KAP ***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

07.08.2020 - 18:10
KAP ***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20 20.000 2.244 94 18.869 13.907 55.114
Yeni Bakiye
20 20.000 2.244 94 18.869 13.907 55.114
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
694 22 7.276 7.992
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
12.000 -12.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
39 0 39
Kar Dağıtımı
20 -4.714 -4.714
Dağıtılan Temettü
13.907 -13.907
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000 2.938 116 39 16.062 7.276 58.431
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20 32.000 2.938 116 39 16.062 7.276 58.431
Yeni Bakiye
20 32.000 2.938 116 39 16.062 7.276 58.431
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-477 -477
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
33 -39 -39
Kar Dağıtımı
20 7.276 -7.276
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.276 -7.276
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000 2.938 116 -39 23.338 -477 57.915


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21 17.131 28.304 7.236 14.002
FAKTORİNG GELİRLERİ
17.131 28.304 7.236 14.002
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
15.640 25.483 6.570 12.651
İskontolu
13.247 19.774 5.377 9.839
Diğer
2.393 5.709 1.193 2.812
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.491 2.821 666 1.351
İskontolu
1.258 2.339 567 1.118
Diğer
233 482 99 233
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
22 -8.454 -12.664 -3.323 -6.559
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-5.622 -9.765 -2.132 -5.293
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-96 -4 -49 -2
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.117 -2.221 -930 -1.084
Diğer Faiz Giderleri
-56
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-563 -674 -212 -180
BRÜT KAR (ZARAR)
8.677 15.640 3.913 7.443
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -5.781 -6.506 -2.677 -3.277
Personel Giderleri
-3.834 -3.961 -1.764 -2.212
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-216 -39
Genel İşletme Giderleri
-1.947 -2.329 -913 -1.026
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
2.896 9.134 1.236 4.166
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
24 1.866 1.792 747 485
Bankalardan Alınan Faizler
65 12 60 8
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
5 5
Türev Finansal İşlemler Karı
726 336
Kambiyo İşlemleri Karı
37 1 31 1
Diğer
1.033 1.779 315 476
KARŞILIK GİDERLERİ
25 -2.937 -1.899 -2.625 -1.246
Özel Karşılıklar
-2.937 -1.899 -2.625 -1.246
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
26 -682 -5 -336 -4
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-674 -329
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1 -5 -4
Diğer
-7 -7
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.143 9.022 -978 3.401
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.143 9.022 -978 3.401
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.620 -1.889 -466 -769
Cari Vergi Karşılığı
10 -2.288 -894
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
11 -1.620 0 -466 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11 399 125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-477 7.133 -1.444 2.632
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
20 -477 7.133 -1.444 2.632
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-477 7.133 -1.444 2.632
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
7.535 14.428
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
21 15.640 25.483
Alınan Ücret ve Komisyonlar
21 1.491 2.821
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 340 699
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
23 -5.429 -5.913
Ödenen Vergiler
10 -2.288
Diğer
-4.507 -6.374
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
53.209 -9.330
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
5 53.040 -10.760
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
12 2.210 2.149
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
15 -79 -121
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
139
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
10,18,19 -1.962 -737
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
60.744 5.098
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8,9,13 -376 77
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7,8,9,13 191 -73
Diğer
-327 1.664
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
13 -512 1.668
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14,17 -57.194 -15.337
Temettü Ödemeleri
20 -4.715
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
16 421 -352
Diğer
128
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-56.645 -20.404
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.587 -13.638
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 88 13.740
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 3.675 102


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -477 7.133 -1.444 2.632
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-477 7.133 -1.444 2.632


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 3.675 3.675 88 88
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
33 497 497 39 39
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
128.764 0 128.764 184.739 0 184.739
Faktoring Alacakları
5 127.065 0 127.065 180.146 0 180.146
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
104.423 104.423 157.985 157.985
Diğer Faktoring Alacakları
22.642 22.642 22.161 22.161
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0
Kredi Kartları
0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Takipteki Alacaklar
6 11.679 11.679 11.709 11.709
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -9.980 -9.980 -7.116 -7.116
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 13.693 100 13.793 13.610 86 13.696
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 125 125 157 157
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
9 68 68 68 68
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
10 569 569 2.743 2.743
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 191 191 1.811 1.811
DİĞER AKTİFLER
12 1.229 1.229 1.723 1.723
ARA TOPLAM
148.811 100 148.911 204.978 86 205.064
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
13 2.738 0 2.738 2.412 0 2.412
Satış Amaçlı
2.738 2.738 2.412 2.412
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
151.549 100 151.649 207.390 86 207.476
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
14 59.563 59.563 112.096 112.096
FAKTORİNG BORÇLARI
15 68 68 146 146
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
16 1.573 23 1.596 1.154 19 1.173
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17 30.005 30.005 30.881 30.881
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
33 465 465 0
KARŞILIKLAR
18 879 0 879 1.106 0 1.106
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
879 879 1.106 1.106
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer Karşılıklar
0 0
CARİ VERGİ BORCU
10 0 2.184 2.184
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 1.158 1.158 1.459 1.459
ARA TOPLAM
93.711 23 93.734 149.026 19 149.045
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ÖZKAYNAKLAR
57.915 0 57.915 58.431 0 58.431
Ödenmiş Sermaye
20 32.000 32.000 32.000 32.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
20 3.054 3.054 3.054 3.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 39 39
Kar Yedekleri
20 23.338 0 23.338 16.062 0 16.062
Yasal Yedekler
5.015 5.015 4.651 4.651
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
18.323 18.323 11.411 11.411
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
20 -477 0 -477 7.276 0 7.276
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
-477 -477 7.276 7.276
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
151.626 23 151.649 207.457 19 207.476


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
31.144 31.144 44.397 44.397
ALINAN TEMİNATLAR
30 54.696 411 55.107 60.374 2.192 62.566
VERİLEN TEMİNATLAR
30 129.025 129.025 128.619 128.619
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
33 0 3.836 3.836 0 4.663 4.663
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.836 3.836 0 4.663 4.663
Vadeli Alım Satım İşlemleri
3.836 3.836 4.663 4.663
Swap Alım Satım İşlemleri
0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0
Futures Alım Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET KIYMETLER
136.413 26.216 162.629 192.453 23.273 215.726
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
351.278 30.463 381.741 425.843 30.128 455.971http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866722


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.387 Değişim: 1,93% Hacim : 7.377 Mio.TL Son veri saati : 14:13
Düşük 1.371 29.07.2021 Yüksek 1.388
Açılış: 1.371
8,4994 Değişim: -0,57%
Düşük 8,4880 29.07.2021 Yüksek 8,5619
Açılış: 8,5482
10,1083 Değişim: -0,29%
Düşük 10,0801 29.07.2021 Yüksek 10,1720
Açılış: 10,1373
498,77 Değişim: 0,41%
Düşük 496,22 29.07.2021 Yüksek 500,27
Açılış: 496,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.