KAP ***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

07.02.2020 - 20:51
KAP ***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
2.12, 14 398.527.876 633.233.563
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 190.080.031 390.908.441
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
2.12, 14 -41.388 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
2.12, 14 208.489.233 242.325.122
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4, 11 1.771.746.764 843.339.644
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4, 11.4 193.245.501 58.068.689
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
4, 11.4 129.000.000 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4, 11.4 383.015.032 89.878.939
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
4, 11.4 1.066.486.231 695.392.016
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 51.798.777 48.090.782
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 37.011.109 33.872.232
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 14.787.668 14.218.550
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.2, 45 3.143.495 1.585.758
Ortaklardan Alacaklar
12.2 23.568 20.221
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
5.906 9.533
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
45 3.114.021 1.556.004
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 520.027 721.711
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
53.893 64.099
Diğer Çeşitli Alacaklar
220.631 412.109
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
245.503 245.503
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
38.126.851 45.216.178
Ertelenmiş Üretim Giderleri
2.20 33.622.434 37.123.339
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 4.438.523
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
4.504.417 3.654.316
DİĞER CARİ VARLIKLAR
47.1 850.808 843.279
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
10.838 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
635.488 307.928
Personele Verilen Avanslar
204.482 535.351
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
2.264.714.598 1.573.030.915
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 23.297.773.177 17.605.298.437
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12.1 177.037.400 163.943.945
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 23.120.735.777 17.441.354.492
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 17.413 24.231
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 17.413 24.231
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 868.012 868.012
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
45.2 868.012 868.012
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3.4 60.326.477 29.677.879
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3.4 13.296.320 12.217.595
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3.4 21.007.774 19.598.506
Motorlu Taşıtlar
6.3.4 1.721.735 0
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3.4 29.640.700 28.709.148
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 42.063.298 0
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -47.403.350 -30.847.370
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 58.535.130 49.560.983
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 101.306.352 73.999.388
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -57.516.287 -43.277.201
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 14.745.065 18.838.796
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
695.060 1.237.812
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
695.060 1.237.812
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 18.344.703 26.384.809
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 18.344.703 26.384.809
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
23.436.559.972 17.713.052.163
TOPLAM VARLIKLAR
25.701.274.570 19.286.083.078
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 8.056.056 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 14.740.592 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -6.684.536 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,19 274.370.913 281.513.628
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 43.940.869 21.131.197
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 230.271.710 260.236.678
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
4,19 158.334 145.753
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
12.2, 19 5.858.395 4.472.570
Ortaklara Borçlar
12.2, 19 264.235 166.000
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 520.965 1.111.024
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19, 45 5.073.195 3.195.546
DİĞER BORÇLAR
47.1 12.888.556 9.533.429
Alınan Depozito ve Teminatlar
47.1 3.921 3.472
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
47.1 12.884.635 9.529.957
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
174.911.277 185.647.470
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17.15 89.354.850 114.613.206
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 23.236.330 5.228.606
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17.15 62.320.097 65.805.658
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
35 29.138.447 25.351.657
Ödenecek Vergi ve Fonlar
13.554.128 12.416.711
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
4.135.707 3.060.614
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 70.716.096 56.584.492
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -59.267.484 -46.710.160
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23.2 27.301.015 25.923.723
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23.2 27.301.015 25.923.723
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
2.20, 19 3.513.311 3.376.366
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 2.722.115 2.011.993
Gider Tahahkkukları
19 789.141 1.362.318
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 2.055 2.055
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 5.943.026 4.803.637
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 5.943.026 4.803.637
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
541.980.996 540.622.480
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 27.677.489 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 44.843.368 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -17.165.879 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
17.5, 17.6 23.120.140.926 17.440.885.677
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
17.5, 17.6 23.120.140.926 17.440.885.677
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 1.465.283.146 911.877.052
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 1.430.127.405 886.410.338
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.20, 17.15 35.155.741 25.466.714
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
10.457.201 10.470.942
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
10.457.201 10.470.942
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22 15.971.826 11.934.859
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 15.971.826 11.934.859
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
24.639.530.588 18.375.168.530
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 180.000.000 180.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13 180.000.000 180.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15.2 837.095 837.095
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15.2 837.095 837.095
KAR YEDEKLERİ
124.283.356 -1.755.284
Yasal Yedekler
15.2 54.794.243 36.132.751
Statü Yedekleri
15.2 11.494 11.494
Olağanüstü Yedekler
15.2 80.922.342 8.353.990
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15.2 -294.093 -39.141.204
Diğer Kar Yedekleri
15.2 -11.150.630 -7.112.315
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-19.587 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
214.662.122 191.210.257
Dönem Net Karı
214.662.122 191.210.257
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
519.762.986 370.292.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
25.701.274.570 19.286.083.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
74.456.749 70.493.443
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
73.722.857 70.493.443
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 76.908.757 72.451.148
Brüt Yazılan Primler (+)
24 82.432.727 75.398.393
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -5.523.970 -2.947.245
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -3.185.900 -1.957.705
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 -4.733.282 -3.138.680
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 1.547.382 1.180.975
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
733.892 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
733.892 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-67.392.242 -69.589.418
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-4.277.098 -7.532.772
