KAP ***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

26.10.2018 - 19:37
KAP ***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
2.12, 14 662.398.418 589.738.443
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 414.427.787 340.823.953
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
2.12, 14 -137.167 -99.499
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
2.12, 14 248.107.798 249.013.989
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 817.497.507 547.825.900
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.1, 11.4 46.857.531 37.064.147
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11.1, 11.4 86.211.064 85.044.018
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11.1, 11.4 684.428.912 425.717.735
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 54.035.237 37.241.266
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 30.895.261 23.531.390
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12.1 0 20.782
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 23.139.976 13.689.094
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.1, 12.2, 45 2.770.923 1.319.529
Ortaklardan Alacaklar
12.2 211.795 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
16.485 2.094
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
45 2.542.643 1.317.435
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 723.604 1.292.667
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
64.099 69.598
Diğer Çeşitli Alacaklar
414.002 977.566
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
245.503 245.503
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
53.745.862 42.436.847
Ertelenmiş Üretim Giderleri
2.20 39.822.077 39.347.185
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
8.705.724 290.016
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
5.218.061 2.799.646
DİĞER CARİ VARLIKLAR
45, 47.1 3.336.604 9.136.090
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
45, 47.1 2.837.642 9.136.080
Personele Verilen Avanslar
498.962 10
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
1.594.508.155 1.228.990.742
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1, 17 17.501.622.705 15.457.681.920
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12.1 180.905.207 136.334.131
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1, 17 17.320.717.498 15.321.347.789
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 24.377 21.009
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 24.377 21.009
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 868.012 868.012
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
45.2 868.012 868.012
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3.4 29.371.665 19.421.582
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3.4 11.590.535 9.952.653
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3.4 18.680.401 15.622.217
Motorlu Taşıtlar
0 0
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3.4 27.556.404 16.689.454
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6.3.4 646.011 646.011
Birikmiş Amortismanlar (-)
6.3.4 -29.101.686 -24.731.002
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
6.3.4 0 1.242.249
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 44.551.672 32.602.134
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 65.815.135 47.993.417
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -40.581.539 -35.087.170
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 19.318.076 19.695.887
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
47.1 1.123.819 1.335.057
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
47.1 1.123.819 1.335.057
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 34.689.280 16.080.411
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 34.689.280 16.080.411
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
17.612.251.530 15.528.010.125
TOPLAM VARLIKLAR
19.206.759.685 16.757.000.867
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 293.651.204 286.792.203
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 17.947.874 18.067.007
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19 275.557.577 268.563.826
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
19 145.753 161.370
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
12.2,15,19 3.147.902 4.373.105
Ortaklara Borçlar
12.2, 19, 15 186.427 126.074
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 560.084 556.419
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19, 45 2.401.391 3.690.612
DİĞER BORÇLAR
19, 47.1 10.216.321 18.587.654
Alınan Depozito ve Teminatlar
19, 47.1 3.954 2.489
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
19, 47.1 10.212.367 18.585.165
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
199.350.767 190.047.055
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17.15 124.007.816 117.303.570
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 5.898.982 5.798.137
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17.15 69.443.969 66.945.348
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
35 41.259.552 16.272.639
Ödenecek Vergi ve Fonlar
15.042.121 9.509.915
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
5.786.856 2.794.822
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 46.542.360 28.512.057
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -26.111.785 -24.544.244
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 89
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23.2 22.502.225 22.076.656
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23.2 22.502.225 22.076.656
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
2.20, 19 21.308.745 3.856.926
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 2.050.918 3.490.039
Gider Tahahkkukları
19 19.255.772 239.825
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 2.055 127.062
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 4.592.615 4.076.214
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 4.592.615 4.076.214
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
596.029.331 546.082.452
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
17.5, 17.6 17.320.277.639 15.319.314.977
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
17.5, 17.6 17.320.277.639 15.319.314.977
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 960.695.521 605.708.797
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 936.768.795 586.589.199
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17.15 23.926.726 19.119.598
