KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

22.04.2022 - 18:13
KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 28.164.395 12.983.814
Satışların Maliyeti
-19.477.778 -8.500.972
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.686.617 4.482.842
BRÜT KAR (ZARAR)
8.686.617 4.482.842
Genel Yönetim Giderleri
-1.312.152 -570.825
Pazarlama Giderleri
-4.929.141 -2.285.710
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-154.577 -87.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.901.218 890.017
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.470.073 -750.728
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.721.892 1.678.124
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 4.701 2.273
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -21.186 -2.596
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -8.748 4.543
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.696.659 1.682.344
Finansman Gelirleri
23 1.973.364 1.776.185
Finansman Giderleri
24 -3.218.575 -2.164.273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.451.448 1.294.256
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-227.086 -194.064
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -352.588 -220.655
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 125.502 26.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.224.362 1.100.192
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.224.362 1.100.192
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58.777 7.457
Ana Ortaklık Payları
1.165.585 1.092.735
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 1,76200000 1,61700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.041.144 -1.724.237
Dönem Karı (Zararı)
1.224.362 1.100.192
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.224.362 1.100.192
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.100.542 1.452.137
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
711.155 344.989
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30 23.592 32.505
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 879.416 515.836
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-156 -117
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
655.297 233.680
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -86.971 -98.848
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 742.268 332.528
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
21 -11.151 -19.125
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
562.165 -75.343
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14.044 221.934
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14.044 221.934
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 8.748 -4.543
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 227.086 194.064
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 16.641 440
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13.705 7.817
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.149.677 -4.233.638
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.523.178 -3.606.086
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.672.516 -3.088.414
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-765.194 -44.935
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.720.050 2.850.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
201.513 -36.927
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.316 34
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
598 16.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-175.266 -324.527
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-824.773 -1.681.309
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-216.371 -42.928
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-730.569 -422.060
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -26.725 -38.220
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.512 11.928
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-822.887 -395.885
Alınan Temettüler
55.531 117
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.135.822 -565.407
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.066.203 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -1.066.203 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.460.295 2.184.809
Kredilerden Nakit Girişleri
6 5.760.295 984.809
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 700.000 1.200.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.140.841 -898.510
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -349.298 -86.074
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-178.029 -159.833
Ödenen Temettüler
-1.384.556 -1.500.000
Ödenen Faiz
-276.784 -202.887
Alınan Faiz
84.943 104.905
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.705 -7.817
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-635.891 -2.711.704
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.313.730 928.555
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
677.839 -1.783.149
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.011.915 11.988.227
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.689.754 10.205.078


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.694.456 16.014.589
Ticari Alacaklar
28.926.188 23.411.544
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 350.134 269.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 28.576.054 23.142.238
Türev Araçlar
7 52.262 16.094
Stoklar
10 23.386.600 16.828.699
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.413.993 648.799
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 419.016 415.431
Diğer Dönen Varlıklar
19 2.765.042 2.259.652
ARA TOPLAM
73.657.557 59.594.808
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
73.657.557 59.594.808
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 11.045 10.531
Ticari Alacaklar
49.820 45.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 49.820 45.865
Türev Araçlar
7 15.649 19.157
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 835.803 855.409
Maddi Duran Varlıklar
12 14.377.842 13.125.336
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.473.814 9.417.763
Şerefiye
3.270.941 2.844.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 8.202.873 6.573.315
Peşin Ödenmiş Giderler
16 106.809 186.057
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.881.768 1.823.680
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.752.550 25.483.798
TOPLAM VARLIKLAR
102.410.107 85.078.606
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 14.624.620 10.584.261
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 4.696.292 2.459.839
Ticari Borçlar
27.353.481 19.669.031
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 2.685.041 1.592.704
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 24.668.440 18.076.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 975.276 775.090
Diğer Borçlar
1.309.924 1.245.608
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.309.924 1.245.608
Türev Araçlar
7 113.967 245.292
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 71.978 55.292
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.645.617 2.087.963
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.645.617 2.087.963
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 3.623.301 3.379.248
ARA TOPLAM
55.414.456 40.501.624
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.414.456 40.501.624
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 19.930.137 19.535.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.086.245 935.609
Uzun Vadeli Karşılıklar
567.650 439.072
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 567.650 439.072
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 1.666.781 1.528.994
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 1.224.694 1.082.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.475.507 23.521.767
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
79.889.963 64.023.391
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.585.944 19.383.483
Ödenmiş Sermaye
20 675.728 675.728
Sermaye Düzeltme Farkları
20 468.811 468.811
Birleşme Denkleştirme Hesabı
14.507 14.507
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -2.281.469 -1.215.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
889 889
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.725.229 10.997.978
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-468.839 -383.505
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.900 6.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-481.830 -396.514
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.091 6.109
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.194.068 11.381.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.060.306 -1.820.690
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.060.306 -1.820.690
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
29.167 15.080
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.089.473 -1.835.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 2.983.828 1.771.002
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.893.142 5.425.850
Net Dönem Karı veya Zararı
1.165.585 3.064.674
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.934.200 1.671.732
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.520.144 21.055.215
TOPLAM KAYNAKLAR
102.410.107 85.078.606