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-5.459.353 -7.258.165
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-6.250.736 -7.781.531
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
791.383 523.366
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 1.182.255 -274.607
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.320.960 -500.057
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
-138.705 225.450
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-753.490 -570.354
Faaliyet Giderleri (-)
31 -62.356.508 -61.477.243
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
-5.146 -9.049
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-5.146 -9.049
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
7.064.507 904.025
HAYAT TEKNİK GELİR
1.138.770.182 881.959.926
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
911.724.288 479.499.521
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 883.280.033 474.851.453
Brüt Yazılan Primler (+)
24 905.321.486 489.972.130
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -22.041.453 -15.120.677
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 28.444.255 4.648.068
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 28.011.419 6.123.172
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 432.836 -1.475.104
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
203.077.972 361.844.680
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
23.977.342 40.606.305
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
23.977.342 40.606.305
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
-9.420 9.420
HAYAT TEKNİK GİDER
-1.051.905.182 -789.759.636
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-119.562.062 -102.279.780
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-121.865.369 -103.694.076
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-124.388.378 -106.209.424
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
2.523.009 2.515.348
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 2.303.307 1.414.296
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.149.301 1.490.762
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
1.154.006 -76.466
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -544.770.652 -318.620.215
Matematik Karşılıklar (-)
-545.706.775 -316.812.866
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-545.873.580 -317.608.256
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
166.805 795.390
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
936.123 -1.807.349
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
936.123 -1.807.349
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-8.935.538 -5.776.762
Faaliyet Giderleri (-)
31 -291.030.492 -184.837.902
Yatırım Giderleri (-)
36 -87.190.680 -178.282.230
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-415.758 37.253
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
86.865.000 92.200.290
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
25 383.946.285 345.869.368
Fon İşletim Gelirleri
25 269.507.649 238.035.120
Yönetim Gideri Kesintisi
25 77.653.505 63.722.390
Giriş Aidatı Gelirleri
25 35.045.975 41.100.284
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 1.607.467 2.906.971
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
25 131.689 104.603
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
-334.039.296 -286.663.952
Toplam Fon Giderleri (-)
-41.823.019 -29.403.165
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
-630 -6.238
Faaliyet Giderleri (-)
31 -271.358.509 -243.519.463
Diğer Teknik Giderler (-)
-17.575.019 -12.328.374
Ceza Ödemeleri (-)
-3.282.119 -1.406.712
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
49.906.989 59.205.416
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
7.064.507 904.025
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
86.865.000 92.200.290
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
49.906.989 59.205.416
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
143.836.496 152.309.731
YATIRIM GELİRLERİ
167.833.352 104.431.676
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 111.622.462 75.376.193
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 13.420.785 12.789.839
Finansal Yatırımların Değerlemesi
27 -9.101.278 3.715.679
Kambiyo Karları
36 1.127.650 2.290.139
İştiraklerden Gelirler
26 89.623 74.686
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
26 6.439 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13, 26 50.251.913 10.222.393
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
26 415.758 -37.253
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-42.821.748 -15.101.873
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-7.988.029 -567.984
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-22.848 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
13 -674.500 -225.300
Kambiyo Zararları (-)
0 0
Amortisman Giderleri (-)
6.1 -30.801.197 -14.308.589
Diğer Yatırım Giderleri (-)
-3.335.174 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
12.358.925 7.094.934
Karşılıklar Hesabı (+/-)
1.310.515 -457.947
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21,35 4.526.832 3.071.976
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47.1 60.714.073 113.585.676
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47.1 -51.469.891 -108.535.422
Önceki Yıl Gelir ve Karları
47.3 357.246 112.715
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
47.3 -3.079.850 -682.064
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
214.662.122 191.210.257
Dönem Karı veya Zararı
281.207.025 248.734.468
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -66.544.903 -57.524.211
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
214.662.122 191.210.257
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.013.683.676 575.414.459
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
5.169.040.346 4.826.331.226
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-322.664.126 -245.163.219
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-4.885.112.468 -4.536.017.947
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
974.947.428 620.564.519
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-62.916.371 -43.976.358
Diğer Nakit Girişleri
141.804.837 24.194.949
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-444.079.993 -484.551.020
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
609.755.901 116.232.090
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
4.353 0
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6.3.1 -34.198.189 -42.827.022
Mali Varlık İktisabı (-)
11.4 -5.380.630.263 -805.071.897
Mali Varlıkların Satışı
11.4 4.608.392.274 608.454.013
Alınan Faiz
192.303.257 106.381.426
Alınan Temettüler
89.623 131.872
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-614.038.945 -132.931.608
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -14.098.485 0
Ödenen Temettüler (-)
-91.157.185 -44.098.751
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-105.255.670 -44.098.751
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
3.620.489 8.357.254
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-105.918.225 -52.441.015
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
386.292.747 438.733.762
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
2.12 280.374.522 386.292.747


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
118.000.000 0 -3.130.948 0 0 26.807.343 11.494 20.668.553 101.689.753 0 264.046.195
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
118.000.000 0 -3.130.948 0 0 26.807.343 11.494 20.668.553 101.689.753 0 264.046.195
Sermaye Arttırımı
62.000.000 0 0 0 0 0 0 -62.000.000 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
62.000.000 0 0 0 0 0 0 -62.000.000 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -644.928 0 0 -644.928
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -36.010.256 0 0 0 0 0 0 0 -36.010.256
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 191.210.257 0 191.210.257
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -48.309.200 0 -48.309.200
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 9.325.408 0 44.055.145 -53.380.553 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.210.257 0 370.292.068
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 -19.587 370.292.068
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 -19.587 370.292.068
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -4.038.315 0 0 -4.038.315
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 38.847.111 0 0 0 0 0 0 0 38.847.111
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 214.662.122 0 214.662.122
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000.000 0 -100.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 18.661.492 0 72.568.352 -91.229.844 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 214.662.122 -19.587 519.762.986http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817794


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.