27 33.147.902 -9.111.749
Kambiyo Karları
36 16.882.131 1.127.650
İştiraklerden Gelirler
26 64.230 89.623
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 6.439
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
26 19.238.955 50.251.913
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
26 187.086 415.758
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-120.684.834 -40.309.274
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-7.761.351 -7.671.489
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-55.556.177 -22.848
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
13 -7.385.511 -674.500
Kambiyo Zararları (-)
-8.517.059 0
Amortisman Giderleri (-)
6.1 -36.981.565 -28.605.263
Diğer Yatırım Giderleri (-)
-4.483.171 -3.335.174
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
6.350.195 15.595.377
Karşılıklar Hesabı (+/-)
-3.197.530 1.310.515
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35,47.4 3.091.338 3.380.713
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47.2 72.999.396 64.485.987
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47.2 -70.836.271 -50.859.233
Önceki Yıl Gelir ve Karları
47.3 5.077.868 357.246
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
47.3 -784.606 -3.079.851
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
290.854.780 209.137.255
Dönem Karı veya Zararı
378.909.650 272.967.477
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -88.054.870 -63.830.222
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
290.854.780 209.137.255
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.408.019.182 1.013.683.676
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
5.834.736.500 5.169.040.346
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-435.757.861 -332.196.997
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-5.546.976.374 -4.926.149.069
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
1.260.021.447 924.377.956
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-83.086.182 -61.695.259
Diğer Nakit Girişleri
32.219 141.804.837
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-636.791.345 -400.453.093
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
540.176.139 604.034.441
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
296.150 2.299.889
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6.3.1 -68.049.423 -34.194.689
Mali Varlık İktisabı (-)
11.4 -6.021.228.660 -5.311.422.946
Mali Varlıkların Satışı
11.4 5.938.418.611 4.544.143.760
Alınan Faiz
121.357.180 190.301.936
Alınan Temettüler
64.230 89.623
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-29.141.912 -608.782.427
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -14.244.792 -12.022.985
Ödenen Temettüler (-)
-91.702.408 -91.157.185
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-105.947.200 -103.180.170
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
10.029.912 3.910.474
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
415.116.939 -104.017.682
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
2.12 280.275.065 384.292.747
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
2.12 695.392.004 280.275.065


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 0 0 0 370.311.655
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 0 0 0 370.311.655
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -4.038.315 0 0 0 0 -4.038.315
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 38.847.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.847.111
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 209.137.255 0 0 0 209.137.255
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000.000 0 0 0 -100.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 18.661.492 0 72.568.352 -91.229.844 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 209.137.255 0 0 0 514.257.706
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 209.137.255 0 0 0 514.257.706
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 209.137.255 0 0 0 514.257.706
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -2.561.346 0 0 0 0 -2.561.346
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 36.896.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.896.902
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 290.854.780 0 0 0 290.854.780
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 0 0 -160.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 25.245.658 0 23.891.597 -49.137.255 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.039.901 11.494 91.939.058 290.854.780 0 0 0 679.448.042http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908490


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: 0,17% Hacim : 28.962 Mio.TL Son veri saati : 16:45
Düşük 1.519 02.03.2021 Yüksek 1.537
Açılış: 1.526
7,3421 Değişim: 0,63%
Düşük 7,2702 02.03.2021 Yüksek 7,3631
Açılış: 7,296
8,8323 Değişim: 0,48%
Düşük 8,7606 02.03.2021 Yüksek 8,8492
Açılış: 8,7904
407,73 Değişim: 0,87%
Düşük 400,31 02.03.2021 Yüksek 409,14
Açılış: 404,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.