KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2020 - 18:17
KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 7.767.528 6.902.157
Satışların Maliyeti
-5.297.733 -4.663.460
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.469.795 2.238.697
BRÜT KAR (ZARAR)
2.469.795 2.238.697
Genel Yönetim Giderleri
-487.243 -354.253
Pazarlama Giderleri
-1.534.375 -1.379.958
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-72.718 -59.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 575.052 348.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -177.487 -153.335
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
773.024 639.939
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 895 550
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -675 -1.022
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 7.536 14.968
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
780.780 654.435
Finansman Gelirleri
23 694.084 719.739
Finansman Giderleri
24 -1.166.460 -1.113.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
308.404 260.842
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-48.959 -34.748
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -76.079 -60.704
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 27.120 25.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
259.445 226.094
DÖNEM KARI (ZARARI)
259.445 226.094
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.711 672
Ana Ortaklık Payları
255.734 225.422
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,37800000 0,33400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,37800000 0,33400000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
769.474 676.055
Dönem Karı (Zararı)
259.445 226.094
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
259.445 226.094
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
737.906 849.622
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
281.360 249.102
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30 15.750 15.398
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-60.988 183.632
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-178.832 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
30 117.844 183.632
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
340.010 344.239
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -33.467 -34.543
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 373.477 378.782
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
21 -11.888 -12.355
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23, 24 31.730 77.317
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23, 24 97.778 -31.269
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23, 24 97.778 -31.269
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.536 -14.968
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 48.959 34.748
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -127 472
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23, 24 2.858 3.306
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-207.522 -388.352
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
341.191 -502.963
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-192.842 -353.226
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-147.645 -95.652
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.199 574.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-180.810 -86.518
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.942 27.021
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
24.136 23.723
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.809 24.419
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
789.829 687.364
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-20.355 -11.309
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-273.934 -373.568
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 0 -53.537
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.134 5.150
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-303.068 -325.181
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.122 575.090
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.225.060 2.861.056
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.225.060 2.361.056
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 0 500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.720.904 -2.035.645
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -77.873 -60.360
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-39.221 31.240
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-365.169 -249.782
Alınan Faiz
41.087 31.887
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23, 24 -2.858 -3.306
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
555.662 877.577
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
341.530 256.341
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
897.192 1.133.918
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.922.938 5.337.278
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.820.130 6.471.196


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.826.632 6.937.060
Ticari Alacaklar
9.156.864 9.515.845
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 23.116 17.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 9.133.748 9.498.171
Türev Araçlar
7 6.054 2.008
Stoklar
10 5.821.470 5.630.251
Peşin Ödenmiş Giderler
16 357.480 209.835
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 129.442 141.244
Diğer Dönen Varlıklar
19 881.510 746.403
ARA TOPLAM
24.179.452 23.182.646
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.179.452 23.182.646
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.037 3.009
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 3.037 3.009
Ticari Alacaklar
53.025 51.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 53.025 51.543
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 538.620 526.499
Maddi Duran Varlıklar
12 6.241.535 6.041.402
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.848.481 3.786.721
Şerefiye
803.022 808.786
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 3.045.459 2.977.935
Peşin Ödenmiş Giderler
16 134.171 125.390
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.097.214 1.012.290
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.916.083 11.546.854
TOPLAM VARLIKLAR
36.095.535 34.729.500
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.084.717 4.032.534
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.125.122 2.119.221
Ticari Borçlar
5.578.640 5.564.139
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 555.734 605.967
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 5.022.906 4.958.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 334.017 468.255
Diğer Borçlar
430.377 432.225
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 25.737 31.655
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 404.640 400.570
Türev Araçlar
7 108.986 13.509
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 6.320 8.740
Kısa Vadeli Karşılıklar
980.650 713.522
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 980.650 713.522
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.166.908 1.362.780
ARA TOPLAM
14.815.737 14.714.925
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.815.737 14.714.925
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 9.885.245 8.803.381
Türev Araçlar
7 46.498 69.097
Uzun Vadeli Karşılıklar
486.666 483.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
335.111 344.486
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 151.555 139.281
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 570.254 575.898
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 289.044 266.463
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.277.707 10.198.606
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.093.444 24.913.531
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.826.202 9.658.284
Ödenmiş Sermaye
20 675.728 675.728
Sermaye Düzeltme Farkları
20 468.811 468.811
Birleşme Denkleştirme Hesabı
14.507 14.507
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
889 889
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-248.747 -225.668
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-248.747 -225.668
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-251.217 -228.111
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.470 2.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.810.267 2.875.004
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.622.121 3.611.032
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-811.854 -736.028
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-68.199 -60.101
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-743.655 -675.927
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 409.115 409.115
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.439.898 4.515.065
Net Dönem Karı veya Zararı
255.734 924.833
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
175.889 157.685
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.002.091 9.815.969
TOPLAM KAYNAKLAR
36.095.535 34.729.500


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162
Transferler
0 851.756 -851.756 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.481 208 -8.273 -8.273 380.186 -21.837 0 358.349 225.422 225.422 575.498 1.633 577.131
Dönem Karı (Zararı)
225.422 225.422 225.422 672 226.094
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.481 208 -8.273 -8.273 380.186 -21.837 0 358.349 0 350.076 961 351.037
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -186.462 1.556 -184.906 0 0 0 0 0 -184.906 3.251.861 0 0 0 -617.647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.634.214 409.115 0 0 0 4.515.065 225.422 4.740.487 8.758.845 37.448 8.796.293
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969
Transferler
0 924.833 -924.833 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.106 27 -23.079 -23.079 11.089 -75.826 0 -64.737 255.734 255.734 167.918 18.204 186.122
Dönem Karı (Zararı)
255.734 255.734 255.734 3.711 259.445
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.106 27 -23.079 -23.079 11.089 -75.826 0 -64.737 0 -87.816 14.493 -73.323
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -251.217 2.470 -248.747 0 0 0 0 0 -248.747 3.622.121 0 0 0 -811.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.810.267 409.115 0 0 0 5.439.898 255.734 5.695.632 9.826.202 175.889 10.002.091


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
259.445 226.094
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-23.079 -8.273
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.600 -10.345
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
567 -202
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
28 219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.926 2.055
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.927 2.066
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-1 -11
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-50.244 359.310
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.322 373.183
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.540 34.033
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.540 34.033
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-86.831 -44.738
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
6.382 -5.523
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
6.260 7.964
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
122 -13.487
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.423 2.355
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
2.320 -7.487
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19.103 9.842
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-73.323 351.037
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
186.122 577.131
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.204 1.633
Ana Ortaklık Payları
167.918 575.498http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843422


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.