KAP ***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

06.05.2020 - 22:19
KAP ***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
2.12, 14 601.524.000 398.428.419
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 392.644.603 189.980.574
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
2.12, 14 -209.261 -41.388
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
2.12, 14 209.088.658 208.489.233
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4, 11 1.637.549.470 1.766.777.490
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4, 11.4 309.739.504 193.245.501
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
4, 11.4 0 129.000.000
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4, 11.4 172.857.281 378.045.758
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
4, 11.4 1.154.952.685 1.066.486.231
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 66.783.172 51.296.729
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 37.626.808 36.509.061
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 29.156.364 14.787.668
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.2, 45 4.804.844 7.236.037
Ortaklardan Alacaklar
12.2 23.568 23.568
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
12.2 3.735.960 4.092.542
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
13.849 5.906
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
45 1.031.467 3.114.021
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 547.102 507.760
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
75.294 53.893
Diğer Çeşitli Alacaklar
226.305 208.364
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
245.503 245.503
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
2.20 47.028.480 37.723.002
Ertelenmiş Üretim Giderleri
2.20 31.312.514 33.622.434
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
4.837.345 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
10.878.621 4.100.568
DİĞER CARİ VARLIKLAR
47.1 4.012.462 825.114
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
2.363.001 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
1.439.597 635.488
Personele Verilen Avanslar
209.864 189.626
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
2.362.249.530 2.262.794.551
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 23.697.379.133 23.297.773.177
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12.1 189.203.303 177.037.400
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 23.508.175.830 23.120.735.777
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 16.365 16.250
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 16.365 16.250
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 2.868.012 2.868.012
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
45.2, 9 2.000.000 2.000.000
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
45.2 868.012 868.012
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3.4 55.189.622 56.291.314
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3.4 11.922.800 11.612.740
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3.4 21.791.153 19.858.740
Motorlu Taşıtlar
6.3.4 1.721.735 1.721.735
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3.4 28.935.796 28.618.396
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 38.315.449 38.131.237
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -47.497.311 -43.651.534
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 64.062.053 58.535.130
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 108.205.755 101.306.352
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -62.054.392 -57.516.287
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 17.910.690 14.745.065
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
546.981 694.749
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
546.981 694.749
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 36.003.782 17.198.584
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 36.003.782 17.198.584
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
23.856.065.948 23.433.377.216
TOPLAM VARLIKLAR
26.218.315.478 25.696.171.767
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 6.488.043 5.849.587
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 12.815.836 12.375.582
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -6.327.793 -6.525.995
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,19 263.915.989 286.782.074
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 42.325.221 50.990.388
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 221.432.434 235.633.352
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
4,19 158.334 158.334
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
12.2, 19 72.003.369 6.175.630
Ortaklara Borçlar
12.2, 19 60.404.567 264.235
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
12.2 367.984 367.984
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 7.727.099 406.278
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19, 45 3.503.719 5.137.133
DİĞER BORÇLAR
4,19, 47.1 11.966.768 12.668.054
Alınan Depozito ve Teminatlar
47.1 4.301 3.921
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
47.1 11.962.467 12.664.133
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
172.924.673 174.911.277
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17.15 87.180.869 89.354.850
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 24.218.455 23.236.330
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17.15 61.525.349 62.320.097
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
35 43.996.287 25.558.332
Ödenecek Vergi ve Fonlar
24.678.505 12.642.227
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
4.184.295 2.961.289
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 15.822.458 68.001.414
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -688.971 -58.046.598
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23.2 23.220.433 22.559.966
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23.2 23.220.433 22.559.966
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
2.20, 19 11.470.922 3.456.790
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 3.276.698 2.722.115
Gider Tahahkkukları
19 8.192.169 732.620
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 2.055 2.055
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 6.610.936 4.775.942
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 6.610.936 4.775.942
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
612.597.420 542.737.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 25.650.707 27.452.029
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 41.315.197 44.600.014
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -15.664.490 -17.147.985
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
17.5, 17.6 23.507.582.924 23.120.140.926
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
17.5, 17.6 23.507.582.924 23.120.140.926
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 1.708.944.609 1.465.283.147
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 1.670.732.055 1.430.127.406
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.20, 17.15 38.212.554 35.155.741
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
10.671.704 10.328.481
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
10.671.704 10.328.481
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22 15.908.081 15.971.826
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 15.908.081 15.971.826
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
25.268.758.025 24.639.176.409
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 180.000.000 180.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13 180.000.000 180.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15.2 837.095 837.095
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15.2 837.095 837.095
KAR YEDEKLERİ
113.108.979 124.283.356
Yasal Yedekler
15.2 80.039.901 54.794.243
Statü Yedekleri
15.2 11.494 11.494
Olağanüstü Yedekler
15.2 104.813.938 80.922.342
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15.2 -60.921.246 -294.093
Diğer Kar Yedekleri
15.2 -10.835.108 -11.150.630
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
43.013.959 209.137.255
Dönem Net Karı
43.013.959 209.137.255
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
336.960.033 514.257.706
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
26.218.315.478 25.696.171.767