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
47.1 9.780.304 9.407.700
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
47.1 9.780.304 9.407.700
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22 13.062.009 12.440.746
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 13.062.009 12.440.746
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.303.815.473 15.946.872.220
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 118.000.000 118.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13 118.000.000 118.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 837.095 837.095
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 837.095 837.095
KAR YEDEKLERİ
45.566.198 43.519.347
Yasal Yedekler
15 36.132.751 26.807.343
Statü Yedekleri
15 11.494 11.494
Olağanüstü Yedekler
15 70.353.990 26.298.845
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 -54.464.650 -3.130.948
Diğer Kar Yedekleri
15 -6.467.387 -6.467.387
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
142.511.588 101.689.753
Dönem Net Karı
142.511.588 101.689.753
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
306.914.881 264.046.195
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
19.206.759.685 16.757.000.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
52.687.832 42.117.342 17.800.631 15.545.922
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
52.687.832 42.117.342 17.800.631 15.545.922
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 54.850.744 52.207.264 13.911.010 15.838.540
Brüt Yazılan Primler (+)
24 56.792.263 52.824.361 14.700.236 16.014.798
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -1.941.519 -617.097 -789.226 -176.258
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -2.162.912 -10.089.922 3.889.621 -292.618
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 -2.923.512 -9.439.647 3.691.445 -141.862
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 760.600 -650.275 198.176 -150.756
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-51.686.773 -44.144.472 -16.277.342 -14.672.135
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-6.625.425 -5.783.396 -2.195.869 -825.081
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-4.800.841 -6.723.686 -1.544.090 -1.836.111
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-4.980.109 -7.047.211 -1.639.159 -2.132.437
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
179.268 323.525 95.069 296.326
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -1.824.584 940.290 -651.779 1.011.030
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-2.082.884 817.382 -1.064.179 781.223
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
258.300 122.908 412.400 229.807
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-438.654 -435.842 -109.455 -132.726
Faaliyet Giderleri (-)
31 -44.613.778 -37.903.620 -13.968.350 -13.714.269
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
-8.916 -21.614 -3.668 -59
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-8.916 -21.614 -3.668 -59
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
1.001.059 -2.027.130 1.523.289 873.787
HAYAT TEKNİK GELİR
745.607.932 315.433.846 404.711.349 110.176.941
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
349.507.246 252.808.851 129.205.776 88.730.326
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 354.048.580 280.147.490 119.092.081 94.463.265
Brüt Yazılan Primler (+)
24 365.541.871 291.868.799 122.357.250 97.564.509
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -11.493.291 -11.721.309 -3.265.169 -3.101.244
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -4.541.334 -27.338.639 10.113.695 -5.732.939
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 -3.564.379 -28.250.155 10.847.880 -5.201.937
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 -976.955 911.516 -734.185 -531.002
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
341.800.708 56.952.063 242.132.237 18.816.470
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
54.299.978 5.697.388 33.373.336 2.630.145
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
54.299.978 5.697.388 33.373.336 2.630.145
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 -24.456 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-660.118.123 -272.132.805 -354.719.628 -95.249.828
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-77.992.011 -69.543.199 -29.475.790 -22.702.052
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-77.317.974 -65.378.751 -29.877.122 -19.373.015
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-79.229.055 -67.843.686 -30.491.456 -20.107.970
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
1.911.081 2.464.935 614.334 734.955
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -674.037 -4.164.448 401.332 -3.329.037
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
22.332 -5.258.303 1.548.590 -5.882.170
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
-696.369 1.093.855 -1.147.258 2.553.133
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -383.736.893 -41.565.285 -226.361.501 -22.251.151
Matematik Karşılıklar (-)
-382.071.100 -42.207.484 -226.329.344 -22.536.413
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-382.539.346 -42.576.725 -226.557.497 -22.572.525
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
468.246 369.241 228.153 36.112
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
-1.665.793 642.199 -32.157 285.262
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
-1.665.793 642.199 -32.157 285.262
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-4.368.474 -2.947.846 -1.500.248 -1.027.787
Faaliyet Giderleri (-)
31 -127.014.563 -112.482.352 -38.524.442 -37.641.921
Yatırım Giderleri (-)
36 -67.311.845 -45.054.711 -58.963.123 -11.575.160
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
305.663 -539.412 105.476 -51.757
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
85.489.809 43.301.041 49.991.721 14.927.113
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
25 256.700.504 214.348.440 84.998.502 74.645.269
Fon İşletim Gelirleri
25 177.178.248 151.213.371 60.342.851 53.667.400
Yönetim Gideri Kesintisi
25 48.602.484 35.864.374 14.581.903 11.911.505
Giriş Aidatı Gelirleri
25 28.544.454 24.136.444 9.377.124 8.077.802
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 2.300.047 3.121.476 683.901 980.554
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
25 75.271 12.775 12.723 8.008
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
