KAP ***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

25.10.2019 - 20:16
KAP ***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
2.12, 14 741.061.366 633.233.563
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 484.395.203 390.908.441
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
2.12, 14 -125.315 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
2.12, 14 256.791.478 242.325.122
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4, 11 1.206.539.533 843.339.644
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4, 11.4 151.133.296 58.068.689
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4, 11.4 132.312.418 89.878.939
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
4, 11.4 923.093.819 695.392.016
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 57.429.145 48.090.782
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 34.716.436 33.872.232
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 22.712.709 14.218.550
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.2, 45 284.332 1.585.758
Ortaklardan Alacaklar
12.2 259.511 20.221
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
24.821 9.533
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
45 0 1.556.004
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 533.935 721.711
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
64.099 64.099
Diğer Çeşitli Alacaklar
224.333 412.109
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
245.503 245.503
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
57.501.677 45.212.452
Ertelenmiş Üretim Giderleri
2.20 38.277.991 37.123.339
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
11.845.190 4.434.797
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
7.378.496 3.654.316
DİĞER CARİ VARLIKLAR
47.1 1.460.366 843.279
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
6.868 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
1.046.846 307.928
Personele Verilen Avanslar
406.652 535.351
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
2.064.810.354 1.573.027.189
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 21.113.653.329 17.605.298.437
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12.1 172.590.154 163.943.945
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 20.941.063.175 17.441.354.492
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 17.357 24.231
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 17.357 24.231
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 868.012 868.012
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
45.2 868.012 868.012
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3.4 60.876.368 29.677.879
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3.4 12.655.711 12.217.595
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3.4 20.752.886 19.598.506
Motorlu Taşıtlar
6.3.4 1.721.735 0
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3.4 29.536.320 28.709.148
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 39.353.592 0
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -43.143.876 -30.847.370
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 60.662.972 49.560.983
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 93.829.683 73.999.388
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -53.345.410 -43.277.201
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 20.178.699 18.838.796
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
845.716 1.241.538
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
845.716 1.241.538
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 23.076.412 26.384.809
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 23.076.412 26.384.809
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
21.260.000.166 17.713.055.889
TOPLAM VARLIKLAR
23.324.810.520 19.286.083.078
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 8.018.188 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 14.390.682 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -6.372.494 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,19 294.335.950 281.513.628
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 35.644.483 21.131.197
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 258.533.134 260.236.678
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
4,19 158.333 145.753
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
12.2, 19 44.139.769 4.472.570
Ortaklara Borçlar
12.2, 19 40.213.042 166.000
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 369.261 1.111.024
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19, 45 3.557.466 3.195.546
DİĞER BORÇLAR
47.1 8.274.327 9.533.429
Alınan Depozito ve Teminatlar
47.1 3.735 3.472
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
47.1 8.270.592 9.529.957
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
185.894.878 185.647.470
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17.15 107.485.125 114.613.206
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 8.427.922 5.228.606
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17.15 69.981.831 65.805.658
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
35 37.588.936 25.351.657
Ödenecek Vergi ve Fonlar
14.240.870 12.416.711
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3.896.403 3.060.614
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 56.877.267 56.584.492
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -37.425.604 -46.710.160
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23.2 25.361.654 25.923.723
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23.2 25.361.654 25.923.723
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
2.20, 19 22.439.314 3.376.366
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 2.430.306 2.011.993
Gider Tahahkkukları
19 20.006.953 1.362.318
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 2.055 2.055
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 4.345.556 4.803.637
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 4.345.556 4.803.637
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
630.398.572 540.622.480
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 26.543.551 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 43.496.734 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -16.953.183 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
17.5, 17.6 20.940.506.668 17.440.885.677
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
17.5, 17.6 20.940.506.668 17.440.885.677
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 1.238.849.891 911.877.052
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 1.206.779.555 886.410.338