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
19.009.314 18.236.870
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
19.009.314 18.236.870
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 19.136.620 24.479.796
Brüt Yazılan Primler (+)
24 21.220.445 25.769.191
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -2.083.825 -1.289.395
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -127.306 -6.242.926
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 -702.805 -7.134.607
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 575.499 891.681
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-17.460.387 -17.278.846
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-784.939 -1.287.578
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-1.310.845 -1.904.130
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-1.392.079 -2.214.830
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
81.234 310.700
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 525.906 616.552
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
495.003 705.388
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
30.903 -88.836
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-189.203 -232.044
Faaliyet Giderleri (-)
31 -16.486.104 -15.759.161
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
-141 -63
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-141 -63
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
1.548.927 958.024
HAYAT TEKNİK GELİR
433.275.180 200.914.785
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
306.016.798 134.608.814
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 303.715.510 146.292.405
Brüt Yazılan Primler (+)
24 306.720.951 151.656.883
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -3.005.441 -5.364.478
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 2.301.288 -11.683.591
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 2.140.320 -13.041.937
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 160.968 1.358.346
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
112.653.938 56.129.213
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
14.604.444 10.176.758
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
14.604.444 10.176.758
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-416.243.218 -186.113.002
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-57.258.385 -24.429.507
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-57.527.228 -24.132.049
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-58.259.021 -24.600.670
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
731.793 468.621
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 268.843 -297.458
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
765.579 -549.118
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
-496.736 251.660
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -260.721.389 -105.282.855
Matematik Karşılıklar (-)
-260.933.070 -105.175.828
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-260.895.044 -105.331.004
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-38.026 155.176
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
211.681 -107.027
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
211.681 -107.027
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-2.867.610 -1.908.302
Faaliyet Giderleri (-)
31 -92.935.436 -53.058.936
Yatırım Giderleri (-)
36 -2.384.873 -1.350.978
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-75.525 -82.424
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
17.031.962 14.801.783
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
25 113.308.261 100.269.067
Fon İşletim Gelirleri
25 78.690.140 61.662.176
Yönetim Gideri Kesintisi
25 27.556.039 26.413.077
Giriş Aidatı Gelirleri
25 6.833.672 11.652.090
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 211.722 522.012
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
25 16.688 19.712
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
31 -98.393.420 -76.767.786
Toplam Fon Giderleri (-)
-12.041.905 -9.074.738
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
-18.400 0
Faaliyet Giderleri (-)
31 -81.143.539 -62.682.183
Diğer Teknik Giderler (-)
-4.342.928 -4.021.397
Ceza Ödemeleri (-)
-846.648 -989.468
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
14.914.841 23.501.281
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
1.548.927 958.024
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
17.031.962 14.801.783
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
14.914.841 23.501.281
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
33.495.730 39.261.088
YATIRIM GELİRLERİ
28.116.531 17.420.431
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 32.613.415 38.926.061
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 1.392.358 0
Finansal Yatırımların Değerlemesi
27 -7.475.525 -15.183.069
Kambiyo Karları
36 1.000.323 565.779
İştiraklerden Gelirler
26 64.230 89.623
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13, 26 446.205 -7.060.387
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
26 75.525 82.424
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-11.796.497 -8.632.939
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-1.772.063 -2.159.730
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-478.813 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
13 -1.161.739 0
Kambiyo Zararları (-)
0 0
Amortisman Giderleri (-)
6.1 -8.383.882 -6.473.209
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
11.426.166 24.462.688
Karşılıklar Hesabı (+/-)
-2.518.986 1.290.533
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21,35 5.777.775 5.040.902
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47.1 19.502.744 28.728.313
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47.1 -11.520.473 -10.275.604
Önceki Yıl Gelir ve Karları
47.3 219.994 316.528
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
47.3 -34.888 -637.984
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
43.013.959 51.856.624
Dönem Karı veya Zararı
61.241.930 72.511.268
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -18.227.971 -20.654.644
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
43.013.959 51.856.624
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
330.817.106 174.901.271
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.516.318.027 1.189.522.838
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-123.876.304 -56.080.537
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-1.467.926.746 -1.109.831.215
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
255.332.083 198.512.357
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-9.468.057 -8.118.606
Diğer Nakit Girişleri
24.431.499 60.667.879
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-144.721.230 -233.261.392
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
125.574.295 17.800.238
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
0 2.295.536
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6.3.1 -12.624.901 -8.233.100
Mali Varlık İktisabı (-)
11.4 -1.816.555.877 -359.214.778
Mali Varlıkların Satışı
11.4 1.941.822.287 308.500.294
Alınan Faiz
42.470.396 50.403.750
Alınan Temettüler
64.230 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
155.176.135 -6.248.298
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -3.295.110 -2.919.561
Ödenen Temettüler (-)
-91.063.938 -54.650.098
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-94.359.048 -57.569.659
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
5.239.826 16.260.295
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
191.631.208 -29.757.424
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
280.275.065 384.292.747
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
2.12 471.906.273 354.535.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 0 370.311.655
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 0 370.311.655
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -1.338.107 0 0 -1.338.107
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -14.327.170 0 0 0 0 0 0 0 -14.327.170
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 51.856.624 0 51.856.624
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000.000 0 -100.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 18.661.492 0 72.568.352 -91.229.844 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -53.468.374 0 0 54.794.243 11.494 73.309.015 51.856.624 0 306.503.002
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 209.137.255 0 514.257.706
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 209.137.255 0 514.257.706
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geli0 0 0 0 315.521 0 0 315.521
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -60.627.153 0 0 0 0 0 0 0 -60.627.153
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 43.013.959 0 43.013.959
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 -160.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 25.245.658 0 23.891.597 -49.137.255 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -60.921.246 0 0 80.039.901 11.494 94.815.925 43.013.959 0 336.960.033http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843199


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4548 Değişim: -0,56%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2717 Değişim: 0,02%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
500,82 Değişim: 0,30%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 501,74
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.