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -298.280 4.918 -293.362 -293.362 5.225.745 -969.125 4.256.620 409.115 5.439.898 2.847.839 8.287.737 13.820.045 203.801 14.023.846
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -298.280 4.918 409.115 5.439.898 2.847.839 8.287.737 13.820.045 203.801 14.023.846
Transferler
146.621 2.701.218 -2.847.839 -146.621 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.495 -1.077 -7.572 -7.572 938.284 -88.029 850.255 1.092.735 1.092.735 1.935.418 30.123 1.965.541
Dönem Karı (Zararı)
1.092.735 1.092.735 1.092.735 7.457 1.100.192
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.495 -1.077 -7.572 -7.572 938.284 -88.029 850.255 0 842.683 22.666 865.349
Kar Payları
-1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -304.775 3.841 -300.934 -300.934 6.164.029 -1.057.154 5.106.875 555.736 6.641.116 1.092.735 7.733.851 14.255.463 233.924 14.489.387
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 -1.215.266 889 6.900 -396.514 6.109 -383.505 -390.405 11.381.483 -1.820.690 9.560.793 1.771.002 5.425.850 3.064.674 8.490.524 19.383.483 1.671.732 21.055.215
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 -1.215.266 889 6.900 -396.514 6.109 -383.505 -390.405 11.381.483 -1.820.690 9.560.793 1.771.002 5.425.850 3.064.674 8.490.524 19.383.483 1.671.732 21.055.215
Transferler
146.623 2.918.051 -3.064.674 -146.623
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-85.316 -18 -85.334 -85.334 2.812.585 -239.616 2.572.969 1.165.585 1.165.585 3.653.220 262.468 3.915.688
Dönem Karı (Zararı)
1.165.585 1.165.585 1.165.585 58.777 1.224.362
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-85.316 -18 -85.334 -85.334 2.812.585 -239.616 2.572.969 0 2.487.635 203.691 2.691.326
Kar Payları
-1.384.556 -1.384.556 -1.384.556 0 -1.384.556
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.066.203 1.066.203 -1.066.203 -1.066.203 -1.066.203 -1.066.203
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 -2.281.469 889 6.900 -481.830 6.091 -468.839 -468.839 14.194.068 -2.060.306 12.133.762 2.983.828 5.893.142 1.165.585 7.058.727 20.585.944 1.934.200 22.520.144


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.224.362 1.100.192
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-85.334 -7.572
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-109.212 -7.619
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-131 -387
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-19 -1.134
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24.028 1.568
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24.027 1.511
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
1 57
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.776.660 872.921
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.001.776 933.439
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.653 2.335
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
15.653 2.335
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-325.260 -114.926
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
13.774 29.554
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-726 2.043
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
14.500 27.511
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
70.717 22.519
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-840 -467
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
71.557 22.986
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.691.326 865.349
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.915.688 1.965.541
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
262.468 30.123
Ana Ortaklık Payları
3.653.220 1.935.418



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023155


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,36% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9370 Değişim: 0,07%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9422
Açılış: 15,9256
17,0295 Değişim: -0,04%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0666
Açılış: 17,036
949,35 Değişim: 0,06%
Düşük 948,57 24.05.2022 Yüksek 950,62
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.