KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2021 - 18:30
KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 12.983.814 7.767.528
Satışların Maliyeti
-8.500.972 -5.299.810
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.482.842 2.467.718
BRÜT KAR (ZARAR)
4.482.842 2.467.718
Genel Yönetim Giderleri
-570.825 -487.243
Pazarlama Giderleri
-2.285.710 -1.534.375
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-87.472 -72.718
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 890.017 575.052
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -750.728 -175.410
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.678.124 773.024
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 2.273 895
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -2.596 -675
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 4.543 7.536
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.682.344 780.780
Finansman Gelirleri
23 1.776.185 694.084
Finansman Giderleri
24 -2.164.273 -1.166.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.294.256 308.404
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-194.064 -48.959
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -220.655 -76.079
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 26.591 27.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.100.192 259.445
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.100.192 259.445
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.457 3.711
Ana Ortaklık Payları
1.092.735 255.734
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 1,61700000 0,37800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 1,61700000 0,37800000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.724.120 769.474
Dönem Karı (Zararı)
1.100.192 259.445
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.100.192 259.445
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.452.254 737.906
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
344.989 281.360
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30 32.505 15.750
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
515.836 -60.988
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -178.832
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
30 515.836 117.844
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
233.680 340.010
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -98.848 -33.467
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 332.528 373.477
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-19.125 -11.888
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23,24 -75.343 31.730
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
221.934 97.778
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23,24 221.934 97.778
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.543 -7.536
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 194.064 48.959
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 440 -127
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23,24 7.817 2.858
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.233.638 -207.522
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.606.086 341.191
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.088.414 -192.842
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-44.935 -147.645
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.850.457 22.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-36.927 -180.810
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34 -8.942
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
16.760 24.136
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-324.527 -64.809
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.681.192 789.829
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-42.928 -20.355
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-422.177 -273.934
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -38.220 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.928 29.134
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-303.068
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-565.407 60.122
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.184.809 2.225.060
Kredilerden Nakit Girişleri
6 984.809 2.225.060
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 1.200.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -898.510 -1.720.904
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -86.074 -77.873
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-159.833 -39.221
Ödenen Temettüler
-1.500.000 0
Ödenen Faiz
-202.887 -365.169
Alınan Faiz
104.905 41.087
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23,24 -7.817 -2.858
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.711.704 555.662
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
928.555 341.530
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.783.149 897.192
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.988.227 6.922.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.205.078 7.820.130


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.213.040 12.002.246
Ticari Alacaklar
15.733.844 12.149.445
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 145.250 103.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 15.588.594 12.046.292
Türev Araçlar
7 8.907 27.354
Stoklar
10 10.124.948 7.095.622
Peşin Ödenmiş Giderler
16 541.718 496.783
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 154.231 143.032
Diğer Dönen Varlıklar
19 1.410.133 1.146.367
ARA TOPLAM
38.186.821 33.060.849
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.186.821 33.060.849
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 4.480 5.614
Ticari Alacaklar
69.144 68.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 69.144 68.225
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 709.691 648.016
Maddi Duran Varlıklar
12 7.866.966 7.296.568
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.045.652 4.553.004
Şerefiye
1.121.835 989.060
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 3.923.817 3.563.944
Peşin Ödenmiş Giderler
16 101.774 83.484
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.018.647 833.284
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.816.354 13.488.195
TOPLAM VARLIKLAR
53.003.175 46.549.044
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.453.580 4.840.622
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 5.467.681 5.390.255
Ticari Borçlar
12.144.728 9.645.202
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 970.515 995.829
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 11.174.213 8.649.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 452.375 492.554
Diğer Borçlar
1.154.461 726.074
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.154.461 726.074
Türev Araçlar
7 49.584 8.266
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 128.770 7.736
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.263.510 977.478
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.263.510 977.478
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.851.004 1.738.729
ARA TOPLAM
27.965.693 23.826.916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.965.693 23.826.916
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 8.366.191 6.844.348
Uzun Vadeli Karşılıklar
755.478 709.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
417.828 419.517
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 337.650 289.640
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 789.587 563.071
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 636.839 581.706
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.548.095 8.698.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
38.513.788 32.525.198
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.255.463 13.820.045
Ödenmiş Sermaye
20 675.728 675.728
Sermaye Düzeltme Farkları
20 468.811 468.811
Birleşme Denkleştirme Hesabı
14.507 14.507
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
889 889
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-300.934 -293.362
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-300.934 -293.362
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-304.775 -298.280
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.841 4.918
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.106.875 4.256.620
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.164.029 5.225.745
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.057.154 -969.125
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
839 -3.072
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.057.993 -966.053
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 555.736 409.115
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.641.116 5.439.898
Net Dönem Karı veya Zararı
1.092.735 2.847.839
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
233.924 203.801
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.489.387 14.023.846
TOPLAM KAYNAKLAR
53.003.175 46.549.044


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.106 27 -23.079 -23.079 11.089 -75.826 0 4.256.620 409.115 5.439.898 2.847.839 8.287.737 13.820.045 203.801 14.023.846
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -298.280 4.918 -293.362 -293.362 5.225.745 -969.125 0 4.256.620 409.115 5.439.898 2.847.8 203.801 14.023.846
Transferler
146.621 2.701.218 -2.847.839 -146.621 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.495 -1.077 -7.572 -7.572 938.284 -88.029 0 850.255 1.092.735 1.092.735 1.935.418 30.123 1.965.541
Dönem Karı (Zararı)
1.092.735 1.092.735 1.092.735 7.457 1.100.192
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.495 -1.077 -7.572 -7.572 938.284 -88.029 0 850.255 0 842.683 22.666 865.349
Kar Payları
-1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 0 -1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -304.775 3.841 -300.934 0 0 0 0 0 -300.934 6.164.029 0 0 0 -1.057.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.106.875 555.736 0 0 0 6.641.116 1.092.735 7.733.851 14.255.463 233.924 14.489.387


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.100.192 259.445
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.572 -23.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.619 -29.600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-387 567
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-1.134 28
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.568 5.926
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.511 5.927
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
57 -1
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
872.921 -50.244
Yabancı Para Çevrim Farkları
933.439 19.322
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.335 -10.540
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.335 -10.540
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-114.926 -86.831
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
29.554 6.382
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.043 122
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
27.511 6.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.519 21.423
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-467 2.320
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22.986 19.103
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
865.349 -73.323
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.965.541 186.122
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.123 18.204
Ana Ortaklık Payları
1.935.418 167.918http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931007


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4951 Değişim: 0,90%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5101
Açılış: 8,4194
10,2652 Değişim: 0,89%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2737
Açılış: 10,1746
496,48 Değişim: 1,01%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 497,48
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.