-214.196.945 -205.773.171 -71.300.499 -64.391.808
Toplam Fon Giderleri (-)
-23.492.994 -21.540.810 -7.943.573 -6.252.901
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
-6.238 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
31 -180.441.032 -175.019.572 -59.420.444 -54.957.157
Diğer Teknik Giderler (-)
-9.406.820 -8.777.596 -3.551.243 -3.085.656
Ceza Ödemeleri (-)
-849.861 -435.193 -385.239 -96.094
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
42.503.559 8.575.269 13.698.003 10.253.461
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
1.001.059 -2.027.130 1.523.289 873.787
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
85.489.809 43.301.041 49.991.721 14.927.113
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
42.503.559 8.575.269 13.698.003 10.253.461
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
128.994.427 49.849.180 65.213.013 26.054.361
YATIRIM GELİRLERİ
64.428.147 41.963.854 23.030.569 15.937.798
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 52.692.943 37.352.977 21.931.464 16.475.163
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 6.258.773 5.818 6.101.142 0
Finansal Yatırımların Değerlemesi
27 -1.736.132 2.713.077 -7.217.799 -672.334
Kambiyo Karları
36 3.434.790 451.427 2.362.412 83.212
İştiraklerden Gelirler
26 74.686 74.686 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13, 26 4.008.750 826.457 -41.174 0
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
26 -305.663 539.412 -105.476 51.757
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-10.266.742 -4.888.240 -4.160.879 -1.961.470
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-174.627 -78.402 96.422 12.882
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0 0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-225.300 0 -225.300 0
Kambiyo Zararları (-)
36 0 -37.402 0 0
Amortisman Giderleri (-)
6.1 -9.866.815 -4.772.436 -4.032.001 -1.974.352
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
8.730.665 10.427.113 -541.398 1.967.778
Karşılıklar Hesabı (+/-)
-1.510.268 -3.187.155 12.879 -1.775.933
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21,35 7.765.752 4.662.640 4.149.760 1.621.376
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47.1 97.592.075 25.673.907 67.677.275 6.729.960
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47.1 -94.657.202 -16.908.876 -72.356.315 -4.606.276
Önceki Yıl Gelir ve Karları
47.3 57.003 265.875 27 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
47.3 -516.695 -79.278 -25.024 -1.349
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
142.511.588 74.079.002 60.900.379 32.268.782
Dönem Karı veya Zararı
191.886.497 97.351.907 83.541.305 41.998.467
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -49.374.909 -23.272.905 -22.640.926 -9.729.685
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
142.511.588 74.079.002 60.900.379 32.268.782
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
428.498.554 347.211.127
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
5.903.821.409 4.944.376.507
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-189.635.092 -144.175.451
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-5.677.165.083 -4.789.378.045
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
465.519.788 358.034.138
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-24.996.957 -11.327.091
Diğer Nakit Girişleri
26.899.337 12.733.730
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-263.619.315 -240.367.079
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
203.802.853 119.073.698
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
0 0
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6.3.1 -33.068.568 -24.592.056
Mali Varlık İktisabı (-)
11.4 -438.209.674 -84.192.652
Mali Varlıkların Satışı
11.4 303.928.946 26.929.241
Alınan Faiz
76.517.824 49.146.971
Alınan Temettüler
131.872 74.686
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 -113.273
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-90.699.600 -32.747.083
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
0 0
Ödenen Temettüler (-)
-44.098.751 -19.844.623
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-44.098.751 -19.844.623
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
21.213.434 -254.002
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
90.217.936 66.227.990
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
438.733.762 405.039.713
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
2.12 528.951.698 471.267.703


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
118.000.000 0 -3.270.313 0 0 22.950.753 11.494 2.033.388 63.220.412 -17.618.210 185.327.524
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
118.000.000 0 -3.270.313 0 0 22.950.753 11.494 2.033.388 63.220.412 -17.618.210 185.327.524
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 1.028.377 0 0 0 0 0 0 0 1.028.377
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 74.079.002 0 74.079.002
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -21.664.800 0 -21.664.800
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 3.856.590 0 20.080.812 -41.555.612 17.618.210 0
Dönem Sonu Bakiyesi
118.000.000 0 -2.241.936 0 0 26.807.343 11.494 22.114.200 74.079.002 0 238.770.103
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
118.000.000 0 -3.130.948 0 0 26.807.343 11.494 20.668.553 101.689.753 0 264.046.195
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
118.000.000 0 -3.130.948 0 0 26.807.343 11.494 20.668.553 101.689.753 0 264.046.195
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -51.333.702 0 0 0 0 0 0 0 -51.333.702
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 142.511.588 0 142.511.588
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -48.309.200 0 -48.309.200
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 9.325.408 0 44.055.145 -53.380.553 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
118.000.000 0 -54.464.650 0 0 36.132.751 11.494 64.723.698 142.511.588 0 306.914.881http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716020


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.523 Değişim: -1,49% Hacim : 29.574 Mio.TL Son veri saati : 17:47
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4781 Değişim: 1,59%
Düşük 7,3521 15.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0586 Değişim: 1,01%
Düşük 8,9346 15.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
443,38 Değişim: 1,34%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.