KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.07.2020 - 14:30
KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 05.05.2020
Genel Kurul Tarihi 04.06.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Caddesi No:171 Metro City A Blok Kat:17 1.Levent/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması
4 - 2019 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 33.935.679TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 19.561.966,12TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 978.098,31TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 32.957.580,69TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 18.583.867,81TL faaliyet karı vardır) kısmın Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2020 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi
9 - 2020 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi
11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimizin 2019 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2020 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
14 - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "III-48.1 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37 ve 40. Maddeleri çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi
17 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
18 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020_18 AVGYO 2019 GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Avgyo.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2019 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 04 Haziran 2020 Perşembe günü, saat 11.00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.06.2020 tarih ve 54696285 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer KARAKOÇ gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 12 Mayıs 2020 tarih 10076 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 05 Mayıs 2020 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.
Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 72.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 7.200.000.000 adet hisseden 6.003TL sermayesine tekabül eden 600.300 adet hissenin Asaleten, 29.693.354TL sermayesine tekabül eden 2.969.335.400 adet hissesinin vekaleten olmak üzere, toplam 29.699.357 sermayesine tekabül eden 2.969.935.700 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek anasözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu anlaşıldığından toplantının açılarak ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.
Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.
1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Toplantı Yazmanlığına Elif KOÇBEY ve Oy Toplama Memurluğuna Şeyma ŞENEL'in iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Toplantı Yazmanlığına Elif KOÇBEY ve Oy Toplama Memurluğuna Şeyma ŞENEL'in seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
Gündem maddesi eklendiği açıklandı. Sermaye PiyasasıKurulunun 14.05.2020 tarih ve E.5175 Sayılı yazılarıyla Şirketimize 81.141TL tutarındaİdari Para Cezası uygulandığı bildirilmiş ve bu tutarın cezaya dayanak işlemdöneminde görevde bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmeyeceğihususunun ilk genel kurulda görüşülmesi bilgisi verilmiştir. Bu bildirimintebliğ tarihi itibariyle işbu Olağan Genel Kurul toplantısı duyurulmuş olduğundangündeme eklenememiştir. Fakat, 6362 Sayılı Sermaye Piyasasın Kanunu'nun 29.Maddesinin (4) numaralı fıkrasındaki "(4)Halka açık ortaklıkların genel kurullarında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızınKurulun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genelkurul gündemine alınması zorunludur." Hükmü gereği gündeme bağlılıkilkesinin istisnası olarak bu hususun görüşülmesine ilişkin gündem maddesinin 18.Gündem olarak görüşülmesi ve "Dilek, Temenniler ve Kapanış maddesinin 19. Maddeolarak görüşülmesi önerildi. Verilen önerge katılanların oybirliği ile kabuledildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Murat AKALP'a yetki verilmesine ilişkin olarak oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif okundu müzakere edildi yapılan oylamada oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Fatih TERLEMEZ tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2019 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2019 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2019 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan Elektronik ortamda katılan oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
Bu sırada, bir kısım ortaklar tarafından verilenönerge ile Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni seçimyapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu önerilmiş olup, bu önerigündemde bulunmamış olmasına rağmen Türk Ticaret Kanununun 413/3 fıkrası ve 28Kasım 2012 gün ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle BuToplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri HakkındaYönetmeliğin 25/1-c maddesi uyarınca işbu gündem maddesinden sayıldığındandoğrudan görüşülebilecek bir husus olduğundan öneri müzakereye açıldı.
Buna göre, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Ciğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU ve Çağla ÖZTÜRK'ün, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Saliha SASA ve Lokman KONDAKÇI'nın (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ………. TC Kimlik numaralı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, …………. TC kimlik numaralı Çağla ÖZTÜRK'ün, …………. TC kimlik numaralı Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU'nun ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ……….. TC kimlik Numaralı Saliha SASA'nın ve …………. TC kimlik Numaralı Lokman KONDAKÇI'nın (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çağla ÖZTÜRK ve Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU'nun Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Saliha SASA'nın Avukat olarak kendisine ait SASA Hukuk Bürosunda Bağımsız Avukatlık faaliyetlerinde bulunduğu, Lokman KONDAKÇI'nın ise İstanbul Fındık İhracatçıları Birliği Başkanlığı yapmış olduğu ve halen Türkiye'de ve yurtdışında Fındık Ticareti ile iştigal ettiği bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. YönetimKurulu'nun 05.05.2020 Tarih ve 2020/18 Sayılı Kararı ile alınan 2019 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatınagöre oluşan 33.935.679-TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 19.561.966,12-TLfaaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 978.098,31-TL tutarında BirinciTertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göreoluşan 32.957.580,69-TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 18.583.867,81-TL faaliyet karı vardır) kısmın Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesineve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi müzakere edildi, sözalan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, yapılanoylamada oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 27.03.2020 tarih ve 2020/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2020 yılı için seçilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediği hususu ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 24.8 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, 2019 yılı içerisinde toplam 469.257-TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 yılında en fazla 1.000.000TL tutarında bağış yapılması ve bu konuda 1.000.000TL'nin sınır olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesi olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Bu gündem maddesi ile ilgili olarak önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 25.000TL'ye kadar huzur hakkı, ücret veya sair sağlanan faydalara ilişkin tutarın Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki öneri müzakere edildi, Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 25.000TL'ye kadar huzur hakkı, ücret veya sair sağlanan faydalara ilişkin tutarın Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
11. Gündemin On birinci maddesi gereğince Şirketimizin 2019 yılı içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alım işlemi yapmadığı ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2020 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
14. Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 24. nolu dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı
15. Gündemin on beşinci maddesi uyarınca Sermaye PiyasasıKurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine veUygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkındagenel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı
16. Gündemin on altıncı maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Gayrimenkul Yatırım Ortaklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 37 ve 40. Maddeleri gereği bilgi verilmesi kapsamında, Şirketimizin Samsun İli, İlkadım İlçesinde akaryakıt istasyonu vasfındaki taşınmaz MEPET Metro Petrol Tesisleri ve Yatırımlar Ticaret A.Ş. unvanlı firmaya, bugüne kadar ki değerleme raporunda kira değerinin tespit edilmemiş olması nedeniyle belirlenen fiyatın, son dönem gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen kira değerinden düşük kaldığı bilgisi ortaklara verildi. Bu konuda söz alan olmadı.
17. Gündemin on yedinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hususu müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.
18. Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun 18.05.2020 tarih ve E.5175 Sayılı yazılarıyla Şirketimize 81.141TL tutarındaki İdari Para Cezasının ilgili döneminde görevde bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu müzakereye açıldı. Bu konuda bir önerge verilerek 81.141TL'lik İdari Para Cezasının ilgili dönem yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesine ilişkin önerildi. Bu önerge oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilerek ilgili dönem yönetim kurulu üyelerine idari para cezasının rücu edilmemesi yönünde karar alındı.
19. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya son verildi. 04.06.2020 Saat:11:37
BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI OY TOPLAMA
BAŞKANI GÖREVLİSİ
Zafer KARAKOÇ Özgür YANAR Şeyma ŞENEL
TOPLANTI YAZMANI
Elif KOÇBEY


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 01.07.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 AVGYO 2019 yılı gk tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_avrasya_04062020 .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854031


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.906 Değişim: 1,36% Hacim : 17.914 Mio.TL Son veri saati : 14:12
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.913
Açılış: 1.897
13,7372 Değişim: 0,54%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5722 Değişim: 0,41%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
784,10 Değişim: 0,64%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 789,82
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.