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.20, 17.15 32.070.336 25.466.714
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
10.508.475 10.470.942
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
10.508.475 10.470.942
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22 14.739.554 11.934.859
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 14.739.554 11.934.859
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
22.231.148.139 18.375.168.530
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 180.000.000 180.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13 180.000.000 180.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15.2 837.095 837.095
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15.2 837.095 837.095
KAR YEDEKLERİ
112.957.253 -1.755.284
Yasal Yedekler
15.2 54.794.243 36.132.751
Statü Yedekleri
15.2 11.494 11.494
Olağanüstü Yedekler
15.2 80.922.342 8.353.990
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15.2 -12.564.635 -39.141.204
Diğer Kar Yedekleri
15.2 -10.206.191 -7.112.315
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-19.587 -19.587
NET DÖNEM KARI/ZARARI
169.489.048 191.229.844
Dönem Net Karı
169.489.048 191.229.844
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
463.263.809 370.292.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
23.324.810.520 19.286.083.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
54.826.881 52.687.832 18.185.894 17.800.631
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
54.780.225 52.687.832 18.139.238 17.800.631
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 57.790.046 54.850.744 17.858.776 13.911.010
Brüt Yazılan Primler (+)
24 61.653.569 56.792.263 19.062.884 14.700.236
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -3.863.523 -1.941.519 -1.204.108 -789.226
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -3.009.821 -2.162.912 280.462 3.889.621
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 -4.254.422 -2.923.512 263.913 3.691.445
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 1.244.601 760.600 16.549 198.176
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
46.656 0 46.656 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
46.656 0 46.656 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-50.854.265 -51.686.773 -16.312.201 -16.277.342
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-3.347.253 -6.625.425 -1.381.949 -2.195.869
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-4.049.105 -4.800.841 -1.038.908 -1.544.090
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-4.681.988 -4.980.109 -1.194.258 -1.639.159
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
632.883 179.268 155.350 95.069
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 701.852 -1.824.584 -343.041 -651.779
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
663.778 -2.082.884 -530.115 -1.064.179
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
38.074 258.300 187.074 412.400
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-566.434 -438.654 -180.233 -109.455
Faaliyet Giderleri (-)
31 -46.937.422 -44.613.778 -14.749.909 -13.968.350
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
-3.156 -8.916 -110 -3.668
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-3.156 -8.916 -110 -3.668
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
3.972.616 1.001.059 1.873.693 1.523.289
HAYAT TEKNİK GELİR
725.653.740 745.607.932 295.864.196 404.711.349
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
558.458.123 349.507.246 251.361.007 129.205.776
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 548.320.221 354.048.580 232.423.156 119.092.081
Brüt Yazılan Primler (+)
24 562.873.359 365.541.871 236.753.857 122.357.250
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -14.553.138 -11.493.291 -4.330.701 -3.265.169
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 10.137.902 -4.541.334 18.937.851 10.113.695
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 9.347.169 -3.564.379 19.459.060 10.847.880
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 790.733 -976.955 -521.209 -734.185
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
151.439.685 341.800.708 43.898.954 242.132.237
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
15.765.352 54.299.978 613.655 33.373.336
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
15.765.352 54.299.978 613.655 33.373.336
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
-9.420 0 -9.420 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-668.409.520 -660.118.123 -274.398.580 -354.719.628
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-77.451.347 -77.992.011 -32.140.408 -29.475.790
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-72.573.323 -77.317.974 -28.069.333 -29.877.122
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-74.545.546 -79.229.055 -28.501.562 -30.491.456
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
1.972.223 1.911.081 432.229 614.334
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -4.878.024 -674.037 -4.071.075 401.332
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-5.433.028 22.332 -4.164.325 1.548.590
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
555.004 -696.369 93.250 -1.147.258
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -311.494.920 -383.736.893 -109.204.009 -226.361.501
Matematik Karşılıklar (-)
-311.543.375 -382.071.100 -109.134.185 -226.329.344
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-311.733.693 -382.539.346 -109.122.699 -226.557.497
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
190.318 468.246 -11.486 228.153
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
48.455 -1.665.793 -69.824 -32.157
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
48.455 -1.665.793 -69.824 -32.157
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-6.037.188 -4.368.474 -2.205.039 -1.500.248
Faaliyet Giderleri (-)
31 -186.495.066 -127.014.563 -76.063.832 -38.524.442
Yatırım Giderleri (-)
36 -86.592.286 -67.311.845 -54.641.386 -58.963.123
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-338.713 305.663 -143.906 105.476
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
57.244.220 85.489.809 21.465.616 49.991.721
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
25 283.971.398 256.700.504 93.142.010 84.998.502
Fon İşletim Gelirleri
25 193.792.374 177.178.248 68.630.185 60.342.851
Yönetim Gideri Kesintisi
25 60.637.404 48.602.484 15.995.329 14.581.903
Giriş Aidatı Gelirleri
25 28.131.826 28.544.454 8.107.211 9.377.124
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 1.320.621 2.300.047 356.931 683.901
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
25 89.173 75.271 52.354 12.723
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
-229.291.183 -214.196.945 -78.490.639 -71.300.499
Toplam Fon Giderleri (-)
-29.327.586 -23.492.994 -10.391.571 -7.943.573
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
-630 -6.238 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
31 -185.457.541 -180.441.032 -63.150.865 -59.420.444
Diğer Teknik Giderler (-)
-11.803.211 -9.406.820 -4.004.521 -3.551.243
Ceza Ödemeleri (-)
-2.702.215 -849.861 -943.682 -385.239
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
54.680.215 42.503.559 14.651.371 13.698.003
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
3.972.616 1.001.059 1.873.693 1.523.289
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
57.244.220 85.489.809 21.465.616 49.991.721
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
54.680.215 42.503.559 14.651.371 13.698.003
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
115.897.051 128.994.427 37.990.680 65.213.013
YATIRIM GELİRLERİ
124.573.298 64.428.147 62.789.478 23.030.569
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 79.747.336 52.692.943 28.136.267 21.931.464
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 1.526.711 6.258.773 0 6.101.142
Finansal Yatırımların Değerlemesi
27 -6.072.507 -1.736.132 729.675 -7.217.799
Kambiyo Karları
36 559.763 3.434.790 -262.796 2.362.412
İştiraklerden Gelirler
26 89.623 74.686 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13, 26 48.383.659 4.008.750 34.042.426 -41.174
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
26 338.713 -305.663 143.906 -105.476
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-28.894.161 -10.266.742 -9.988.035 -4.160.879
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-5.980.177 -174.627 -1.766.461 96.422
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0 0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-12.318 0 -11.700 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
13 -533.100 -225.300 -297.500 -225.300
Kambiyo Zararları (-)
0 0 0 0
Amortisman Giderleri (-)
6.1 -22.368.566 -9.866.815 -7.912.374 -4.032.001
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
11.845.384 8.730.665 -17.531.428 -541.398
Karşılıklar Hesabı (+/-)
2.716.146 -1.510.268 1.322.562 12.879
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35, 47.4 5.335.413 7.765.752 -67.910 4.149.760
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47.1 51.965.157 97.592.075 9.136.465 67.677.275
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47.1 -47.348.695 -94.657.202 -27.724.169 -72.356.315
Önceki Yıl Gelir ve Karları
47.3 351.933 57.003 9.393 27
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
47.3 -1.174.570 -516.695 -207.769 -25.024
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
169.489.048 142.511.588 56.037.333 60.900.379
Dönem Karı veya Zararı
223.421.572 191.886.497 73.260.695 83.541.305
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -53.932.524 -49.374.909 -17.223.362 -22.640.926
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
169.489.048 142.511.588 56.037.333 60.900.379
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
643.334.473 428.498.554
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
3.639.856.024 5.903.821.409
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-195.288.622 -189.635.092
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-3.398.363.182 -5.677.165.083
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
689.538.693 465.519.788
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-43.128.422 -24.996.957
Diğer Nakit Girişleri
163.714.006 26.899.337
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-322.572.718 -263.619.315
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
487.551.559 203.802.853
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
3.070 0
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6.3.1 -25.448.518 -33.068.568
Mali Varlık İktisabı (-)
11.4 -1.689.450.775 -438.209.674
Mali Varlıkların Satışı
11.4 1.416.210.005 303.928.946
Alınan Faiz
133.388.315 76.517.824
Alınan Temettüler
89.623 131.872
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-165.208.280 -90.699.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -10.438.494 0
Ödenen Temettüler (-)
-54.749.033 -44.098.751
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-65.187.527 -44.098.751
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
-589.081 21.213.434
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
256.566.671 90.217.936
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
386.292.747 438.733.762
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
2.12 642.859.418 528.951.698


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
118.000.000 0 -3.130.948 0 0 26.807.343 11.494 20.668.553 101.689.753 0 264.046.195
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
118.000.000 0 -3.130.948 0 0 26.807.343 11.494 20.668.553 101.689.753 0 264.046.195
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -51.333.702 0 0 0 0 0 0 0 -51.333.702
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 142.511.588 0 142.511.588
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -48.309.200 0 -48.309.200
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 9.325.408 0 44.055.145 -53.380.553 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
118.000.000 0 -54.464.650 0 0 36.132.751 11.494 64.723.698 142.511.588 0 306.914.881
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 -19.587 370.292.068
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 -19.587 370.292.068
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -3.093.876 0 0 -3.093.876
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 26.576.569 0 0 0 0 0 0 0 26.576.569
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 169.489.048 0 169.489.048
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000.000 0 -100.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 18.661.492 0 72.568.352 -91.229.844 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -12.564.635 0 0 54.794.243 11.494 71.553.246 169.489.048 -19.587 463.263.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795050


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 1,22% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,6761 Değişim: 2,77%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,8304
Açılış: 13,3069
15,4864 Değişim: 2,80%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,6769
Açılış: 15,064
775,56 Değişim: 1,87%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 785,91
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.